Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Manifestacions de les alteracions de salut, valoració i cures infermeres a la persona atesa amb malalties: infeccioses, hematològiques, neoplàsies, dermatològiques, digestives, cardiovasculars, respiratòries i endocrines. Maneig del dolor. Conceptes i fonaments generals de les cures pal·liatives i la seva organització sanitària. Atenció infermera a la persona en situació terminal. Relació terapèutica amb la persona atesa, la família i/o el/la cuidador/a. Problemes nutricionals de major prevalença i recomanacions dietètiques.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA BOSCH FARRE  / ESTHER CACERES MALAGELADA  / NURIA GARRIGA BARDALET  / MARTA GIRONES NOGUE  / JUDIT GUIX HERRERA  / CRISTINA PLANELLA FARRUGIA  / ANGELA VILA VENDRELL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA BOSCH FARRE  / ESTHER CACERES MALAGELADA  / NURIA GARRIGA BARDALET  / MARTA GIRONES NOGUE  / JUDIT GUIX HERRERA  / CRISTINA PLANELLA FARRUGIA  / ANGELA VILA VENDRELL  / DALMAU VILA VIDAL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. El procés d’atenció d’infermeria en l’àmbit hospitalari

2. Atenció d’infermeria a la persona amb malaltia terminal.

          2.1. Definició de les cures pal·liatives

          2.2. Control del dolor i d’altres símptomes

          2.3. Atenció a la persona en situació d’últims dies

3. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions respiratòries

          3.1. PAI en les persones amb problemes de salut relacionats amb patologia infecciosa

          3.2. Problemes de salut i cures infermeres: insuficiència respiratòria, patologia pleural, MPOC, asma, embòlia pulmonar, infeccions respiratòries, fibrosis quístiques, neoplàsies pulmonars.

4. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions de l'equilibri hidroelectrolític.

          4.1. Valoració d'infermeria; Proves diagnòstiques; Diagnòstics d'infermeria. Intervencions (autònomes o de col·laboració) del desequilibri hidroelectrolític.

          4.2. Problemes de salut i cures infermeres: deshidratació, alteracions del sodi, potassi, calci, magnesi, fòsfor, alteracions de l’equilibri àcid-base.

5. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions cardiovasculars

          5.1. Valoració d'infermeria; Proves diagnòstiques; Diagnòstics d'infermeria. Intervencions (autònomes o de col·laboració) del sistema cardiovascular

          5.2. Interpretació del EKG patològic (arrítmies sinusals, auriculars, extraventriculars i bloquejos)

          5.3. Problemes de salut i cures infermeres: cardiopatia isquèmica, valvulopaties, insuficiència cardíaca, shock, malalties del miocardi, del pericardi, hipertensió arterial, patologia vascular i dels vasos limfàtic.

6. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions digestives i gastrointestinals

          6.1. Valoració d'infermeria; Proves diagnòstiques; Diagnòstics d'infermeria. Intervencions (autònomes o de col·laboració) de l’aparell digestiu i gastrointestinal.

          6.2. Problemes de salut i cures infermeres: patologia de l’esòfag, de l’estómac, del colon, malaltia inflamatòria intestinal, patologia del fetge, vesícula biliar i via biliar, pancreàtica.

7. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions endocrines i metabòliques

          7.1. Problemes de salut i cures infermeres: diabetis, alteracions del tiroides, suprarenals, de la hipòfisis, paratiroides, i malalties metabòliques òssies.

8. Atenció d’infermeria a la persona amb processos infecciosos

          8.1. Problemes de salut i cures infermeres: sida i tuberculosis

9. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions dermatològiques

          9.1. Problemes de salut i cures infermeres: cremades i ferides, càncer de pell.

10. Atenció d’infermeria a la persona amb càncer

          10.1. Epidemiologia, característiques, carcinogènesis, diagnòstic.

          10.2. Tractament del càncer

          10.3. Cures infermeres a la toxicitat

          10.4. PAI a la persona amb càncer

11. Atenció d’infermeria a la persona amb alteracions hematològiques

          11.1. Problemes de salut i cures infermeres: alteracions de la sèrie vermella, blanca, plaquetes i hemostàsia. Transplant de progenitors hematopoypetics.

