Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fonaments de: Anatomia i fisiologia del cos humà. Sistemes: esquelètic-muscular. Nerviós. Endocrí. Cardiovascular. Limfàtic. Respiratori. Digestiu. Renal. Reproductor. Immunitari i sang.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB07 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació i especialment la programació i ús d'ordinadors
 • CT01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT03 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CES3 Descriure la anatomofisiologia humana i comprendre els processos fisiopatològics per facilitar la seva descripció a través de senyals i imatges biomèdiques
 • CES7 Formular, dissenyar i avaluar solucions biomecàniques d'assistència i teràpia
 • CES9 Especificar, dissenyar i avaluar sistemes assistits per ordinador i robotitzats; especialment els d'intervenció quirúrgica

Continguts

1. MÈTODES PER L’ESTUDI DE L’ANATOMIA Mètodes d’estudi: Anatomia regional. Anatomia sistèmica. Anatomia clínica. Postura anatòmica. Els plans i eixos: relacions entre plans i eixos.Termes de direcció. Classificació de les articulacions i moviments articulars. Segons la funció:Sinartrosis. Amfiartrosis. Diartrosis /Sinovials Segons els eixos de moviment:Uniaxials.Biaxials.Multiaxials Moviments articulars:M. angulars: Flexió / Extensió, Abducció/ Adducció. M. circulars: Rotació / Circumducció, Supinació/ Pronació. M. especials: Inversió / Eversió, Protusió / Retracció, Elevació / Depressió.

2. L’ESQUELET: Esquelet axial. Cap, hioides, oïda, Columna vertebral, Tòrax, pelvis. Esquelet apendicular: extremitat superior i extremitat inferior. Diferències esquelètiques entre l'home i la dona.

3. SISTEMA MUSCULAR: origen, inserció, funció, innervació, estirament associat. Llenguatge de la ciència. Deduccions per descriure i reproduir els moviments musculars. Higiene i canvis posturals

4. SISTEMA CARDIOVASCULAR: Estudi de l’anatomia descriptiva i topogràfica del sistema cardiovascular: el cor i les principals artèries i venes del cos humà. - El cor. Funció. Localització i límits. Cobertes. Estructura: Paret cardíaca: Epicardi, Miocardi,Endocardi.Cavitats: Aurícules, Ventricles, Envans o septes.Irrigació de les cèl•lules miocàrdiques. Sistema de conducció del cor. Nòdul sinusal. Nòdul auriculoventricular. Feix de His. Xarxa de Purkinje. Electrocardiograma normal. El cicle cardíac: Sístole auricular. Contracció ventricular isovolumètrica. Ejecció. Relaxació ventricular isovolumètrica.Ompliment ventricular passiu. Anàlisi i interpretació fisiològica del cicle cardíac a partir del diagrama de Wiggers. Principi fonamental de la circulació: el gradient de pressió. Relació pressió arterial i sistema cardiovascular: Despesa cardíaca i Resistència perifèrica. Mecanismes de control vasomotor. Reflex de pressió vasomotor. Quimioreflexes vasomotors. Retorn venós al cor. - Artèries i venes principals. Signes vitals: Control i interpretació.

5. SISTEMA NERVIÓS Estructura, organització i funcions del sistema nerviós: F. sensitiva, F. integradora, F. motora. Histologia del teixit nerviós. Sistema nerviós central: Medul.la espinal: Morfologia, Estructura, Funcions. Efectes lesió medul•lar Encèfal.Tronc encefàlic.Cerebel. Diencèfal. Cervell.Meninges.El líquid cefaloraquidi(LCR). Circulació del LCR. Sistema nerviós perifèric.Nervis raquidis. Nervis cranials. Reflexes sistema nerviós somàtic. Sistema nerviós autònom. Sistema simpàtic. Sistema parasimpàtic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13 46 59
Prova d'avaluació 26 65 91
Total 39 111 150

Bibliografia

 • Cura Rodríguez, José Luis del (2010). Radología Esencial /J.L: del Cura, S. Pedraza, A. Gayete. Médica Panamericana, cop.2010. Catàleg
 • Drake, Richard L (Richard Lee) (2013). Gray Anatomía básica /Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell; . Elsevier, cop.2013. Catàleg
 • Netter, Frank H. (Frank Henry), 1906-1991 (2011). Atlas de anatomía humana . Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Frank H. Netter (Frank henry). (2015). Atlas de anatomía humana (6º ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Ojeda sahagún José, L. (2004). Neuroanatomía humana: aspectos funcionales y clínicos. Barcelona: Masson, cop. 2004. Catàleg
 • Patton, Kevin T. (2013). Anatomía y Fisiología / kevin T. Patton, Gary A. Thibodeau. Elsevier. Catàleg
 • Schünke, Michael (2015). Prometheus: texto y atlas de anatomía / Michael Schünke (3ª). Madrid: Médica Panamericana, cop.2015. Catàleg
 • Sobotta, Johannes, 1869-1945 (2012). Atlas de anatomía humana / Sobotta; F. Paulsen y J. Waschke (23ª ed.). Barcelona: Elsevier, 2012. Catàleg
 • tortora, Gerard J. (2013). Principios de Anatomía y Fisiología / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson (13ª ed.). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, cop. 2013. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Portafolis De forma qualitativa: Estructura, format, presentació, justificació i defensa oral de la memòria. Resposta coherent i argumentada de les preguntes realitzades pel professor.
PS: Es presentarà i es lliurarà l'instrument d'avaluació del portafolis.
15
Cineantropometria. L'estudi antropomètric; balanç muscular; balanç articular; Anàlisi neuromuscular d'un patró motor a escollir. Anàlisi neuromuscular d'un patró motor. Articulacions i músculs implicats. Divisió del cicle en subfases. Determinants i examen del patró motor. Funció i disfunció. Implicacions clíniques i biomecàniques. 10
Classes Magistrals Prova escrita de resposta múltiple on s'avaluen els coneixements teòrics donats a les classes expositives, els treballats de forma autònoma i reflexiva amb el portafolis, així com els continguts treballats en els seminaris. 75

