Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El marc legal en la contractació d'obra en l'àmbit públic i privat. El contracte d'obra. Conceptes i principis generals de l'urbanisme. El planejament urbanístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CAMILO COFAN AMIEL  / ESTER GIFRA BASSO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT04 Treball en equip
  • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CB08 Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada
  • CE18 Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació
  • CE26 Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística

Continguts

1. ÀREA CONTRACTACIÓ (AC)

          1.1. Tema 1. El procés de l'edificació. El marc normatiu (LOE, CTE, etc). El concepte d'edificació. El solar. El projecte. Els agents de l'edificació (concepte, requisits i obligacions). La construcció i l'edifici acabat.

          1.2. Tema 2. Contractació privada. Introducció. Marc Legal; el Codi Civil espanyol. La formalització del contracte d'obra. Tipologia de contractes d'obra. Característiques i elements més importants dels contracte d'obra. Aspectes formals. Condicions, pactes, estipulacions o clàusules.

          1.3. Tema 3. Contractació sector públic. Introducció. Marc legal i legislació vigent. Àmbits d’aplicació. Tipus i qualificació dels contractes (c. Privat, administratiu o harmonitzat). El contracte d’obres (fase prèvia, fase preparatòria, fase d’adjudicació, fase d’execució, període de garantia, liquidació contracte i responsabilitats). El contracte de serveis.

2. ÀREA URBANISME (AU)

          2.1. Tema 4. L'urbanisme: concepte i principis generals. Antecedents històrics de la legislació urbanística catalana i estatal. Legislació vigent catalana i estatal. Principis i directrius generals que inspiren l’actuació urbanística. El desenvolupament urbanístic sostenible. Introducció a la planificació territorial i paisatgística.

          2.2. Tema 5. Règim urbanístic del sòl: classificació i qualificació. Règim urbanístic del sòl: les diferents classes de sòl. Sòl urbà, conceptes, determinacions, drets i deures. Sòl urbanitzable, conceptes, determinacions, drets i deures. Sòl no urbanitzable, conceptes, determinacions, drets i deures. La qualificació del sòl: zones i sistemes. Paràmetres urbanístics d’ordenació de l’edificació.

          2.3. Tema 6. Les figures de planejament urbanístic. Els diferents tipus de plans urbanístics; planejament general, planejament derivat i plans de gestió urbanística. Formulació i tramitació de les figures de planejament. Competències. Exemples de plans urbanístics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 0 5,00
Prova d'avaluació 8,00 37,00 0 45,00
Sessió expositiva 0 18,00 28,00 46,00
Sessió pràctica 14,00 18,00 6,00 38,00
Treball en equip 0 10,00 0 10,00
Tutories individuals 0 2,00 4,00 6,00
Total 22,00 90,00 38,00 150

Bibliografia

  • Gifra Bassó, Ester (2013 ). La Contratación pública de obras : claves, pautas y praxis . Morata de Tajuña, Madrid: Manuscritos. Catàleg
  • Trayter Jiménez, Joan Manuel Abel Fabre, Jordi (2008 ). Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña : adaptadosal Decreto-ley 1 (3ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
  • Santos Díez, Ricardo (2008 ). Derecho urbanístico : manual para juristas y técnicos (7ª ed.). Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Catàleg
  • Castellano i Costa, Josep (DL 2010 ). Gestión integral en la edificación y consultoría inmobiliaria : project, facility & property manager : Ámbito Arquitectura e Ingeniería, curso 2008-2010 . Girona: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
  • Menéndez Gómez, Emilio (2008 ). Contratos del sector público : contrato de obras públicas. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques avaluables en horari de classes de pràctica d'aula (3 AC + 1 AU) Es realitzaran un total de 4 proves. Les tres primeres amb un càrrega del 15% (AC) i l'última del 10% (AU). 55 No
Pràctica avaluable no presencial (AU) Es realitzarà una sola pràctica 5 No
Treball de curs (AU) Es realitzarà un únic treball 5 No
Examen final (AC + AU) Es realitzarà un examen únic 35 No

Qualificació

L'avaluació d'aquesta assignatura s'ha d'entendre en el seu context global, és a dir, com matèria d'una única assignatura.

Per l’avaluació de l’alumne/a es seguiran els següents principis:
- L'avaluació és continuada i acumulativa, mitjançant el seguiment i control del lliurament de treballs, pràctiques, exercicis; de les presentacions realitzades a classe; i per últim el resultat obtingut en l’examen final.
- Es realitzaran proves i/o qüestionaris puntuables al llarg del curs, tal i com ja està previst en l'apartat d'activitats d'avaluació.
- L'examen final podrà comprendre la totalitat de coneixements impartits des del principi de l'assignatura fins el moment de realització d'aquest.
- En el moment d’avaluar a l’alumne es tindrà en compte haver realitzat i lliurat, en temps i forma, les activitats proposades pel seguiment de l’avaluació continua.

L'avaluació final es regirà en cada àrea temàtica pels següents principis:
- La qualificació obtinguda en l'examen final tindrà un valor del 35 % de la nota final de l’assignatura.
- L’avaluació continua, consistent en la fixació d’una nota que tindrà en compte el treball realitzat per l’estudiant al llarg de l’etapa de formació (realització de pràctiques, exercicis, qüestionaris, treballs, proves, ...) tindrà un valor del 65 % de la nota final de l’assignatura.
- D’aquests dos valors se’n obtindrà la nota de cada àrea temàtica, representant la part de contractació un 75 % i la d'urbanisme un 25% de la nota final.

Les pràctiques podran ser en grup o individuals, en cada cas, el professor responsable fixarà les pautes pertinents.

Avaluació continua (65 % de la nota final). Aquesta no admet recuperació. Per tal de poder assolir els mínims per optar a la realització de l’examen final caldrà:
- Assistir obligatòriament a totes les sessions de classe programades. L’assignatura pot estar sotmesa a petits canvis segons l’evolució i les necessitats del curs.
- Presentar en temps, forma i contingut les pràctiques, exercicis, treballs i qualsevol altra activitat proposada. Tota la documentació lliurada ha d’estar degudament referenciada, indicant les fonts i procedència.
- Realitzar les proves d’avaluació continua programades o proposades al llarg del curs.

Examen oficial (35 % nota final). Examen únic sense opció a recuperació.
- L’alumne està obligat a presentar-se a l’examen, encara que la nota resultant de l’avaluació continua ja li permeti aprovar l’assignatura.
- Serà un examen global compost per dues parts, una per cada àrea temàtica.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents (excepte si s'acull al sistema d'avaluació única):
- Presentar-se a l'examen final.
- Haver complert, com a mínim, un 80 % dels criteris fixats en l'avaluació continua.

Es qualificarà com a NP :
- Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de No Presentat.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a examen quan entra a l'aula d'examen, per tant està obligat a lliurar l'examen per ser qualificat.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en la realització de les següents activitats d'aprenentatge:
- Exercicis proposats a l'àrea de contractació (30%)
- Exercicis proposats a l'àrea d'urbanisme (10%)
- Examen únic en la convocatòria ordinària (60 %). En aquest cas l'examen serà recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es podran sol.licitar tutories per mitjà del sistema que s'indiqui a l'inici de curs.
Aquestes es realitzaran virtualment per mitjà de videoconferències a través del meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tota la informació es facilitarà a través del Moodle i el correu electrònic comunicat a la UdG.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que es passi a una online al 100 % el total de les sessions es realitzaran per mitjà de videoconferèncai, sense que això suposi cap alteració de les activitats d'aprenentatge programades.

Modificació de l'avaluació:
En cas que es passi a una docència online al 100 % l'avaluació programada no es veure alterada. Les proves programades de forma presencial es realitzaran a online.

Tutoria i comunicació:
En cas que es passi a una docència online al 100 % el mitjà de comunicació i la realització de les tutories es vehicularà a través del moodle, correu electrònic i la plataforma meet.