Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a la presa de decisions relatives a la direcció d’organitzacions i de persones, des de l’òptica del lideratge i de la comunicació efectius, i a la generació de models de negoci, des de l’òptica de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (95%), Castellà (5%)

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CT04 Treballar en equip
  • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
  • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  • CIS2 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos aceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
  • CIS5 Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que puguin presentar-se.

Continguts

1. La gestió del talent

          1.1. Naturalesa de l'activitat empresarial

          1.2. Naturalesa de l'aprenentatge

          1.3. A la recerca del màxim potencial

2. La naturalesa del lideratge

          2.1. Essència i tipologia del lideratge

          2.2. Una aproximació al lideratge personal: El pla estratègic personal

          2.3. Lideratge de persones

3. El desenvolupament de competències

          3.1. Conceptualització i caracterització de les competències

          3.2. Procés de desenvolupament de competències

          3.3. Coaching: Eina per al desenvolupament de competències

4. La comunicació estratègica a les organitzacions

          4.1. Concepte i importància de la comunicació

          4.2. Millorant la comunicació

5. Intel·ligència emocional a l'entorn laboral

          5.1. La presa de decisions en un entorn canviant

          5.2. Emocions i presa de decisions

          5.3. Organitzacions emocionalment intel·ligents

6. La generació de models de negoci

          6.1. Concepte

          6.2. Reinventant-se contínuament

          6.3. El procés d'establiment de models de negoci

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10 18 28
Classes expositives 13 0 13
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 9 17 26
Elaboració de treballs 1 22 23
Prova d'avaluació 0 17 17
Treball en equip 2 15 17
Total 36 89 125

Bibliografia

  • Covey, Stephen R (2009 ). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva : lliçons magistrals sobre el canvi personal . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
  • Whitmore, John (2010). Coaching. El método para mejorar el rendimiento de las personas. Madrid: Paidós. Catàleg
  • Castanyer Mayer-Spiess, Olga (1996 ). La Asertividad : expresión de una sana autoestima ([2a ed.]). Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
  • Gimbert, Xavier (2010 ). Pensar estratégicamente : modelos, conceptos y reflexiones . Barcelona: Deusto. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball sobre un llibre a elegir
(vegeu llista a Criteris de qualificació)
Treball voluntari 5
Participació argumentada Voluntària per a l’avaluació, però indispensable per a una correcta comprensió dels continguts 10
Establiment d'un pla de desenvolupament i/o millora d'una competència personal i/o professional Treball a entregar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 10
Elaboració i presentació d’un treball en equip Treball a entregar i a presentar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 10
Elaboració i presentació pública d'un informe d'autoavaluació Valoració personal argumentada i presentació pública de les millores obtingudes durant el curs relatives a l'adquisició de coneixements i d'habilitats i a millores en l'actitud. Activitat voluntària. 10
Activitats complementàries d’aprenentatge Activitats i/o treballs voluntaris, indispensables per a una millor integració dels continguts. 10
Examen final A realitzar necessàriament per poder aprovar l'assignatura 45

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes*:

- Treball entregat sobre un llibre a elegir (5% de la nota final):

Llista de llibres entre els que elegir:
Kelly (Matthew) (2008), El Gerente de Sueños. La mejor forma de motivar e involucrar a los empleados, Barcelona, Urano, Empresa Activa.
Jaworski (Joseph) (1999), Sincronicidad. El camino interior hacia el liderazgo, Barcelona, Paidós.
Cirque du Soleil (2006), La magia, Barcelona, Urano, Empresa Activa.
Hunter (James C.) (2002), La paradoja: un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo, Barcelona, Urano, Empresa Activa.
Ramon-Cortés (Ferran) (2005), L’illa dels 5 fars. Un recorregut per les claus de la comunicació, Barcelona, RBA, La Magrana.
Hsieh (Tony) (2013), Delivering Happiness ¿Cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios?, Profit Editorial (1ª edició en Anglès 2010).