Qualificació

L'avaluació correspon al sistema d'avaluació continuada amb les activitats següents:
1. Examen presencial (AC1).
El criteri de qualificació de la prova té un pes del 75% de la nota final de l’assignatura. Els coneixements teòrics s’avaluen a partir d’una prova de resposta múltiple i el desenvolupament escrit de dos temes. Les 40 preguntes test inclouen 4 opcions de resposta, i una única resposta és correcta. A més el desenvolupament de 2 temes escollits per l’estudiant de 4 temes totals que es proposen. La prova test compatibilitza 8 punts i els temes el 2 punts. La nota mínima per superar la prova i així calcular la mitjana és de 5 punts. La avaluació continuada (AC1) correspon a una activitat d’avaluació recuperable.
2. El portafolis (AC2)
El portafolis té un pes del 15% de l’assignatura. És un document elaborat per l'estudiant que integra i mostra el procediment d'autoregulació de l'aprenentatge. Les làmines les proposa el professor a les classes magistrals en el continu de l'assignatura. A cadascuna de les activitats proposades es concreten: a) els objectius, b) les competències vinculades, c) les referències bibliogràfiques, d) l'autoavaluació i, e) l'aprenentatge reflexiu. A forma d'exemple conté làmines anatòmiques, síntesi d'articles, resolució de casos,...etc
Presentació i comunicació oral del document. Avaluació qualitativa. (15% de la nota). Correspon a la presentació i defensa oral del portafolis. S'avalua l'adequació i correcció de les làmines proposades amb els objectius prefixats, la consideració de les fortaleses i debilitats del document, l'aprenentatge reflexiu, l'autoavaluació i a la capacitat i qualitat de la comunicació i defensa oral. La nota mínima per calcular la mitjana són 4 punts. La presentació oral del portafolis correspon a una activitat d’avaluació recuperable.
3. Anàlisi neuromuscular d'un patró motor a escollir (AC3)
L'anàlisi neuromuscular del patró motor, té un pes del 10% de l’assignatura. És un document elaborat per un grup de 4 estudiants. El document inclou el desenvolupament i anàlisi neuromuscular del patró motor escollit. El treball ha d'incloure:
a) Índex b) introducció c) les articulacions i músculs implicats. d) la descripció i classificació del cicle en fases i subfases. e) Els determinants i examen del patró motor. f) la funció i la disfunció del patró motor. g) les implicacions clíniques i biomecàniques. h) Les referències bibliogràfiques i la webgrafia consultada.
Avaluació. (10% de la nota). Correspon a la presentació del treball i la correcció del professor. S'avalua l'adequació i correcció del treball d'acord a la descripció i els objectius prefixats. La nota mínima per calcular la mitjana són 4 punts. La presentació del treball del patró neuromuscular de la marxa correspon a una activitat d’avaluació recuperable.


Per aprovar l’assignatura és condició indispensable aprovar les activitats d’avaluació continuada especificades (AC1, AC2_portafolis i AC3_patró neuromuscular). En el cas de no superar alguna de les activitats, s’haurà de realitzar l’activitat recuperable que correspon a una prova presencial amb el mateix disseny i característiques originals i que es recuperaran segons el calendari previst pel GEB.
En el cas de superar les activitats d’avaluació continuada la nota de l’assignatura s’obtindrà a partir de la suma de les notes de les 3 activitats prèviament ponderades. L’assignatura queda aprovada quan la nota és igual o superior a 5. En el cas de no superar alguna de les activitats que integra l’assignatura, l’assignatura queda suspesa. Un alumne repetidor haurà de tornar a presentar-se a totes les activitats d’avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no es presenta a l'activitat d'avaluació continuada especificada en l'apartat de criteris de qualificació, suposarà obtenir un NO PRESENTAT a l'acta de l'assignatura.

Observacions

Temporalització de Setembre de 2019 a Gener de 2020.

El material bibliogràfic el trobareu a la biblioteca de la Facultat de Medicina i Infermeria al mòdul 611/612.

Per qualsevol dubte, qüestió o necessitat d'aclariment, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer (despatx 4)
Tel. (+34) 972 418916 (+34) 972 418770
Correu electrònic: bernat.serda@udg.edu