Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a l'ètica i bioètica. Drets i Deures de l'usuari en els serveis de Salut. Responsabilitat ètica i legal dels professionals sanitaris. Comitès de Bioètica. Codis deontològics. Dret a la informació i el consentiment informat. Aspectes legals de l'exercici professional. Ètica professional d'infermeria. Lleis sanitàries vigents.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID CAMARA LIEBANA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / AFRA MASIÀ PLANA  / CRISTINA SERRABASSA FUNOLL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID CAMARA LIEBANA  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / EVA GASULL PUJOL  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / CRISTINA SERRABASSA FUNOLL
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en la qual viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • Analitzar les implicacions ètiques i legals de l'actuació infermera.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Objectius i principis de la bioètica.

2. Drets Humans. La declaració dels drets humans. Implicacions per la disciplina infermera.

3. Drets i deures dels ciutadans.

4. Responsabilitat en l'atenció d'infermeria.

5. Comitès de bioètica.

          5.1. Comitè d'ètica assistencial.

          5.2. Comitè d'ètica i investigació clínica.

          5.3. Models de presa de decisions.

6. Codis ètics i deontològics per la infermeria.

7. Col·legis professionals. Competència professional.

8. Intimitat, confidencialitat i secret professional.

9. Informació i consentiment informat.

10. Registres d'infermeria. Protecció de dades.

11. Aspectes ètics-legals: final de vida.

          11.1. Limitació esforç terapèutic, eutanàsia, rebuig tractament, suïcidi assistit.

          11.2. Aspectes ètics en les cures paliatives (sedació pal·liativa).

          11.3. Atenció a la gent gran.

12. Infermeria i ètica de la investigació.

13. Aspectes ètics i legals a l'inici de la vida.

14. Aspectes ètics i legals en els trasplantaments d'òrgans.

15. Ètica mediambiental.

16. Seminaris:

          16.1. Codis deontològics.

          16.2. Informació, consentiment informat, intimitat, confidencialitat, secret professional.

          16.3. Mort digne.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 41 53
Classes expositives 28 44 72
Total 40 85 125

Bibliografia

 • Boladeras i Cucurella, Margarida (cop. 2015 ). Bioética del cuidar : ¿qué significa humanizar la asistencia? . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Codi d'ètica de les infermeres i infermers de Catalunya = Código de ética de las enfermeras y enfermeros de Cataluña = Code of ethics for nurses in Catalonia (2014 ). Barcelona: Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Catàleg
 • Casado, María (cop. 2015 ). Bioética, derecho y sociedad (2a ed.). Madrid: Trotta. Catàleg
 • Martínez Cruz, Mª Belén Monleón Just, Manuela Carretero Lanchas, Yedra García-Baquero Merino, Mª Teresa (cop. 2012 ). Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Boladeras i Cucurella, Margarida (2011 ). Bioética : la toma de decisiones . Cànoves i Samalús: Proteus. Catàleg
 • Rivera López, Eduardo (2011 ). Problemas de vida o muerte : diez ensayos de bioética . Madrid, [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Fry, Sara T (cop. 2010 ). Ética en la práctica de enfermería : una guía para la toma de decisiones éticas . México DF: Manual Moderno. Catàleg
 • Calvo Sánchez, María Dolores (2010 ). Secreto profesional en el ámbito de la enfermería . Lisboa: Juruá. Catàleg
 • Davis, Anne J. (cop. 2009 ). Ética en enfermería : conceptos fundamentales de su enseñanza . Madrid: Triacastela. Catàleg
 • Busquets, Ester|q(Busquets Alibés) (2009 ). Infermeria i ètica de la investigació . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (DL 2006 ). Infermeria i comitès de bioètica . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006 ). Infermeria i drets i deures dels malalts . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (DL 2005 ). Infermeria i secret professional . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006 ). Infermeria i informació i consentiment informat . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (2006 ). Infermeria i final de la vida . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Blech, Jörg (2005 ). Los Inventores de enfermedades : cómo nos convierten en pacientes . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Torralba Roselló, Francesc (cop. 2002 ). Ética del cuidar : fundamentos, contextos y problemas . Madrid: Fundación MAPFRE Medicina. Catàleg
 • Antón Almenara, Pilar (cop. 2000 ). Ética y legislación en enfermería . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Beauchamp, Tom L (cop. 1999 ). Principios de ética biomédica . Madrid [etc.]: Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives i participatives i amb suport multimèdia.
Continguts treballats en ABP.
S'avalua els continguts teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP, en dues proves d'avaluació continuades. 50
Lectures i/o anàlisi de casos S'avalua les activitats de les lectures les quals s'han de lliurar el dia de l'examen en format paper. Es valorarà la presentació del treball i les opinions i conclusions aportades. Els continguts seran avaluats en l'AC. 20
Seminaris S'avalua l'estudi i anàlisi de documents i articles, les habilitats de resolució de casos i la capacitat de relació i integració dels diferents coneixements a través de preparació i presentació de treballs.
20
ABP; procés S'avalua la participació activa en les tutories, la capacitat de formular objectius d'aprenentatge i de relacionar i establir hipòtesis, així com la capacitat de síntesi de la informació aportada en les tutories i les seves fonts.
10

Qualificació

Es faran dues proves d’avaluació continuada. S'ha d'aprovar cada prova per separat amb un 5 sobre 10.

Els continguts de les classes participatives s’avaluaran mitjançant una prova escrita amb preguntes d’elecció múltiple i preguntes curtes per desenvolupar.

Les lectures que són obligatòries són avaluades mitjançant dues entregues el mateix dia de l'examen.

El coneixement dels continguts de l'ABP s'avaluen amb una prova escrita sobre el cas treballat a l'ABP (10%) s'avaluaran mitjançant una prova escrita amb preguntes d'elecció múltiple i preguntes curtes per desenvolupar.

En l’aprenentatge basat amb problemes (ABP) s’avalua la participació, implicació i capacitat de treball en grup/individual(10%). L'assistència a les tutories és obligatòria al 100%.

En els seminaris: L'assistència és obligatòria, aquella persona que no justifiqui degudament l'absència a un dels seminaris implica 0 sobre deu en el total dels seminaris, no poden fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació de l'assignatura. Hi ha un seminari no presencial que és el treball grupal sobre una pel·lícula. El total de la nota dels 4 seminaris ha de ser com a mínim 5 sobre 10.

Si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, es podrà recuperar la part no superada, sempre que s'hagin complert els criteris de presencialitat marcats. Són activitats recuperables: la prova escrita, ABP, els treballs i les exposicions orals.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota No Presentat és per aquell estudiant que no es presenta a alguna de les activitats d'assistència obligatòria i d'avaluació de l'assignatura: Seminaris, prova d'avaluació i ABP