Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Matèries primeres d'orígen animal i vegetal. Fisiologia, desenvolupament i composició dels aliments d'origen animal i d'origen vegetal. Paràmetres de qualitat i factors relacionats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS BOSCH PUIG  / JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CE10 Avaluar la qualitat de les matèries primeres (composició, propietats, valor nutritiu i funcionalitat) en funció del seu origen i sistemes de producció

Continguts

1. PART ANIMAL

          1.1. PRODUCCIÓ DE CARN

                    1.1.1. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DEL SECTOR PRODUCTIU. La producció i el consum de carn de les diverses espècies (porc, aviram, boví i oví).

                    1.1.2. CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT. MÚSCUL I CARN. Factors principals que afecten al creixement. Corbes de creixement i al•lometria. Estructura macroscòpica i microscòpica del muscle. Evolució del muscle entre el sacrifici i el consum de carn. Definició de canal i de carn. Factors que influencien la composició i la qualitat de la canal i de la carn. Classificació de les canals per espècies.

                    1.1.3. CICLE PRODUCTIU DELS MONOGÀSTRICS. Cicle productiu de l’espècie porcina. Races, creuaments i tipus d’explotacions. Cicle productiu de pollastres de carn i altres aus. Races i tipus d’explotacions

                    1.1.4. CICLE PRODUCTIU DELS REMUGANTS DE CARN. Cicle productiu de les espècies bovina, ovina i caprina de carn. Races, creuaments i tipus d’explotacions

          1.2. PRODUCCIÓ DE LLET

                    1.2.1. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DEL SECTOR PRODUCTIU. La producció i el consum de llet de les diverses espècies (vaca, ovella, cabra...). destins i usos de cada tipus de llet

                    1.2.2. LLET DE VACA I D’ALTRES ESPÈCIES. RELACIÓ ENTRE COMPONENTS. Variació de la composició de la llet per espècies. Factors de variació en la composició.

                    1.2.3. LA GLANDULA MAMÀRIA. Estructura funcional de braguer. Fisiologia de la producció de llet. Aptitud a la munyida. La màquina de munyir. Corba de lactació. Factors de variació de la corba de lactació. Origen dels constituents làctics i la seva variació.

                    1.2.4. CICLE PRODUCTIU DE LA VACA, OVELLA I CABRA LLETERA. Cicle productiu de les espècies bovina, ovina i caprina: part, lactació, cubrició i secatge. Races productores de llet i tipus d’explotacions.

          1.3. PRODUCCIÓ D'OUS

                    1.3.1. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DEL SECTOR PRODUCTIU. La producció i el consum d’ous. Situació i perspectives del sector productiu

                    1.3.2. CICLE PRODUCTIU DE LES AUS DE POSTA. Cicle productiu de les aus de posta. Gallines lleugeres i semipesades

2. PART VEGETAL

          2.1. GENERALITATS SOBRE LA QUALITAT DE LES PRIMERES MATÈRIES VEGETALS.

                    2.1.1. Normativa i reglamentació. Qualitat en les Matèries Primeres. Qualitat productiva. Qualitat de servei (comercial, ús, tecnologia). Qualitat de satisfacció. Organolèptica (visuals, tàctils, gustatives, olfactives). Socio-cultural. Qualitat dietètica. Qualitat nutritiva. Qualitat higiènica. Causes de la pèrdua de qualitat.

          2.2. PRODUCCIÓ DE FRUITA DOLÇA, RAÏM I OLIVES

                    2.2.1. Olivera. Cicle productiu. Índexs de maduració de l'oliva. Relació entre els paràmetres qualitatius i els factors que intervenen en la producció d'olives i en la transformació de l'oliva en oli. Innovacions en el sector.

                    2.2.2. Vinya. Cicle productiu. Índexs de maduració del raïm. Relació entre els paràmetres qualitatius i els factors que intervenen en la producció de raïm de qualitat i elaboració del vi. Innovacions en el sector.

