Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Conceptes d'urgència i emergència, Sistema integral d'urgències, Organització general de les urgències. Transport sanitari i fisiopatología del transport. Valoració inicial del pacient urgent. Atenció d'infermeria a múltiples víctimes, Suport vital bàsic i avançat. Urgències mèdiques. Hemorràgies i xoc. Traumatismes greus. Lesions òssies, articulars i musculars. Ferides, mossegades i picades. Urgències relacionades amb el fred i el calor. Lesions per agents físics, Intoxicacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
VICENÇ CARRERAS FRAU  / AURORA FONTOVA ALMATO  / JOSEP OLIVET PUJOL  / ROSA PRAT SALA  / LAIA SALLERAS DURAN
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
VICENÇ CARRERAS FRAU  / AURORA FONTOVA ALMATO  / JOSEP OLIVET PUJOL  / ROSA PRAT SALA  / LAIA SALLERAS DURAN  / BERNAT CARLES SERDA FERRER
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Gestionar el temps i recursos materials disponibles de manera eficient.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 • Proporcionar les cures d’Infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i als seus cuidadors.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Introducció als sistemes d'emergències mèdiques

          1.1. Concepte i objectius

          1.2. Funcions i limitacions

          1.3. Recursos sanitaris

2. Valoració del pacient

          2.1. Pautes generals d'actuació

                    2.1.1. Valoració de l'escenari

                    2.1.2. Valoració inicial

                    2.1.3. Historia i exploració física

          2.2. Mobilitzacions incials en el malalt mèdic

3. Suport vital bàsic instrumentalitzat i desfibril·lació externa automàtica.

          3.1. Què és la ressuscitació?

          3.2. La cadena de la supervivència

          3.3. Suport vital bàsic en l'adult

          3.4. Dispositius per a la via aèria

          3.5. La desfibril·lació externa automàtica

                    3.5.1. Què és un desfibril·lador extern automàtic (DEA)?

                    3.5.2. Ús del DEA

          3.6. El suport vital bàsic pediàtric

          3.7. L'obstrucció de la via aèria

4. Hemorràgies i xoc.

          4.1. Tipus de hemorràgies i signes de gravetat

          4.2. Pautes d'actuació

          4.3. Reconeixement i tractament inicial del xoc

5. Urgències médiques.

          5.1. Malalties sobtades

          5.2. Urgències respiratòries

          5.3. Urgències cardiovasculars

          5.4. Alèrgies

          5.5. Enverinaments i sobredosis

6. Urgències traumatologia.

          6.1. Valoració inicial del malalt traumàtic

          6.2. Traumatismes dels teixits tous

          6.3. Traumatismes muculoesquelètics

          6.4. Traumatismes cranials i de columna

          6.5. Traumatismes toràcics i abdominals

          6.6. Principis bàsics en la mobilització del malalt traumàtic

7. Urgències relacionades amb el fred i la calor

          7.1. Urgències ambientals.

                    7.1.1. Transtorns relacionades amb el fred

                    7.1.2. Transtorns relacionades amb la calor

          7.2. Lesions per agents físics

                    7.2.1. Cremades, tipus de cremades, primers cuidats

                    7.2.2. Cremades per substancies químiques

                    7.2.3. Cremades per electricitat, electrocució

8. Planificació i resposta davant d'una catàstrofe.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 7,5 0 7,5
Classes participatives 22,5 62 84,5
Classes pràctiques 19 8 27
Lectura / comentari de textos 0 11 11
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 0 6 6
Simulacions 0 8 8
Sortida de camp 2 2 4
Total 53 97 150

Bibliografia

 • Will Chapleau, EMT-P, RN, TNS, Peter Pons, MD (2008). Técnico en emergencias sanitarias (1ª). Barcelona: Elsevier España S.L.. Catàleg
 • Will Chapleau (2010). Guía rápida para el primer interviniente en emergencias (2ª). Barcelona: Elsevier España S.L.. Catàleg
 • Will Chapleau (2007). Primer interviniente en emergencias (1ª). Madrid: Elsevier España. Catàleg
 • Douglas, Graham (cop. 2014 ). Macleod exploración clínica (13a ed.). Barcelona: Churchill Livingstone/Elsevier España. Catàleg
 • Proehl, J.A. (2005). Enfermería de urgencias: técnicas y procedimientos (3ª). Elsevier. Catàleg
 • Richards, Ann (2010). Guía de supervivencia para enfermería hospitalaria (2ª). Elsevier. Catàleg
 • PHTLS : soporte vital básico y avanzado en el trauma prehospitalario (cop. 2012 ) (7a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Newberry, Lorene (DL 2006 ). Sheehy manual de urgencia de enfermería (6ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Suport vital immediat (2010 ). European Resuscitation Council. Catàleg
 • Jane W. Ball, RN, DrPH, CPNP, DPNAP, Joyce E. Dains, DrPH, JD, RN, FNP, BC, DPNA (2014). Guía Seidel de exploración física (8). Elsevier.
 • Seidel, Henry M. (cop. 2011 ). Guía Mosby de exploración física (7a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis d'autoaprenantatge Exercicis obligatoris, es podran fer fins a tres intents en un periòde establert.
El resultat final es el promig de la nota obtinguda de tots els intents realitzats.
10
Aprenantage basat en problemes Els temes treballats s'evaluaran en l'examen escrit i a l'hora la seva assistència i treball representarà el 20% de la nota.És una activitat presencial i obligatoria en el 100% de l'activitat. 10
Simulació virtual MicroSim és un sistema d'ensenyament interactiu que permet a l'alumne exercitar-se en la presa de decisions difícils en un moment en què els segons compten.
Per tal d'obtenir la nota, que genera automàticament el propi programa, es imprescindible realitzar i aprovar tots els exercicis en el periòde establert.

5
Prova d'avaluació teòrica presencial S'avalua els coneixements teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP, habilitats de raonament i integració d'aquests a traves d'una prova escrita. Aquesta pot ser amb preguntes multiresposta. 60
Prova d'avaluació pràctiques laboratori S'avaluarà mitjançant tres casos de simulació integrada els coneixements,les habilitats i el sapigue fer. Amb utilització de maniquins anatòmics de simulació, o en situacions en que els propis estudiants participaran com a pacients i/o actuants.
Per poder realitzar l'avaluació pràctica es indispensable l'assistència al 100% de les pràctiques de laboratori.
15

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és a través d'avaluació continuada.
Tota prova d'avaluació es considera aprovada amb un 5 sobre 10.
L'assignatura s'aprova sempre i quan s'hagi superat cada prova d'avaluació (es farà la mitjana ponderada sempre i quan totes les proves siguin superades amb una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10) i s'hagi complert els criteris de presencialitat establertes.
La nota final estarà constituïda pel 60% de les avaluacions teòriques, 10% dels exercicis d'autoaprenentatge, el 15% de les avaluacions de les pràctiques de laboratori, el 10% del Aprenentatge basat en problemes (10% avaluació del procés) i el 5% simulació virtual.
Cada prova escrita o cada activitat d'avaluació continuada s'ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d’activitats.
Per tal de poder realitzar les avaluacions de les pràctiques de laboratori es indispensable un 100% d’assistència.
Els estudiants que no hagin superat algun dels apartats podran presentar-se a les activitats de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants, que per un motiu justificat documentalment, no hagin assistit a alguna activitat obligatoria. Hauran de recuperar-la mitjançant activitats establertes pel professorat.

Observacions

Per poder assistir a les pràctiques de laboratori es obligatori l'ús del uniforme i disposar de fonendoscopi, rellotge amb minutera, boligraf i llanterna de butxaca

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Farmacologia clínica i terapeútica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Pràcticum 2
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Tècniques i procediments 2