Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estadística descriptiva univariant i bivariant. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi. Sèries temporals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GEMMA RENART VICENS  / MARIA CARME SAURINA CANALS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Utilitzar les principals eines informàtiques, matemátiques i estadístiques per a la resolució de problemes econòmics.
  • Aplicar les eines básiques de l'estadística per la gestió empresarial.

Continguts

1. Repàs d'estadística descriptiva univariada

2. La inferència estadística univariada.

3. Estadística bivariada: relació entre dues variables qualitatives, entre dues variables quantitatives i entre una variable qualitativa i una variable quantitativa. Inferència dels resultats mostrals a la població

4. Anàlisi descriptiva de sèries temporals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,5 25 29,5
Classes expositives 25 30 55
Classes participatives 9 16 25
Prova d'avaluació 2 10 12
Resolució d'exercicis 10,5 18 28,5
Total 51 99 150

Bibliografia

  • Coenders G; Renart G; Vall.llosera L; Xabadia A. (2009). Tècniques d'Anàlisi Turística. Girona: Documenta Univeristaria. Catàleg
  • Coenders G; González S; Renart G; Saez M; Saurina C; Vall.Llosera L; Barceló MA; (2010). Estadística aplicada a l’economia, l’empresa i les finances. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
  • Solanas Pérez, Antonio (cop. 2005 ). Estadística descriptiva en ciencas del comportamiento . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Novales Cinca, Alfonso (1997 ). Estadística y econometría . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Pérez López, César (cop. 2005 ). Técnicas estadísticas con SPSS 12 : aplicaciones al análisis de datos . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Plataforma per l'aprenentatge virtual Unigrades La introducció d'aquesta plataforma virtual té per objectiu donar l'opció als estudiants de consolidar l'aprenentatge de l'assignatura al seu ritme mitjançant la resolució d'exercicis de manera autónoma. Es faran sessions de resolució d'exercicis de manera presencial. Aquestes sessions formaran part de l'avaluació pràctica de l'assignatura. Per poder ser avaluada aquesta pràctica, cal que els membres del grup siguin presents a la sessió. En cas contrari la pràctica serà avaluada amb un zero. 5
Aquesta activitat consisteix a realitzar pràctiques amb dades econòmiques i empresarials amb el programari SPSS. Les sessions presencials amb professor s’impartiran a les aules informàtiques. Prèviament a la sessió presencial els estudiants hauran d’haver resolt autònomament la pràctica model proposada. Durant la sessió hauran de resoldre un exercici pràctic d’avaluació.

Aquesta activitat està directament relacionada amb l'adquisició pràctica de les competències 3, 4 i 5. A més, es fa un doble èmfasi, primer en la tria de les millors eines per sistematitzar la informació en cada cas (competència 1) i, segon, en la formulació correcta de les conclusions que es poden extreure legítimament segons les circumstàncies de les dades reals i la crítica de possibles conclusions il•legítimes (competència 2) així com en el mateix procés que cal seguir per esmenar pas a pas els problemes que vagin sorgint.
Lliurament telemàtic en grups de dos o tres estudiants al final de la mateixa sessió de pràctiques. Per poder ser avaluada la pràctica, cal que els membres del grup siguin presents a la sessió. En cas contrari l'avaluació d'aquesta activitat és de zero.

Es valoren el plantejament segons els objectius i les dades disponibles, els càlculs, els resultats, llur interpretació crítica i la correcció lingüística.
25
Un examen al final del quadrimestre L'examen és en format paper i inclou problemes, qüestions teòriques i interpretació i discussió de resultats, alguns dels quals poden provenir del programa SPSS. Dels problemes es valora no només la correcció dels resultats sinó també els processos de càlcul i la interpretació crítica. Cal una nota mínima de 5 punts sobre 10 de la prova, o fins i tot superior si les pràctiques estan suspeses. Els estudiants amb una nota de l'examen superior o igual a 3 podran tornar a examinar-se durant la data de recuperacions prevista. La nota que obtinguin substituirà l’obtinguda en primer lloc en el càlcul de la nota final. A la recuperació es manté el requisit de treure almenys un 5 sobre 10 de l'examen. 70

Qualificació

A) Per a qui compleixi la condició de tenir una nota mínima de cinc punts sobre deu a l'examen, la mitjana ponderada de la nota de l'examen amb un pes del 70% i la resolució de les pràctiques amb un pes del 30% configura la nota final de l’assignatura.

B) Si després de la recuperació encara no s'assoleix una nota mínima de cinc punts sobre 10 a l'examen, la nota final serà l'obtinguda a l'examen.

C) La nota mínima de 5 punts a l'examen pressuposa que la mitjana dels problemes i les pràctiques és aprovada. Si el resultat dels problemes i les pràctiques és suspès, la nota mínima de l'examen per aprovar serà superior a 5 en la quantitat necessària perquè la mitjana ponderada de l'apartat A) sigui d'aprovat.

C) D'acord amb la "normativa de sistemes d'avaluació dels estudiants dels estudis oficials de grau de la UdG", l'examen és obligatori i recuperable una sola vegada quan la nota de l'examen és igual o superior a 3 sobre 10.

D) D'acord amb la mateixa normativa, les pràctiques són no recuperables. Qui no els faci o no en faci una part dins dels terminis de lliurament establerts, encara pot superar l'assignatura si obté una nota final de 5 punts aplicant els percentatges de l'apartat A) amb una qualificació de zero punts de les pràctiques no realitzades.

F) Segons la mateixa normativa, la realització fraudulenta d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació d'alguna assignatura comportarà la nota final de suspens amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir respecte l'alumne infractor.

Nota: "Als estudiants matriculats per segona o successives vegades no se'ls tindrà en compte el resultat de cap activitat realitzada en els cursos anteriors".

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti a l'examen obtindrà la qualificació de no presentat, independentment de la presentació o no de les pràctiques.

Observacions

L’assignatura és acumulativa. Els temes no es poden tractar de manera aïllada sinó que la comprensió d’un tema requereix el domini dels temes anteriors. Per al seguiment amb èxit de l’assignatura és imprescindible estudiar al dia el llibre, els apunts i exercicis, tant sobre el paper com amb el programari SPSS, resoldre els dubtes immediatament als horaris de tutoria i fer el seguiment de les sessions en aula informàtica, cosa que implica un temps suficient d'estudi personal amb la dedicació horària aproximada que s'indica a cada una de les activitats.

Dins el Pla d'Acció tutorial (PAT) i coordinat amb l'assignatura Economia Espanyola i Mundial es realitzarà el seguiment i lliurament d'un treball d'economia espanyola i mundial pel que fa a la part de cerca, sistematització, anàlisi estadística i interpretació de dades econòmiques. El treball es farà en grups de com a màxim 4 estudiants i tindrà una extensió màxima de 4000 paraules. Es valorarà tant la correcció i l'interès estadístic i econòmic, conceptualment parlant, com la presentació, l'estructura, l'ortografia, la sintaxi i l'estil. Aquesta activitat va adreçada als estudiants que durant aquest curs tinguin matriculades alhora les assignatures Estadística i Economia Espanyola i Mundial i també als estudiants que estiguin cursant una de les dues assignatures i ja hagin aprovat l'altra.

NOTA: Aquest treball comporta dos crèdits ECTS pels estudiants que s'hagin matriculat el curs 2016-17 o en cursos posteriors.

Pels estudiants matriculats abans del curs 2016-17 el treball forma part de la qualificació global del PAT i contribueix a la nota del TFG