                    2.2.3. Fruita dolça. Fisiologia de la fruita dolça. Cicle productiu. Índexs de maduració de la fruita dolça. Tests de maduració i de qualitat de la fruita. Relació entre els paràmetres qualitatius i els factors que intervenen en la producció i conservació. Innovacions en el sector.

          2.3. PRODUCCIÓ D'HORTALISSES

                    2.3.1. Principals grups de cultiu. Classificació. Principals famílies i espècies.

                    2.3.2. H. aprofitats pel seu fruit o llavor.

                    2.3.3. H. aprofitats per la seva fulla, tija o inflorescència.

          2.4. PRODUCCIÓ DE CEREALS I OLEGINOSES

                    2.4.1. Cereals. Fisiologia del gra. cicle productiu i factors relacionats amb la producció i la qualitat del blat de moro. Innovacions en el sector.

                    2.4.2. Oleaginoses. Fisiologia de la llavor. Cicle productiu i factors relacionats amb la producció i la qualitat de la soia, colça i gira-sol. Innovacions en el sector d'oleaginoses.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 30 30
Anàlisi / estudi de casos 15 0 15
Classes expositives 30 0 30
Classes pràctiques 10 0 10
Elaboració de treballs 0 25 25
Lectura / comentari de textos 0 35 35
Sortida de camp 5 0 5
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Baldini, Enrico (1992 ). Arboricultura general . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Bonciarelli, F ([1979] ). Agronomia . León: Academia. Catàleg
 • Barceló Coll, Juan (1992 ). Fisiología vegetal (6ª ed., actualizada). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Buxadé Carbó, Carlos (1995- ). Zootecnia : bases de produccion animal . Madrid: Mundi Prensa. Catàleg
 • Buxadé Carbó, Carlos (1997 ). Vacuno de leche : aspectos claves . Madrid [etc.]: Ediciones Mundi-Prensa. Catàleg
 • Chauvet, M (1978 ). Manual de viticultura (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Cubero, J.I. Moreno, M.T. (1983 ). Leguminosas de grano . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Domínguez García-Tejero, Francisco (DL 1989 ). Plagas y enfermedades de las plantas cultivadas (8ª ed., corregida y actualizada). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Gartner, Leslie P (cop. 2006 ). Color atlas of histology (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Gordon, Ian R (DL 2006 ). Tecnología de la reproducción de los animales de granja . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Lewis, M.J (1993 ). Propiedades físicas de los alimentos y de los sistemas de procesado . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Llanos Company, Manuel (1984 ). El Maiz : su cultivo y aprovechamiento . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Maroto i Borrego, Josep Vicent (1983 ). Horticultura herbacea especial . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Molina Cano, José Luis (1989 ). La Cebada . Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.Servicio de Extensión Agraria :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Peynaud, Émile (1989 ). Enología práctica : conocimiento y elaboración del vino (3a ed. rev. y ampliada). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Pond, Wilson G (DL 2006 ). Introducción a la ciencia animal . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Whittemore, Colin T (DL 1996 ). Ciencia y práctica de la producción porcina . Zaragoza: Acribia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Prova escrita 45
Classes pràctiques. Coneixement sistemes producció animal i vegetal Prova escrita 15
Classes participatives. Estudi de casos i debats Actitud i participació a classe 5
Recerca informació per a la realització d'un treball Realització d'una memòria d'un treball sobre una matèria primera.
Exposició oral treball.
20
Resolució exercicis. Comentaris de text Comentaris de text plantejats a classe 10
Visites a explotacions agrícoles i ramaderes Redacció informe. 5

Qualificació

La prova escrita representa un 60% de la nota final (45+15).
L'actitud i participació a classe representa el 5% de la nota final.
La redacció d'una memòria de treball de curs i la seva exposició oral representa el 20% de la nota final.
Els comentaris de text plantejats a classe representen el 10% de la nota final.
L'assistència a les visites i la redacció d'un informe representa el 5% de la nota final.
Per aprovar l'assignatura cal treure una nota mínima de 5 a la prova escrita.

La prova escrita (60% nota) és recuperable, la resta d'activitats d'avaluació no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza les activitats d’avaluació, diferents a la prova escrita, i/o no es presenta a la prova escrita.