Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Origen i fonts de la contaminació abiòtica en aliments. Metalls pesats. Pesticides i biocides. Residus de detergents i desinfectants. Medecines veterinàries i additius de pinsos. Nitrits, Nitrats i Nitrosamines. Dioxines i Bifenils policlorats (PCBs). Hidrocarburs policíclics aromàtics. Acrilamida. Additius no permesos. Toxicologia Alimentària.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FLORENCIO DE LA TORRE YUGUEROS  / NURIA FIOL SANTALO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Competències

  • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
  • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
  • CE08 Seleccionar i aplicar les metodologies adequades per a la presa de mostres i l'anàlisi de components alimentaris i substàncies tòxiques, així com la caracterització i el control de poblacions i comunitats microbianes.
  • CE15 Ser capaç d'interpretar els resultats de les anàlisis i aplicar-los a la presa de decisions ia la proposta de solucions a problemàtiques concretes.

Continguts

1. Definicions. Fonts de contaminació. Classificació. Legislació i control.

2. Contaminants inorgànics.

          2.1. Metalls pesants.

          2.2. Derivats de nitrogen

          2.3. Isòtops radioactius.

3. Contaminants orgànics.

          3.1. Segons naturalesa química

                    3.1.1. Derivats halogenurs

                    3.1.2. Derivats no metàl.lics

                    3.1.3. Derivats aromátics i alifàtics

          3.2. Segons aplicació: plaguicides, medicaments, additius, envasos, detergents, desinfectants.

4. Fonaments de toxicològia. Conceptes claus de toxicologia i toxicitat alimentària.

5. Toxocinètica. Absorció, distribució i eliminació de tòxics

6. Toxodinàmica. Mecanismes d'acció dels tòxics segons tipus de tòxics

7. Avaluació de la toxicitat

          7.1. Toxicitat aguda i crònica. Assajos de toxicitat. Ingestes màximes admissibles.

          7.2. Avaluació de tòxics en aliments. Control i seguiment

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 5 10
Classes expositives 25 0 25
Classes pràctiques 10 15 25
Prova d'avaluació 2 35 37
Resolució d'exercicis 8 20 28
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Lindner, Ernst (1994 ). Toxicología de los alimentos (2ª ed.). Zaragoza: Acribia. Catàleg
  • Food and chemical toxicology ([198-]- ). New York, NY: Elsevier Science Pub. Co.. Recuperat 13-07-2015, a http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915 Catàleg
  • Moreno Grau, María Dolores (cop. 2003 ). Toxicología ambiental : evaluación de riesgo para la salud humana . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori Participació activa en les sessions. Presentació i discusió de resultats 20
Exercicis de classe Realització dels exercicis i activitats proposades a classe 5
Estudi i presentació de casos Presentació i discusió de casos 5
Examen Prova escrita sobre coneixements 70

Qualificació

Per aprovar l'assignatura es demana una nota mínima de 4 a l'examen final i la participació en les activitats de pràctiques de laboratori i exercicis. Aquells amb nota inferior a 5 a l'examen final tenen dret a un examen de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin.