Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Màquines elèctriques rotatives i introducció al seu control. Aparellatge elèctric. Automatismes.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP ANTONI RAMON GUASCH  / JOSEP XARGAYO BASSETS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP ANTONI RAMON GUASCH  / JOSEP XARGAYO BASSETS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
  • CE30 Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.
  • CE31 Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions.

Continguts

1. Introducció.

2. Generalitats sobre màquines elèctriques rotatives.

3. Màquina de corrent continu.

4. Màquina d'inducció trifàsica.

5. Màquina síncrona.

6. Aparellatge elèctric.

7. Automatismes i control de màquines.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 20 24
Classes expositives 32 36 68
Classes pràctiques 12 9 21
Prova d'avaluació 2 10 12
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Chapman, Stephen J (cop. 2012 ). Máquinas eléctricas (5a ed.). México DF [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Fitzgerald, A. E.|q(Arthur Eugene) (cop. 2014 ). Electric machinery (7th ed). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Fraile Mora, Jesús (cop. 2015 ). Máquinas eléctricas (7ª ed.). Madrid: Garceta. Catàleg
  • Gross, Charles A (2007 ). Electric machines . Boca Raton: CRC Press :Taylor & Francis. Catàleg
  • Sanz Feito, Javier (cop. 2002 ). Máquinas eléctricas . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques Avaluació del treball durant la pràctica i, si cal, lliurament d'un informe. (Criteris en la següent secció) 25
Prova d'avaluació 1 Prova escrita individual.
(Criteris en la següent secció.)
25
Prova d'avaluació 2 Prova escrita individual.
(Criteris en la següent secció.)
25
Prova d'avaluació 3 Prova escrita individual.
(Criteris en la següent secció.)
25

Qualificació

Es realitzaran quatre activitats subjectes a avaluació: tres proves escrites d’avaluació (PA-1, PA-2 i PA-3) i pràctiques.

* PROVES D'AVALUACIÓ
- Al llarg del curs es realitzaran tres proves escrites d'avaluació (PA-1, PA-2 i PA-3) en les dates que s’especificaran a l’inici de l’assignatura.
- Cada prova tindrà un pes del 25% sobre la nota final de l'assignatura.
- Aquestes proves podran incloure continguts de les classes de teoria, de problemes, de pràctiques, etc.
- Per considerar superada una prova d'avaluació s'haurà d'obtenir una nota igual o superior a 4 sobre 10.
- Aquesta activitat és recuperable


* PRÀCTIQUES
- La assistència a les pràctiques és obligatòria.
- La no assistència, sense justificar, a una o més pràctiques implicarà una qualificació de 'No presentat'. En cas de justificació, s'estudiarà cada cas individualment
- L'avaluació tindrà en compte el treball al laboratori i en alguns casos un estudi previ o posterior.
- Per considerar superada aquesta activitat s'haurà d'obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10.
- El pes d'aquesta part serà del 25% sobre la nota final de l'assignatura.
- Aquesta activitat és recuperable.


* CÀLCUL DEL VALOR NUMÈRIC DE LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA (NF):

La nota final de l'assignatura (NF) es calcularà a partir de l'expressió,

NF= 0,25*NE1 + 0,25*NE2 + 0,25*NE3 + 0,25*NP

NE1= nota de la prova d'avaluació PA-1 (ha de ser igual o superior a 4)
NE2= nota de la prova d'avaluació PA-2 (ha de ser igual o superior a 4)
NE3= nota de la prova d'avaluació PA-3 (ha de ser igual o superior a 4)
NP= nota de l'activitat 'Pràctiques' (ha de ser igual o superior a 5)

sempre que les quatre notes superin els mínims indicats. En cas contrari, la nota final serà la més baixa d'aquestes.

Si la nota final de l'assignatura (NF) és igual o superior a 5 sobre 10, aquesta nota serà la que constarà en l'expedient de l'estudiant.

Situacions que es poden produir en cas de que la nota final NF sigui interior a 5 sobre 10:

- Si la nota NP és inferior a 5, l'estudiant podrà recuperar aquesta activitat (pràctiques) mitjançant un examen de recuperació (veure apartat RECUPERACIÓ).
- Si dues o tres de notes de les proves d'avaluació (NE1. NE2, NE3) són inferiors a 4, l'estudiant podrà recuperar aquesta activitat (proves d'avaluació) mitjançant un examen de recuperació on s'avaluarà la totalitat de l'assignatura (veure apartat RECUPERACIÓ).
- Si només una de les tres notes de les proves d'avaluació (NE1. NE2, NE3) és inferior a 4, l'estudiant podrà compensar-la si la mitjana d'aquestes tres notes és igual o superior a 5. En aquest cas la nota NF es calcularà a partir de l'expressió anterior però sense tenir en compte els mínims indicats. En cas contrari, l'estudiant haurà de recuperar aquesta activitat (proves d'avaluació) mitjançant un examen de recuperació on s'avaluarà la totalitat de l'assignatura (veure apartat RECUPERACIÓ).
- En el cas de que, tot i que les tres notes de les proves d'avaluació siguin iguals o superiors a 4 i la nota de pràctiques igual o superior a 5, la nota final sigui inferior a 5, l'estudiant haurà de recuperar aquesta activitat (proves d'avaluació) mitjançant un examen de recuperació on s'avaluarà la totalitat de l'assignatura (veure apartat RECUPERACIÓ).

La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats, implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.


* RECUPERACIÓ
- En el cas de que, d'acord amb l'apartat anterior, l'estudiant hagi de recuperar una o més parts de l'assignatura, es realitzarà un examen de recuperació en la data que s'especifica en el calendari acadèmic.
- Per tenir dret a aquest examen de recuperació, i per tal de complir amb el que s'especifica al 'Reglament d'avaluació dels estudiants de l'EPS', la mitjana de les quatre notes esmentades anteriorment (sense aplicació de la condició de les notes mínimes indicades) ha de ser igual o superior a 3 sobre 10.
- Una vegada realitzat aquest examen, la nova nota final es tornarà a calcular a partir de l'expressió,

NF= 0,75*NE + 0,25*NP

NE= nota de l'examen de recuperació 'proves de d'avaluació' (ha de ser igual o superior a 4) o, en el cas de tenir-ho ja superat, la mitjana de les tres notes (NE1, NE2, NE3).
NP= nota de l'examen de recuperació 'pràctiques' (ha de ser igual o superior a 5) o, en el cas de tenir-ho ja superat, la nota de l'activitat 'Pràctiques'

sempre que les dues notes superin els mínims indicats. En cas contrari, la nota final serà la més baixa d'aquestes.

La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats, implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats, implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.

Assignatures recomanades

  • Màquines elèctriques
  • Teoria de circuits i fonaments d'electrònica