Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Història de la Infermeria. Tendències i Escoles del pensament infermer. Metodologia Científica. Antropologia, salut i diversitat cultural. El cos humà i la salut: una visió des de la diversitat cultural. L'atenció sanitària en els processos de salut -malaltia orientada a diferents grups i minories ètniques. El pluralisme assistencial. L'Antropologia política de la Salut (desigualtats socials). Ètica del cuidar-se. Etica i valors.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / CARME MAJO ROVIRAS  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / AFRA MASIÀ PLANA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / SANDRA GELABERT VILELLA  / CARME MAJO ROVIRAS  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / AFRA MASIÀ PLANA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Analitzar les implicacions ètiques i legals de l'actuació infermera.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Coneptualització del model infermer

2. Informació contemporànea

3. Recorregut històric

4. Infermeria professional

5. Marc conceptual y teories d'infermería

6. Visió antropològica de la salut

7. Procés salut i malaltia en les diverses cultures

8. Aspectes legals de la infermeria

9. Ètica de la infermeria

10. Grups minories ètniques

11. Pluralisme assistencial

12. Antropologia política

13. Desigualtats humanes

14. Pensament crític i procés d'infermeria

15. Seminaris 1: Història d'infermeria

16. Seminari 2: Valoració infermeria

17. Seminari 3: Grups i minories ètniques i pluralisme assistencial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 55 73 128
Seminaris 8 14 22
Total 63 87 150

Bibliografia

 • Collière, Marie-Françoise (1993 ). Promover la vida : de la práctica de las mujeres cuidadoras a los cuidados de enfermería . Madrid [etc.]: Interamericana McGraw-Hill. Catàleg
 • Gordon, Marjory (cop. 2007 ). Manual de diagnósticos de enfermería (11a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Alligood, Martha Raile (cop. 2014 ). Modelos y teorías en enfermería (8a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Nightingale, Florence (1991 ). Notas sobre enfermería : qué es y qué no es . Barcelona: Científicas y Técnicas. Catàleg
 • Busquets Alibés, Ester (DL 2005 ). Infermeria i bioètica . Esplugues de Llobregat: Institut Borja de Bioètica - URL. Catàleg
 • Medina Castellano, Carmen Delia (2009 ). Ética y legislación (2a ed.). Madrid: Difusión Avances de Enfermería. Catàleg
 • Fundación Índex (2003). Las relaciones entre la enfermería y la antropología: monográfico. Índex de enfermería, 12(43), 1-92
 • Spector, Rachel E. (cop. 2003 ). Las Culturas de la salud . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Siles González, José (2011 ). Historia de la enfermería . Madrid: Difusión Avances de Enfermería (Grupo Paradigma). Catàleg
 • Hernández Garre, José Manuel (2010 ). Fundamentos teóricos de enfermería : teorías y modelos . Murcia: DM. Catàleg
 • Hernández Conesa, Juana (cop. 2003 ). Fundamentos de la enfermería : teoría y método (2ª ed. corr. y ampl.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Brooker Dawn (2013). Atención centrada en la persona con demencias (primera). Barcelona: octaedro.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives participatives.
Continguts treballats amb ABP
S’avaluen els coneixements teòrics i els treballats en ABP
Amb una prova escrita amb preguntes tipo text
80
Seminaris participació i elaboració d'un treball 20

Qualificació

La nota final es ponderarà de la següent manera:
80% nota final única examen teoria i continguts ABP (50% Bases conceptuals, 15 % Antropologia, 15 % Ètica)
20% seminaris


CAL APROVAR CADA UN DELS APARTATS ANTERIORS PER SUPERAR L'ASSIGNATURA

Els continguts de les classes participatives s’avaluaran mitjançant una prova escrita amb preguntes d’elecció múltiple i preguntes curtes per desenvolupar.

En l’aprenentatge basat amb problemes s’avalua la participació, implicació i capacitat de treball en grup/individual (assistència obligatòria 100%).

Els seminaris i els visionats de pel•lícules i documentals s’avaluen mitjançant la participació del estudiant i els treballs presentats (assistència obligatòria 100%).
S’avaluaran els coneixements adquirits amb les diferents metodologies mitjançant una exposició oral d’un treball.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NP aquells que no es presentin a les activitats d'avaluació o no compleixin els criteris d'obligatorietat establertes.