Contingut i estructura del treball:
.Resum propi (no copiat) dels aspectes més importants del llibre.
.Findings: Breu relació de les conclusions fonamentals a les que arriba el llibre.
Keywords: Relació d’un màxim de 6 paraules clau que caracteritzin l’àmbit en el que es situa el llibre.
.Aportacions personals obtingudes del llibre a nivell de coneixement i d’aplicació.
.Reflexions finals.

Qualificació:
A parts iguales entre els cinc apartats contemplats en l’estructura.

- Participació argumentada (10% de la nota final):

Contingut:
Compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col•lectiu en les sessions de classe.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Establiment d’un pla de desenvolupament i/o millora d’una competència personal i/o professional (10% de la nota final):

Contingut i estructura:
Referències, entre altres:
.Mañas Rodríguez, Miguel Ángel (2011). Plan estratégico personal. Madrid: Pirámide.
.Gimbert (Xavier) (2010), Pensar estratégicamente: modelos, conceptos y reflexiones, Barcelona, Deusto.
.Martínez Pedrós (Daniel) i Milla Gutiérrez (Artemio) (2005), La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del Cuadro de Mando Integral, Díaz de Santos.

Qualificació:
Contingut (65% de la nota del treball):
. Compliment dels objectius establerts.
. Selecciona i sistematitza la informació de forma eficient.
. La metodologia és adequada.
. Les conclusions són correctes i estan ben argumentades.
. Arriba a resultats significatius i rellevants.
Presentació escrita (35% de la nota del treball):
. L'estructura és adequada (portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusions, fonts bibliogràfiques, altres).
. El text és coherent, clar, cohesionat, precís i gramaticalment correcte.
. La bibliografia és correcta i actualitzada i el seu ús és apropiat.

- Elaboració i presentació d'un treball en equip (10% de la nota final):

Llista de temes entre els que elegir:
Qualsevol tema amb entitat dins del programa de l’assignatura.

Contingut i estructura:
Basats en articles i documents científics.

Qualificació:
Contingut (60% de la nota del treball):
Vegeu mateix punt de l’activitat anterior.
Presentació escrita (20% de la nota del treball):
Vegeu mateix punt de l’activitat anterior.
Presentació oral i defensa (20% de la nota del treball):
. L'estructura de la presentació és adequada.
. Fa un ús encertat de recursos visuals i/o tecnològics per enriquir la presentació.
. Els arguments s'expressen amb claredat, de manera coherent i entenedora.
. L'alumne ha respost de manera adequada a les preguntes formulades.
. L'alumne demostra coneixement i domini del tema analitzat.
. L'alumne administra el temps disponible per a la presentació de manera adient.

- Elaboració i presentació pública d'un informe d'autoavaluació (10% de la nota final):

Contingut i estructura:
S’entregarà el primer dia de curs.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Activitats complementàries d’aprenentatge (10% de la nota final):

Contingut:
Activitats i/o treballs relacionats amb la consolidació de les competències de l’assignatura. Entre ells, el disseny i posada en marxa del TFG i projectes de caire professional i la presentació pública del pla de desenvolupament.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Examen final (45% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en equip i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.No requereix nota mínima.

NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

*Possibilitat d’ampliar o de reduir l’autoavalució i/o la coavaluació en funció de l’aprofitament del curs, entès com el nivell de participació i compromís i del treball individual i col•lectiu del grup de classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan es donin un o els dos criteris següents:
- No hagi entregat algun o tots els treballs d'obligada entrega.
- I/o no s'hagi presentat a l'examen final.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Es requereix la participació activa de l’estudiant.
-Es potencia el treball en equip.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria del curs.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.

Atenció a l’estudiant:
Pot resoldre els dubtes sobre alguns conceptes, però no pot substituir la interacció ni el necessari debat de les sessions de classe.