Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Treball individual realitzat per l'estudiant, guiat o tutoritzat per un professor de l'estudi, en què ha de desenvolupar un tema de recerca o innovació relacionat amb els continguts de la carrera, redactar una memòria i presentar-lo oralment. El TFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Miquel Duran Ros  / Nuria Fiol Santalo  / Jose Alberto Mendez Gonzalez  / Maria Dolors Parés Oliva  / Joaquim Agusti Tarres Farres  / Mònica Toldrà Alegret
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Miquel Duran Ros  / Nuria Fiol Santalo  / Jose Alberto Mendez Gonzalez  / Maria Dolors Parés Oliva  / Joaquim Agusti Tarres Farres  / Mònica Toldrà Alegret
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Competències

 • CT01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT02 Cercar i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT06 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT08 Dissenyar propostes creatives
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CB04 Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions
 • CB05 Elaborar un raonament crític
 • CE29 Ser capaç d'integrar i aplicar de manera coherent les competències i coneixements adquirits al llarg dels estudis

Continguts

1. Realització d'un treball final de grau, que pot ser un treball de recerca, o I+D (innovació o desenvolupament), una revisió bibliogràfica sobre temes d’innovació o seguretat alimentària, o bé anàlisis de viabilitat tècnica i econòmica. Es pot realitzar en els grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de la UdG o també a institucions de recerca (com l’IRTA, Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària) o en una empresa del sector.

2. Elaboració del TFG. En termes generals, el procediment per a la realització del TFG a l’EPS serà el següent:

          2.1. L’alumne presenta en una de les convocatòries establertes durant el curs una proposta de TFG mitjançant l’aplicació TFG EPS (https://aserv2.udg.edu/TFGM/EPS). Per presentar la proposta és imprescindible estar matriculat del TFG. Si no s'ha matriculat el TFG en el període ordinari previst en el calendari administratiu, l'alumne haurà de formalitzar aquest tràmit en algun dels períodes d’ampliació de matrícula establerts durant el curs acadèmic; aquesta formalització es farà efectiva abans de formalitzar la proposta del TFG.

          2.2. La proposta és avaluada per la Comissió del TFG del corresponent estudi.

          2.3. L’alumne desenvolupa el corresponent treball sota la supervisió del seu tutor.

          2.4. Un cop finalitzat el treball i amb l’autorització del tutor, l’alumne diposita el treball a l’aplicació de TFG EPS.

          2.5. El tutor avalua l’elaboració del TFG.

          2.6. La Comissió del TFG designa el tribunal avaluador i la data per a la defensa pública del TFG. L’alumne exposa oralment en sessió pública els continguts del treball, que seran avaluats per part del tribunal així com la defensa oral.

          2.7. La coordinadora de l’estudi trasllada la qualificació final del TFG a l’acta corresponent.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 70,00 0 70,00
Elaboració individual de treballs 20,00 90,00 0 110,00
Exposició dels estudiants 1,00 1,00 0 2,00
Sessió pràctica 10,00 150,00 10,00 170,00
Total 31,00 311,00 10,00 352

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Desenvolupament de les activitats que requereix la recerca o innovació El tutor del projecte valorarà el treball autònom de l’estudiant, la iniciativa i metodologia seguida, capacitat de trobar solucions als problemes, d'organitzar el treball i d'aplicació dels coneixements i les competències adquirits durant el grau. 15 No
  Redacció de la memòria del TFG en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el grau. El tutor del projecte valorarà la capacitat i actitud de l’estudiant, qualitat científico-tècnica del treball i la correcció dels documents presentats. 15 No
  Defensa pública del TFG El tribunal valorarà el contingut del document (adequació als objectius, claredat i estructuració, adequació i correcció de la metodologia utilitzada, interpretació dels resultats, presentació dels documents), la claredat en l’exposició oral i la demostració de coneixements sobre el TFG que demostri l'estudiant.
  70 No

  Qualificació

  Activitat d’avaluació individual. Per la tipologia de l’activitat no és recuperable.

  Abans de la defensa pública, el tutor ha d’omplir la rúbrica d’avaluació corresponent del TFG.

  El tribunal estarà format per tres membres (president, secretari i vocal), dels quals, com a mínim dos es designaran d’entre el personal docent dels departaments que imparteixen docència al centre en què s’imparteix l’estudi objecte de l’avaluació. En casos excepcionals es podran constituir tribunals d’avaluació de dos membres, amb un president i un secretari.

  Durant la defensa, l’estudiant exposarà durant uns 15 minuts un resum del contingut del TFG i respondrà les preguntes que el tribunal cregui pertinents sobre el contingut i la realització del TFG.

  L’avaluació i qualificació del TFG té en compte, a més de l’acreditació de les competències específiques i transversals de l’estudi vinculades al TFG, els aspectes següents:

  - La qualitat tècnica i científica del contingut del treball.
  - La qualitat formal dels documents del treball presentats per l'estudiant.
  - La qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i de defensa argumental.

  La rúbrica aprovada pel Consell d’Estudis es farà pública abans del termini del dipòsit de TFG.
  Si es detecta plagi en la memòria del TFG, l’estudiant obtindrà una qualificació de suspès.

  El responsable d'informar i de tancar les actes és el coordinador de l'estudi.

  Quan el treball es realitzi en una altra Universitat, en el marc d’un programa o conveni de mobilitat, la defensa es realitzarà en la Universitat on s'ha realitzat el treball i l’Escola reconeixerà la qualificació obtinguda previ al lliurament del projecte realitzat i de la qualificació oficial obtinguda.

  Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc.) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura. En funció del tipus d'acte fraudulent la Direcció de l'Escola iniciarà els procediments adients d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/02/24/3).

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació si, pels motius que sigui, l’estudiant no pot dipositar el TFG en cap de les convocatòries del curs corresponent o en el cas de que, tot i haver-lo dipositat, no faci la defensa davant del tribunal.

  L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

  Avaluació única:
  Per la tipologia de l’activitat que suposa fer el TFG, l’avaluació única no implica modificació respecte a l’establert pel que fa a al desenvolupament i defensa del TFG en el format convencional.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l'assignatura TFG, caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5.0.

  Comportarà la no superació del TFG si es detecta qualsevol acció fraudulenta, de plagi o no permesa durant el procediment d'avaluació o en el moment de la seva defensa.

  Tutoria

  L’estudiant podrà concertar les tutories amb el professor tutor del TFG a través del correu electrònic. Si convé, es faran videotrucades pels canals o mitjans que posi a disposició la UdG.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Tota la informació relacionada amb el TFG es troba disponible a la web de l’EPS, a l'apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master).

  Podeu trobar la normativa marc reguladora del Treball Final de Grau/Màster de la UdG (https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-master).

  Podeu concertar les tutories i aclarir dubtes amb el professor tutor del TFG a través del correu electrònic (adreça disponible a la web de la UdG). Per aclarir qualsevol dubte i mentre no disposeu de tutor, podeu contactar amb el/la coordinador/a de l’estudi

  Observacions

  El TFG pot ser realitzat de les següents maneres:

  1) a proposta i sota direcció d’un membre del professorat amb docència a l’EPS.
  2) a proposta d’un estudiant. En aquest cas caldrà que un membre del professorat amb docència a l’EPS n’accepti la direcció.
  3) a proposta i sota la direcció d’una persona amb titulació universitària, d’igual o superior nivell al de la titulació, externa a l’EPS. En aquest cas caldrà que un membre del professorat amb docència a l’EPS n’accepti la tutorització i es responsabilitzarà d’assessorar l’estudiant que realitza el projecte per garantir que el TFG compleixi els objectius acadèmics de l'Escola.
  4) a proposta i sota la direcció d’una persona, amb titulació universitària d’igual o superior nivell al de la titulació, externa a l’EPS, i amb defensa en una altra Universitat en el marc d’un programa o conveni de mobilitat que inclogui el TFG.

  Consulteu el Reglament de l’EPS per als projectes o treballs de fi de grau i les instruccions sobre el procés de realització del TFG publicada a la pàgina web de l'Escola.
  https://www.udg.edu/ca/eps/informacio-academica/reglaments-i-normatives

  Més informació sobre el procediment de TFG: https://www.udg.edu/ca/eps/informacio-academica/projecte-treball-final-de-grau-i-master

  Per poder efectuar el dipòsit del TFG/TFM, com a molt l'estudiant ha de tenir pendents de superar al seu pla d'estudis, a més del TFG, l’equivalent a 15 crèdits optatius. També li pot quedar, si és el cas, l'acreditació de la tercera llengua.

  Durant el curs acadèmic, es pot dipositar el TFG dins les convocatòries ordinàries de Juny o Setembre. Hi ha una convocatòria extraordinària al Febrer que es pot sol·licitar dins el període fixat sempre que es compleixin els requeriments establerts. Les dates concretes per cada convocatòria son les publicades al calendari acadèmic de la Politècnica.

  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.