Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Producció de Fruiters i Vivers
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (10%), Francès (10%), Italià (5%)

Competències

 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CEe23 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Tecnologies de la producció vegetal.
 • CEe24 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Sistemes de producció i explotació. Protecció de cultius contra plagues i malalties. Tecnologia i sistemes de cultiu d'espècies herbàcies. Agroenergética.
 • CEe25 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:Enginyeria de les Explotacions Agropecuàries

Continguts

1. PRODUCCIO DE PLANTES LLENYOSES DE VIVER.- 1.1.- Propagació sexual. Característiques i interès 1.2.- Propagació vegetativa. Tipus i comportament 1.3.- L’empelt. Condicions de realització i tipus 1.4.- Producte final de plantes de viver. Diferències segons espècies. Categories comercials 1.5.- Maneig del viver. Treballs del sol. Reg. Fertilització. 1.6.- Normatives sobre producció i comercialització de plantes de fruiters. 1.7.- Perspectives, sistemes i possibilitats de comercialització

2. FRUCTICULTURA 2.1. - Importància de la producció fructícola. A nivell local i mundial. Tendències i possibilitats de la fructicultura actual. 2.2.- Òrgans dels fruiters. Distinció entre òrguens vegetatius i fructifers. Formació i estructura 2.3.- Els sistemes de formació. Marcs de plantació. Raons dels diferents marcs. Poda de formació. 2.4.- Altres instal•lacions i estructures. Sistemes de reg. Anti- gelada, antipedra. 2.5.- Nutrició i fertilització. Efectes dels Macro i microelements. Moments i sistemes d’aplicació. 2.6.- Planificació i estructuració de la collita. Rendiments

3. ESPECIES DE FRUITA DOLÇA (Pomera, Perer, Presseguer, albercoquer, Pruner, Cirerer).- 3.1.- Característiques botàniques i ecològiques. Zones d’adaptació 3.2.- Portaempelts. Tipus. Comportament. Els més utilitzats 3.3.- Tipus de fructificació. Característiques fisiològiques. Formació i poda. 3.4.- Varietats: Pol•linització. Russeting. Característiques de las de major interès. 3,5.- Plagues i malalties . Llindars de tolerància. Tractaments. 3.6.- Tècniques de conreu: Replantació. Fitorreguladors i la seva aplicació. Aclarida. 3.7.- Collita. Controls de maduresa. Sistemes i formes de collita. Qualitat i normatives. La conservació.

4. FRUITS SECS (Avellaner, noguer, Ametller, Festuc).- 6.1.- Característiques botàniques i ecològiques. Zones d’adaptació 6.2.- Producció de plantes. Portaempelts. Tipus. Comportament. 6.3.- Tipus de fructificació. Característiques fisiològiques. Formació i poda. 6.4.- Varietats: Pol•linització. 6.5.- Plagues i malalties . Llindars de tolerància. Tractaments. 6.6.- Tècniques de conreu: 6.7.- Collita. Controls de maduresa. Sistemes i formes de collita.

5. ALTRES FRUITS (Actinídia, Kaki, Ger).- 7.1.- Característiques i adaptació de fruits d’altres origens 7.2.- Principals especies conreades a les zones temprades. Carecteristiques i comportament 7.3.- Adaptació de les varietats i moments de collita 7.4.- Plagues i malalties. Tractaments. 7.5.- Tècniques de conreu i collita

6. OLIVICULTURA. Introducció a la olivicultura. Importància econòmica, origen i evolució. Característiques morfològiques,fisiològiques i taxonòmiques. Cicle vegetatiu. Necessitats climàtiques i de sòl. Sistema de producció i tecnologia de la producció. Operacions de cultiu. Maneig en la explotació.Índexs de maduració de l'oliva. Relació entre els paràmetres qualitatius i els factors que intervenen en la producció d'olives i en la transformació de l'oliva en oli. Innovacions en el sector.

