Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a la presa de decisions relatives a la direcció d’organitzacions i de persones, des de l’òptica del lideratge i de la comunicació efectius, i a la generació de models de negoci, des de l’òptica de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT04 Treballar en equip
 • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CIS2 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos aceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
 • CIS5 Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que puguin presentar-se.

Continguts

1. La gestió avançada del talent

          1.1. Somnis i empresa: el gerent de somnis

          1.2. La ment i l'èxit

          1.3. Model d'arquitectura estratègica personal desenvolupat

2. La naturalesa del lideratge

          2.1. Essència i tipologia del lideratge

          2.2. Una aproximació al lideratge personal: El Model SIM

3. La Regla de Sant Benet i la saviesa monàstica*

          3.1. Aplicació a l'àmbit del lideratge

          3.2. Aplicació a l'àmbit de la gestió empresarial

4. Coaching: eina per al desenvolupament de competències

          4.1. El desenvolupament de competències

          4.2. Fonaments teòrics del Coaching

          4.3. El procés de Coaching

5. La comunicació estratègica a les organitzacions

          5.1. Concepte i importància de la comunicació

          5.2. Millorant la comunicació

6. Emocions i presa de decisions

          6.1. L’error de Descartes

          6.2. Conceptualització i caracterització de les emocions

          6.3. Intel·ligència emocional i competències emocionals

7. Happiness at Work

          7.1. La transformació personal

          7.2. El factor humà

          7.3. Potenciant un context de major felicitat

8. La generació de models de negoci

          8.1. Concepte

          8.2. Reinventant-se contínuament

          8.3. El procés d'establiment de models de negoci

9. * Impartit pel Pare Ignasi M. Fossas i Colet (Prior Abadia de Montserrat). Gentilesa del SAFOR UdG.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2 5 7
Classes expositives 15 0 15
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 15 15 30
Elaboració de treballs 5 25 30
Prova d'avaluació 0 25 25
Treball en equip 2 15 17
Total 40 85 125

Bibliografia

 • Kelly, Matthew (2008 ). El Gerente de sueños : la mejor forma de motivar e involucrar a los empleados . Argentina, [etc.]: Empresa Activa. Catàleg
 • Gallwey, W. Timothy (2009). El juego interior del tenis. Màlaga: Sirio (Ed. original anglesa, 1974).
 • Covey, Stephen R (2009 ). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva : lliçons magistrals sobre el canvi personal . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Jaworski, Joseph (1999). Sincronicidad. El camino interior hacia el liderazgo. Barcelona: Paidós.
 • Bombelli, C., Fossas Colet, I., Gasch Hurios, M. & Perroni, M. (2017). Amministrare con sapienza. Regola di San Benedetto e management. Milano: Guerini Next (trad. catalana disponible Octubre 2018).
 • Whitmore, John (2010). Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Madrid: Paidós. Catàleg
 • Castanyer Mayer-Spiess, Olga (1996 ). La Asertividad : expresión de una sana autoestima ([2a ed.]). Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Caruso, David R. i Salovey, Peter (2005). El directivo emocionalmente inteligente. La Inteligencia Emocional en la Empresa. Madrid: Algaba.
 • Lyubomirsky, Sonja (2008). La ciencia de la felicidad. Un método probado para conseguir el bienestar. Barcelona: Urano. Catàleg
 • Gimbert, Xavier (2010 ). Pensar estratégicamente : modelos, conceptos y reflexiones . Barcelona: Deusto. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participació argumentada Voluntària per a l’avaluació, però indispensable per a una correcta comprensió dels continguts 15
Establiment i presentació d'un pla de desenvolupament personal/professional Treball a entregar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 20
Elaboració i presentació d’un treball en equip Treball a entregar i a presentar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 10
Elaboració i presentació d'un informe d'autoavaluació Valoració personal argumentada i presentació de les millores obtingudes durant el curs relatives a l'adquisició de coneixements i d'habilitats i a millores en l'actitud. Activitat voluntària. 10
Examen final A realitzar necessàriament per poder aprovar l'assignatura 45

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes*:

- PARTICIPACIÓ ARGUMENTADA (15% de la nota final):

Contingut:
Compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col·lectiu en les sessions de classe.

Qualificació:
Valoració en funció de la qualitat i del nombre de les aportacions realitzades.

- ESTABLIMENT D'UN PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL/PROFESSIONAL (20% de la nota final):

Contingut i estructura:
Pautes del Model SIM.

Qualificació:
Contingut (65% de la nota del treball):
.Compliment dels objectius establerts.
.Correcta selecció i sistematització de la informació.
.Metodologia adequada.
.Conclusions correctes i ben argumentades.
.Arriba a resultats significatius i rellevants.
Presentació escrita (15% de la nota del treball):
.Estructura adequada (portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusions, fonts bibliogràfiques, altres).
.Text coherent, clar, cohesionat, precís i gramaticalment correcte.
.Bibliografia correcta i actualitzada i ús apropiat de la mateixa.
Presentació oral i defensa (20% de la nota del treball):
.Estructura de la presentació adequada.
.Ús encertat de recursos visuals i/o tecnològics per enriquir la presentació.
.Els arguments s'expressen amb claredat, de manera coherent i entenedora.
.Resposta de manera adequada a les preguntes formulades.
.Coneixement i domini del tema analitzat.
.Administració del temps disponible per a la presentació de manera adient.

- ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D'UN TREBALL EN EQUIP (10% de la nota final):

Llista de temes entre els que elegir:
Competències del Model SIM.

Contingut i estructura:
Seguir les pautes dels articles i documents científics.

Qualificació:
Contingut (50% de la nota del treball):
(Vegeu mateix punt de l’activitat anterior)
Presentació escrita (25% de la nota del treball):
(Vegeu mateix punt de l’activitat anterior)
Presentació oral i defensa (25% de la nota del treball):
(Vegeu mateix punt de l’activitat anterior)

- ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D'UN INFORME D'AUTOAVALUACIÓ (10% de la nota final):

Contingut i estructura:
Obert.

Qualificació:
Solidesa de l'argumentació i claredat en la presentació.

- EXAMEN FINAL (45% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en equip i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.No requereix nota mínima.

NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

*Possibilitat d’establir autoavalució i/o coavaluació en funció de l’aprofitament del curs, entès aquest com el nivell de participació i compromís i dels treballs individuals i col·lectius del grup de classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan es donin un o els dos criteris següents:
- No hagi entregat algun o tots els treballs d'obligada entrega.
- I/o no s'hagi presentat a l'examen final.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Requereix la participació activa de l’estudiant durant les sessions de classe i prèviament preparant els temes corresponents amb antelació a les mateixes.
-Potencia el desenvolupament grupal.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria del curs.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.

Atenció a l’estudiant:
Pot resoldre els dubtes sobre alguns conceptes, però no pot substituir la interacció ni el necessari debat de les sessions de classe.

Horari d’atenció:
Dimecres, de 13h.45’ a 14h.45’ i hores a convenir.
Despatx 21, Econòmiques.

Dates límit d’entrega dels treballs:
-Treball individual: Dimarts, 6 Novembre.
-Treball en equip: Dimarts, 27 Novembre.