Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció als aspectes constructius, assajos i fonaments de càlcul de màquines elèctriques
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN PUIGMAL PAIROT
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CE21 Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.

Continguts

1. Materials elèctrics i magnètics utilitzats en les màquines elèctriques. Aspectes constructius de les màquines elèctriques.

2. Paràmetres i anàlisi de circuits magnètics

3. Introducció al càlcul i anàlisi mitjançant programari basat en elements finits

4. Introducció al disseny de petits transformadors

5. Debanats de màquines de corrent altern. Influència de l'estructura del debanat en màquines de CA.

6. Aspectes bàsics del dimensionat de màquines elèctriques rotatives. Introducció al disseny de motors d'inducció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 26 26
Anàlisi / estudi de casos 10 30 40
Prova d'avaluació 4 0 4
Sessió expositiva 30 0 30
Total 44 56 100

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  ACTIVITATS D'AVALUACIÓ CONTINUADA RELACIONADES AMB LES PRÀCTIQUES [Activitat recuperable]:
  Realització dels informes de les pràctiques P1, P2 i P4. Per la seva peculiaritat, el que es demana en l'informe de les P1 i P4 és molt més extens i es considera com treballs relacionats amb aquestes pràctiques. Per això tenen un pes més significatiu en l'avaluació. Assenyalem entre parèntesi el pes en l'avaluació continuada.
  Relació de pràctiques:
  P1: Introducció al programari femm, anàlisi d'un circuit magnètic en continua. [42 %].
  P2: Estudi del transformador mitjançant el programari femm. [16 %]
  P3: Estudi amb femm de la inducció a l'entreferro per diferents estructures de bobinat. Realització de mesures experimentals d'inducció a l'entreferro) [0 %].
  P4: Estudi del disseny d'un motor trifàsic d'inducció per una aplicació de ventilació [42 %].

  RECUPERACIÓ: consistirà en un examen teòric/pràctic relacionat amb el continguts i activitats de pràctiques realitzades durant el curs. Es realitzarà en el mateix espai a on es realitzen les pràctiques.
  Es valorarà la resposta correcta a les qüestions plantejades en els enunciats i la correcta resolució dels exercicis plantejats. També es valorarà l'explicació clara i correcte dels conceptes.
  La falta d'assistència a les sessions de pràctiques incidirà negativament en la avaluació d'aquesta activitat
  40
  EXAMEN
  [Activitat recuperable]:

  Consta de dues parts:


  • TEORIA:  Preguntes de teoria dels temes 1, 5 i 6. Es puntua sobre 5 punts. Cal obtenir un mínim de 2 punts per aprovar l'assignatura. Amb aquest mínim de 2 punts es pot guardar nota d'aquesta part de cares a l'examen de recuperació.

  • PROBLEMES: Un exercici sobre un circuit magnètic i un segon exercici sobre el tema 5 del mateix estil i amb un desenvolupament similar a exercicis desenvolupats a classe. L'anunciat de l'examen d´aquesta segona part inclourà un formulari i la informació que el professor cregui que l'alumne ha de tenir.  El contingut d'aquest formulari/informació serà prèviament conegut per l'alumne doncs es "penjarà" en el Moodle de l'assignatura. Es puntua sobre 5 punts. Cal obtenir un mínim de 2 punts per aprovar l'assignatura. Si s'obté aquest mínim de 2 punts es pot guardar nota d'aquesta part de cares a l'examen de recuperació.
  .

  La correcció en les respostes de les diferents preguntes teòriques. 60

  Qualificació

  60% examen (suma de la nota de la part de teoria i de la part de problemes) La nota de l'examen cal que sigui de com a mínim un 5 sobre 10 per aprovar.

  40% activitats d'avaluació continuada relacionades amb les pràctiques. Cal tenir com a mínim un 5 sobre 10 del conjunt d'activitats d'avaluació continuada relacionades amb les pràctiques.


  OBSERVACIÓ RESPECTE DELS ALUMNES QUE HAN APROVAT ELS EXÀMENS PARCIALS I VOLEN PRESENTAR-SE A L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ PER A MILLORAR NOTA:

  Cas 1)

  "Nota de la part del parcial que obtindràs a l'examen final de recuperació" > "Nota que vares obtenir a l'examen parcial"

  A aquesta part se l'hi assignarà la NOTA MÉS ALTA, o sigui la "nota de la part del parcial que obtindràs a l'examen final de recuperació"

  Cas 2)

  ""Nota de la part del parcial que obtindràs a l'examen final de recuperació" < "Nota que vares obtenir a l'examen parcial"

  A aquesta part se l'hi assignarà la MITJANA ARITMÈTICA de les dues notes

  INCIDÈNCIA SOBRE L'ATORGAMENT DE POSSIBLES MATRÍCULES D'HONOR PELS ALUMNES QUE OPTIN PER MILLORAR NOTA

  La normativa fixa que a decisió del professorat responsables de l'assignatura es pot atorgar una qualificació de "Matrícula d'honor" per cada 20 alumnes matriculats. En algunes ocasions es pot donar la circumstància de que hi hagi més d'un alumne que a criteri del professor se l'hi podria atorgar "matrícula d'honor" i per tant en aquests casos és especialment important d'afinar molt en com es fa l'avaluació de totes les activitats que s'han anat realitzant durant el curs. En aquest context és lògic que aquests alumnes siguin avaluats comparativament de la manera més afinada possible per les mateixes proves i en les mateixes circumstàncies.

  PER AIXÒ, EN ELS MOMENTS PREVIS A LA CELEBRACIÓ DE L'EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ, TENINT EN COMPTE L'AVALUACIÓ DE TOTES LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ REALITZADES DURANT EL SEMESTRE, SI ES CONSIDERA QUE UN ALUMNES ÉS MEREIXEDOR DE "MATRÍCULA D'HONOR" SE L'HI ATORGARÀ AMB INDEPENDÈNCIA DE LA NOTA FINAL QUE PUGUIN OBTENIR ALTRES ALUMNES QUE MILLOREN NOTA EN UN EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓ.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà un No Presentat quan no s'hagi fet cap activitat d'avaluació a partir del 30 de novembre (pràctiques incloses)o no s'hagi presentat a cap examen. Recordeu que un no presentat COMPTA CONVOCATÒRIA (sinó s'ha d'anul·lar matrícula).