Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ELENA BOET SERRA  / TEODORA JACQUET YESTE
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

  • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
  • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
  • Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions jurídiques principals en relació amb els continguts de cada matèria.
  • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
  • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.

Continguts

1. Lliçó 1. L'empresa i l'empresari

          1.1. El Dret Mercantil

          1.2. L'empresa i l'empresari

          1.3. El Registre Mercantil

          1.4. La disciplina comptable

2. Lliçó 2. Dret de la competència

          2.1. Defensa de la competència

          2.2. Repressió de la competència deslleial

3. Lliçó 3. Propietat industrial

          3.1. Protecció de les invencions

          3.2. Protecció dels signes distintius

4. Lliçó 4. Societats de capital. La societat anònima

          4.1. Constitució

          4.2. Capital i accions

          4.3. Òrgans socials

          4.4. Modificació d'estatuts

          4.5. Dissolució, liquidació i extinció

5. Lliçó 5. La societat de responsabilitat limitada

          5.1. Constitució

          5.2. Capital i participacions

          5.3. Òrgans socials

          5.4. Modificació d'estatuts

          5.5. Dissolució, liquidació i extinció

          5.6. Societat limitada Nova Empresa

6. Lliçó 6. Dret concursal

          6.1. La declaració de concurs i els seus efectes

          6.2. El conveni concursal i la liquidació

          6.3. Conclusió del concurs

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 11 22 33
Classes participatives 19 39 58
Prova d'avaluació 2 40 42
Resolució d'exercicis 1 16 17
Total 33 117 150

Bibliografia

  • Codi de comerç i lleis complementàries (2010) (l'edició més recent). civitas, tecnos,. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives En l'avaluació continuada de l'assignatura l'assistència de l'estudiant a classe és obligatòria. Així mateix es tindrà en compte la seva actitud i participació en ella. 0
Prova pràctica L'estudiant haurà de superar una prova consistent en la resolució de diverses preguntes sobre un o diversos supòsits de fet on hauran de posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits 33,33
Prova teòrica 1 L'estudiant haurà de superar un examen en el que haurà de respondre a diverses preguntes teòriques. 33,34
Prova teòrica 2 L'estudiant haurà de superar un examen en el que haurà de respondre a diverses preguntes teòriques 33,33
Classes expositives En l'avaluació continuada de l'assignatura l'assistència de l'estudiant a classe és obligatòria. Així mateix es tindrà en compte la seva actitud i participació en ella. 0

Qualificació

L'avaluació continuada de l'assignatura exigeix l'assistència com a mínim a un 80% de les classes i tindrà en compte la participació i actitud de l'estudiant a les mateixes. Aquesta avaluació continuada es basarà en la realització obligatòria de tres activitats per part dels estudiants. Aquestes activitats consisteixen, per una banda, en dues proves teòriques, que constaran de diverses preguntes més o menys breus de caràcter teòric, realitzades una a mig semestre i l'altra a final del període lectiu, que tenen per finalitat avaluar l'adquisició dels coneixements teòrics treballats a classe al llarg de l'assignatura, i per l'altra, en una prova pràctica en la qual s'hauran de respondre diverses preguntes sobre un o diversos supòsits de fet plantejats que busca avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics adquirits.

Els estudiants que assisteixin a un mínim del 80% de les classes, hi mostrin una participació activa, interessada i d'esforç i que realitzin les dues proves teòriques i la prova pràctica i les superin aprovaran l'assignatura amb la qualificació corresponent a la ponderació, segons els percentatges establerts, de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats avaluables.

En cas de no aconseguir l'aprovat amb l'avaluació continuada o de no seguir-la, l'estudiant que vulgui superar l'assignatura haurà de presentar-se a l'examen previst al calendari i que consistirà en respondre quatre de les cinc preguntes teòriques a desenvolupar plantejades i a resoldre les diverses preguntes formulades en relació a un cas pràctic basat en un supòsit de fet que exigirà l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics treballats durant el curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització d'alguna de les proves teòriques o de la prova pràctica comportarà la consideració de l'estudiant com a no presentat.

Assignatures recomanades

  • Dret de l'empresa (introducció al dret)
  • Introducció al dret
  • Pràctiques en empreses, institucions públiques i privades
  • Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades