Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Treball individual realitzat per l'estudiant, guiat o tutoritzat per un professor de l'estudi, en què ha de desenvolupar un tema de recerca o innovació relacionat amb els continguts de la carrera, redactar una memòria i presentar-lo oralment.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CT01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT02 Cercar i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT06 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT08 Dissenyar propostes creatives
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CB04 Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions.
 • CB05 Elaborar un raonament crític.
 • CE29 Ser capaç d'integrar i aplicar de manera coherent les competències i coneixements adquirits al llarg dels estudis

Continguts

1. Realització d'un treball final de grau, que pot ser un treball de recerca, innovació o desenvolupament. Es pot realitzar amb els grups de recerca de l’àmbit agroalimentari de la UdG o també a institucions de recerca (com l’IRTA, Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària) o en una empresa del sector.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 31 85 116
Cerca d'informació 0 80 80
Classes pràctiques 100 80 180
Total 131 245 376

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Desenvolupament de les activitats que requereix la recerca o innovació Es valora la iniciativa, la capacitat de trobar solucions als problemes, d'avaluar les propostes i actuacions pròpies, d'organitzar el treball i d'aplicació dels coneixements i les competències adquirits durant la carrera 30
  Redacció de la memòria Qualitat i correcció dels documents presentats. 30
  Defensa pública del PTFC Domini de coneixements sobre el PTFC i la seva temàtica que demostri l'estudiant. 40

  Qualificació

  Les convocatòries ordinàries d'examen són juny i setembre. Hi ha una convocatòria extraordinària al febrer que es pot sol·licitar dins el període fixat sempre que es compleixin els requeriments establerts per la normativa vigent.
  La realització, dipòsit i presentació del TFG ve fixada per la normativa especial de TFG i pel calendari de defensa que es publica cada any. Podeu consultar tant la normativa com el calendari al web de l'EPS, apartat de Treball fi de Grau.

  La presentació i defensa del TFG davant del tribunal és pública en tots els supòsits i consisteix en dues fases: 1) la presentació davant un tribunal format per tres membres del professorat amb docència a l'Escola, en la que l’estudiant realitza l’exposició d’un resum del contingut del TFG en un temps entre 15 i 20 minuts; i 2) la defensa, en la qual l'estudiant respon les preguntes que el tribunal creu pertinents sobre el contingut i la realització del TFG.

  La qualificació es realitzarà en base a la qualitat dels documents presentats per l'estudiant i al domini que demostri durant l'exposició del treball.

  Quan el treball es realitzi en una altra Universitat, en el marc d’un programa o conveni de mobilitat, la defensa es realitzarà en la Universitat on s'ha realitzat el treball i l’Escola reconeixerà la qualificació obtinguda previ al lliurament del projecte realitzat i de la qualificació oficial obtinguda.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant serà qualificat com a No Presentat si no ha dipositat el TFG en la convocatòria corresponent o bé quan el TFG no pugui ser qualificat perquè l’estudiant no ha superat tots els altres requisits necessaris per obtenir la titulació.

  Observacions

  El responsable d'informar i de tancar les actes és el coordinador de l'estudi.

  Consulteu la Normativa i les instruccions sobre el procés de realització de Treballs fi de Grau que està publicada a la pàgina WEB de l'Escola.

  El TFG pot ser realitzat de les següents maneres: (1) a proposta i sota direcció d’un membre del professorat amb docència a l’EPS; (2) a proposta d’un estudiant. En aquest cas caldrà que un membre del professorat amb docència a l’EPS n’accepti la direcció; (3) a proposta i sota la direcció d’una persona amb titulació universitària, d’igual o superior nivell al de la titulació, externa a l’EPS. En aquest cas caldrà que un membre del professorat amb docència a l’EPS n’accepti la tutorització i es responsabilitzarà d’assessorar l’estudiant que realitza el projecte per garantir que el TFG compleixi els objectius acadèmics de l'Escola; (4) a proposta i sota la direcció d’una persona, amb titulació universitària d’igual o superior nivell al de la titulació, externa a l’EPS, i amb defensa en una altra Universitat en el marc d’un programa o conveni de mobilitat que inclogui el TFG.