7. VITICULTURA Introducció a la olivicultura. Importància econòmica, origen i evolució. Característiques morfològiques,fisiològiques i taxonòmiques. Cicle vegetatiu. Necessitats climàtiques i de sòl. Sistema de producció i tecnologia de la producció. Operacions de cultiu. Maneig en la explotació. Índexs de maduració del raïm. Relació entre els paràmetres qualitatius i els factors que intervenen en la producció de raïm de qualitat i elaboració del vi. Innovacions en el sector.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 34 37
Classes expositives 20 10 30
Classes pràctiques 25 13 38
Treball en equip 0 20 20
Total 48 77 125

Bibliografia

 • Baldini, Enrico (1992). Arboricultura General. Mundi prensa. Catàleg
 • Cobianchi, Domenico et al (1989). El ciruelo. Mundi prensa. Catàleg
 • Westwoot, Melvin N, (1982). Fruticultura en zonas templadas. Mundi prensa. Catàleg
 • Coutenceau, M. (1971). Fruticultura: Técnica y economia de los cultivos de rosaceas leñosas de fruto. Oikus-Tau. Catàleg
 • Gil-Albert, Fernando (1980). Tratado de Arboricultura frutal. Mundi prensa. Catàleg
 • Gautier, M (1993). L'Arbre Fruitier . Paris: Technique et documentation Lavoisier. Catàleg
 • Gautier, M (1987). Les productions fruitieres. Paris: Technique et documentation Lavoisier. Catàleg
 • Lespinasse, J.M: (1982). La conduite du pommier. CTIFL- Invuflec. Catàleg
 • Miklos Faust (1989). Physiology of temperate zone fruits trees. EEUU.
 • University of Califronia (1991). Integrated Pest Management for apples and pears. University of Califronia. Catàleg
 • Rom Roy C. and Carlson Robert F. (1987). Rootstcks for fruit crops. EEUU. Catàleg
 • Tipler, Paul Allen (2010). Física per a la ciència i la tecnologia (Traducció de la 6a ed. nord-americana). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Chauvet, M (1978). Manual de viticultura (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • López Alejandre, Manuel María (2005). Viticultura, enología y cata para aficionados (4a. ed. revisada y ampliada). Madrid: Mundi-Prensa, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10239125 Catàleg
 • Fundació Caixa de Pensions (1988). Viticultura :. [Barcelona]: Fundació Caixa de Pensions. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita Avaluació de la materia donada a les classes expositives 50
Pràctiques d'aula Aportació propia als exercicis presentats 5
Pràctiques i sortides Report tècnic de cada visita i pràctica 20
Treball de curs.
Implantació i factors del rendiment d'un conreu fructicola o viver determinat
La presentació i contingut 25

Qualificació

Examen final sobre diferents blocs dels continguts (50% de la nota). Avaluació continuada en pràctiques aula (5%), informes o report de visitas i pràctiques (20%), presentació de memòria i exposició de treballs (25%).

Per aprovar l'assignatura cal realitzar les activitas d'avaluació continuada que són d'assistència obligatòria i no recuperables. Caldrà treure més d'un 5 sobre 10 dels examens parcials per fer mitjana amb les qualificacions del treball, pràctiques i visites.

Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

L'examen final és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, l'estudiant ha d'haver obtingut una nota mínima de 3/10 en la qualificació final de l'assignatura per tenir dret a recuperar l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan no s'hagi assistit a un minim del 80 % de les sessions practiques i/o visites i no s'hagi presentat a un minim del 50 % de les activitats d'avaluació (informes de visites i teball de curs i proves escrites)

Observacions

Crèdits en protecció vegetal, entomologia agrícola, patologia vegetal i malherbologia per assolir l’habilitació d’assessor en Gestió Integrada de Plagues : 0,5 crèdits.

Aquests crèdits corresponen en la seva totalitat a crèdits de Teoria i pràctiques d'aula.