12. Dietoteràpia

          12.1. Dietoteràpia específica als principals trastorns de salut segons sistemes i aparells

          12.2. Consideracions de l’administració de la dietoteràpia per via enteral i parenteral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 15 25
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10 15 25
Classes expositives 48 48 96
Prova d'avaluació 12 92 104
Total 80 170 250

Bibliografia

 • Brunner, Lillian Sholtis Suddarth, Doris Smith Smeltzer, Suzanne C. (cop. 2013 ). Brunner y Suddarth enfermería medicoquirúrgica (12a ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Luis Rodrigo, María Teresa (2015). Enfermería clínica :. [L'Hospitalet de Llobregat etc.]: Wolters Kluwer. Catàleg
 • LeMone, Priscilla (2009). Enfermería medicoquirúrgica : (4ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Brunner, Lillian Sholtis (2016). Manual de diagnósticos de enfermería medicoquirúrgica [de] Brunner y Suddarth :. Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Johnson, Marion (2006 ). Interrelaciones NANDA, NOC y NIC : diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones (2ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Butcher, Howard Karl (2019). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) / (Séptima edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Moorhead, Sue (2019). Clasificación de resultados de enfermería (NOC) : (Sexta edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Juvé Udina, Eulàlia (2016). La Terminología ATIC :. [Barcelona]: Naaxpot SLU. Catàleg
 • Maria Eulàlia Juvé (2013). Plans de cures estandaritzats per a malalts hospitalitzats. (1). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Recuperat , a http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/Planscures.pdf
 • Iglesias Míguez, Cristina (2018). Cáncer y cuidados enfermeros. Madrid: Difusión Avances de Enfermería, a http://www.enferteca.com/?infolibro=5367 Catàleg
 • Martínez Cruz, Mª Belén (2012). Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida /. Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011). Manual de tècniques i procediments d'infermeria. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Morillo Rodríguez J, Fernández Ayuso D, editors. (2016). Enfermería Clínica. Cuidados generales y especialidades médico-quirúrgicas. Barcelona: Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aula inversa Les persones que resolguin amb una puntuació igual o major de 5 sobre 10 en més del 80% de tots els qüestionaris a realitzar per la verificació del coneixement previ assolit fora de l’aula, obtindran un punt extra sobre la nota final de l’assignatura. Aquest punt extra no és recuperable 0
Activitat d'avaluació continuada 1 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de la nota de l'assignatura i és activitat recuperable en cas de no superar un mínim de 5 sobre 10
20
Activitat d'avaluació continuada 2 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de la nota de l'assignatura i és una activitat recuperable en cas de no superar amb un mínim de 5 sobre 10 20
Avaluació d'activitat continuada 3 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de de la nota de l'assignatura i és una activitat recuperable en cas de no superar amb un mínim de 5 sobre 10.
20
Seminaris. Activitat en grup mitjà S'avalua el coneixement i habilitats de continguts teòrics; aplicació de coneixements teòrics; actitud dins del grup. Els seminaris són d'assistència obligatòria. És imprescindible l'assistència als 5 seminaris i realitzar les activitats per obtenir la qualificació dels seminaris. Una part de la nota (50%) provindrà del treball fet a l'aula (20% qüestionaris de coneixements previs i 30% resolució de casos). Mentre que el restant 50% sortirà de l’AC de l’assignatura on hi haurà 10 preguntes curtes o tipus test en relació als continguts treballats al seminari. En cas que la puntuació final obtinguda del seminari sigui menor de 5, serà una activitat recuperable, que es realitzarà a través d’una prova escrita amb preguntes tipus test o curtes.

30
Aprenantatge basat en problemes (ABP) Té doble criteri d’avaluació. Per una banda s’avalua el procés: la participació, les habilitats de raonament, l'aprenentatge independent, capacitat de treball en grup i individual durant l’activitat a partir de l’observació del professor assignat al grup d’ABP s’obté una nota que té un pes del 10% en la nota global (en cas de suspendre s’ha de fer la recuperació a través d’un Cas express). Mentre que per altra banda, el contingut teòric treballat a l'ABP serà avaluat dins de les activitats d'avaluació continuada de las classes magistrals (obtenint la mateixa nota que la nota final de l’AC en la que s’incloguin les preguntes dels continguts d’ABP). En cas de treure una nota menor de 5 s’ha de recuperar tota l’AC (continguts avaluats de les classes expositives i continguts avaluats de l’ABP). 10

Qualificació

1/Activitats d'avaluació continuada: Tenen un pes del 60% en el total de la nota de l'assignatura. Hi haurà 3 activitats d'avaluació continuada que són activitats recuperables (AC1, AC2 i AC3). Per tant, si no superen una nota mínima de 5 sobre 10, cal anar a l’AR. No es fa mitjana de les AC fins que no estiguin amb un mínim de 5 sobre 10. En cas de no superar les activitats recuperables amb un mínim de 5 sobre 10 el total de l'assignatura estarà suspesa. En cas de presentar-se a l'AR, la nota resultant d'aquesta farà mitjana amb les AC que estiguin per sobre de 5. El tipus de prova utilitzada serà tipus test i/o combinada amb preguntes curtes. En el cas de les preguntes tipus test seran d'elecció múltiple amb una sola resposta correcta on es descomptaran les respostes incorrectes.
El contingut teòric treballat a l'ABP serà avaluat dins de les activitats d'avaluació continuada de les classes magistrals, concretament l'AC 2 en el primer semestre i l'AC 3 en el segon semestre.

