Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Procés analític. Mostreig. La mesura a l'Anàlisi Química. Anàlisi qualitativa. Anàlisi volumètrica. Anàlisi gravimètrica. Introducció als mètodes intrumental d'anàlisi.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAIME CAMPS SOLER
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT06 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB05 Elaborar un raonament crític.
 • CE08 Seleccionar i aplicar les metodologies adequades per a la presa de mostres i l'anàlisi de components alimentaris i substàncies tòxiques, així com la caracterització i el control de poblacions i comunitats microbianes.

Continguts

1. Tema 1.INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA ANALÍTICA

          1.1. Objectius.

          1.2. Etapes d'un procés analític.

          1.3. Les concentracions químiques.

          1.4. Instruments i material de laboratori.

          1.5. Determinació i minimització d'errors.

          1.6. Expressió dels resultats. Exactitud i precisió.

2. Tema 2.MÈTODES VOLUMÈTRICS

          2.1. Fonaments i classificació.

          2.2. Solucions valorades i substàncies patró primari.

          2.3. Punt d'equivalència i punt final.

          2.4. Tècniques en anàlisi volumètrica.

          2.5. Indicadors.

          2.6. Tipus de valoració.

3. Tema 3.VOLUMETRIES ÀCID-BASE

          3.1. Corbes de valoració.

          3.2. Indicadors.

          3.3. Preparació i valoració de dissolucions.

          3.4. Aplicacions i exemples pràctics.

4. Tema 4.VOLUMETRIES DE PRECIPITACIÓ

          4.1. Solubilitat i producte de solubilitat.

          4.2. Efecte del ió comú.

          4.3. Influència del pH en la solubilitat.

          4.4. Preparació i valoració de dissolucions.

          4.5. Indicadors.

          4.6. Mètode de Mohr, Volhard i Fajans.

          4.7. Aplicacions i exemples pràctics.

5. Tema 5.VOLUMETRIES DE FORMACIÓ DE COMPLEXOS

          5.1. Els complexos metall-quelant.

          5.2. L'EDTA.

          5.3. Ela indicadors metal.locròmics.

          5.4. Tècniques de valoració amb EDTA.

          5.5. Aplicacions i exemples pràctics.

6. Tema 6.VOLUMETRIES REDOX

          6.1. Les reaccions redox en l'anàlisi volumètrica.

          6.2. Corbes de valoració.

          6.3. Indicadors:tipus i característiques.

          6.4. Permanganimetries.

          6.5. Dicromatometries.

          6.6. Mètodes que utilitzen el iode.

          6.7. Aplicacions i exemples pràctics.

7. Tema 7. MÈTODES GRAVIMÈTRICS

          7.1. Fonaments i classificació

          7.2. Gravimetries de precipitació.

          7.3. Gravimetries de volatilització.

          7.4. Aplicacions i exemples pràctics.

8. Tema 8. MÈTODES INSTRUMENTALS

          8.1. Fonaments d'espectrofotometria.

          8.2. Espectroscòpia d'absorció molecular.

          8.3. Components i equips.

          8.4. Espectroscòpia d'absorció atòmica i d'emissió de flama.

          8.5. Anàlisi quantitativa.

          8.6. Interferències.

9. PRÀCTIQUES

          9.1. Determinació de Nitrogen. Mètode Kjeldahl.

          9.2. Determinació de l'alcalinitat d'una mostra d'aigua.

          9.3. Determinació de clorurs.

          9.4. Determinació de calci, magnesi i duresa d'una mostra d'aigua.

          9.5. Determinació de matèries reductores. Mètode Rabelein.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 15 20
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 36 25 61
Classes pràctiques 12 15 27
Prova d'avaluació 2 5 7
Total 55 70 125

Bibliografia

 • Christian, Gary D (2009 ). Química analítica (6ª ed.). México [etc.]: Limusa. Catàleg
 • Deleuze Isasi, Paloma (2003 ). Código alimentario español y disposiciones complementarias (6ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Egan, Harold (1987 ). Análisis químico de alimentos de Pearson . México: Compañía Editorial Continental. Catàleg
 • Fennema, Owen R. (2000 ). Química de los alimentos (2ª ed.). Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Skoog, Douglas A. Zugazagoitia Herranz, Rosa Santos Aquino, Luz Beatriz Doria Serrano, Mª del Carmen Sandoval Márquez, R. Mariana (2004 ). Química analítica (7ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Skoog, Douglas A (cop. 1996-1997 ). Fundamentos de química analítica (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives. Els coneixements assolits durant les classes expositives i de resolució d'exercicis, s'avaluen al final del semestre mitjançant un examen escrit. No recuperable. 50
Pràctiques de laboratori. Els coneixements assolits durant les classes pràctiques s'avaluen mitjançant un examen pràctic al laboratori. No recuperable. 30
Prova d'avaluació intrasemestral. S'avaluen els coneixements adquirits en les operacions,tècniques i resolució d'exercicis. No recuperable i no eliminatòria. 20

Qualificació

Pràctiques de laboratori: L'assistència a menys d'un 80% de les pràctiques de laboratori comporta la pèrdua del dret a ésser avaluat de l'assignatura.

La nota final de l'assignatura(NFA)s'obté a partir de les següents notes:
NFA= Nota prova(20%) + Nota examen pràctic (30%) + Nota examen final(50%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No presentat si no assisteix a un mínim del 50% de les activitats d'avaluació i/o no es presenta a l'examen final.

Observacions

Es recomana l'estudi regular, i la resolució continuada dels problemes que es proposen als alumnes, per tal d'assolir la competència específica de l'assignatura: seleccionar i aplicar les metodologies adequades per a la presa de mostres i l'anàlisi de components alimentaris i substàncies tòxiques.