2/Seminaris: Té un pes del 30% en el total de la nota de l'assignatura. Els seminaris són d’assistència obligatòria al 100% dels 5 seminaris. És imprescindible l'assistència als seminaris per realitzar l’avaluació. Segons cada seminari hi haurà una part de la nota derivada dels qüestionaris dels coneixements previs (aula inversa) (20%), una part de la nota derivada del treball fet a l’aula (30%), i finalment la nota derivada d’una AC per a cada seminari (50%). Aquelles persones que treguin de la nota final del seminari una nota menor a 5, hauran de fer l’AR, que consistirà en un examen tipus test on es preguntarà sobre els continguts treballats al seminari tant a l’aula, com fora de l’aula (aula inversa).

3/ABP:La nota obtinguda de la part d'ABP (tutories) té un pes del 10% en la nota global. L'assistència en aquesta activitat d’aprenentatge és obligatòria. La nota final ha de ser de 5 sobre 10 com a mínim per fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació. És activitat recuperable.

4/Aula inversa: Pretén que l’estudiant d’una manera guiada aprengui els continguts teòrics fora de l’aula. En aquest cas aquesta metodologia s’emprarà per garantir que l’estudiant disposa del cos de coneixement necessari respecte a trastorns de salut, proves diagnòstiques i tractaments mèdics (vinculats a les assignatures de fisiopatologia i farmacologia) per tal que puguin assolir un aprenentatge significatiu (aprenentatge relacional en el que el nou coneixement de les cures infermeres adquireixi sentit al vincular-lo amb coneixements preexistents i servir-los d’ancoratge). Per a tal fi, l’estudiant disposarà d’un material docent que facilitarà la revisió dels continguts teòrics abans d’assistir a l’aula. Posteriorment a l’aula es verificarà la solidesa d’aquest aprenentatge previ (a través del mètode Kahoot o plickerts), detectarà possibles dubtes i en aquest cas, es resoldrà primer entre els mateixos estudiants i finalment pel professor. Les persones que resolguin amb una puntuació igual o major de 5 obre 10 en més del 80% de tots els qüestionaris a realitzar per la verificació del coneixement previ assolit fora de l’aula, obtindran un punt extra sobre la nota final de l’assignatura. Aquest punt extra no és recuperable


Altres consideracions respecte a l’avaluació:
-Es recomana l'assistència a les classes magistrals/expositives
-Les tutories són recomanables prèvia cita per aclariment de dubtes i aprofundiment de continguts de l'assignatura. La setmana anterior a l’AC no es concediran tutories.
-En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà la més baixa obtinguda de les activitats d'avaluació qualificades a l'estudiant durant l'assignatura.
-Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, no es guarda cap nota del curs anterior i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del procés d'ABP en cas què es tingui superat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat quan l'estudiant no es presenti a cap de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor avaluador així com no compleixi la presencilitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries).

Observacions

Es recomana obrir diàriament l'assignatura a través del Moodle on es publicitaran els possibles canvis, incidències i novetats. També es poden obrir fòrums de discussió de temes relacionats amb l'assignatura.

La via de comunicació entre professorat i estudiant és a través del Moodle o el correu electrònic. S'aconsella fer ús de les tutories i no abusar del correu electrònic, fer-ne un bon ús i respectar els festius. Recordeu si teniu dubtes, problemes, incidències, la via de comunicació és:
- Primer: professora o tutor/a ABP implicat. Les professores de l'assignatura són: Sra. Ester Càceres, Dra. Aurora Fontova, Sra. Marta Gironès, Dra. Laia Salleras, Sra. Cristina Planelles, Dra. Cristina Bosch. Els tutors/es ABP se us assignaran en relació al grup ABP que pertanyeu (informarà a intranet Facultat Infermeria).
- Segon: professora responsable de l'assignatura: Dra. Cristina Bosch

Recordeu que s'aconsella l'assistència a les classes expositives, que les professores no estan obligades a penjar íntegrament els apunts de classe, que els pot penjar amb anterioritat o després de la classe si s'escau, i que cal consultar i ampliar els apunts amb la bibliografia recomanada.

També cal tenir en compte que hi ha unes hores dedicades a l'estudi autònom i que alguna matèria no es donarà a classe i serà el propi estudiant que haurà de de fer recerca d'informació o estudiar allò que les professores anunciïn a classe o via Moodle. Així com que hi haurà material d'estudi en llengua anglesa.

Assignatures recomanades

 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Pràcticum 2
 • Tècniques i procediments 2