Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Principis d'ecologia. Estudi d'impacte ambiental. Enginyeria ambiental.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL DURAN ROS  / ISIDRE LLORENTE CABRATOSA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE13 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció.
 • CE16 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: La gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials.
 • CE18 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.

Continguts

1. ORGANISMES I AMBIENT. Definició d’Ecologia. Condicions i recursos. Nínxol. Evolució i adaptació.

2. DEMOGRAFIA. Estudi de les poblacions. Taules de vida. Estructura d'edats. Ecologia de la reproducció: taxa reproductiva i estratègies evolutives. Creixement de les poblacions: models exponencial i logístic.

3. COMPETÈNCIA. Definició. Models de competència. Principi d'exclusió competitiva. Aplicacions agronòmiques.

4. DEPREDACIÓ. Definició. Classificació. Característiques. Resposta numèrica i funcional. Models de depredació. Control biològic. Aplicacions agronòmiques

5. MUTUALISME. Definició. Classificació. Exemples d'importància agronòmica. Models de mutualisme. DESCOMPONEDORS I DETRITÒFAGS. Definició. Descomposició. Límits de la descomposició.REGULACIÓ DE LES POBLACIONS. Introducció. Factors reguladors. Exemples.

6. FUNCIONAMENT DELS ECOSISTEMES. Cicle de la matèria i flux d'energia. Producció primària. Producció secundària. Productivitat. Xarxes alimentàries i nivells tròfics.

7. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DELS ECOSISTEMES. Biodiversitat. Índexs de diversitat. L'ecosistema en el temps: successió, regressió i clímax.

8. PRINCIPALS ECOSISTEMES. Biomes terrestres: descripció, adaptacions a diferents ambients. Ecosistemes d'aigua dolça. Agroecosistemes. Ecosistemes tecno-industrials

9. L'ACTIVITAT AGRO-INDUSTRIAL I EL MEDI AMBIENT. Molècules recalcitrants. Biodegradació i biomagnificació. Contaminació medis hídrics. Fitosanitaris i ecotoxicologia. Efluents zootècnics.

10. INCIDÈNCIA EN EL MEDI DE L'ACTIVITAT AGRÀRIA I AGROALIMENTÀRIA. El medi receptor. Activitat agrària i agroalimentària com a agents d'incidències ambientals negatives.

11. IMPACTE AMBIENTAL. Definicions. Procès metodològic d'avaluació d'impacte ambiental. Cas pràctic AIA.

12. TRACTAMENTS DE RESIDUS SÒLIDS. Compostatge. Digestió anaeròbia. Altres tractaments.

13. TRACTAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS. Pretractaments. Tractaments primaris. Tractaments secundaris. Tractaments terciaris. Línia de fangs. Altres tractaments.

14. REUTILITZACIÓ D'AIGÜES REGENERADES. Característiques. Criteris reutilització. Marc legal

15. TRACTAMENTS DE DEJECCIONS RAMADERES. Caracterització. Tractaments.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 12 12
Elaboració individual de treballs 0,5 8 8,5
Prova d'avaluació 0 31 31
Resolució d'exercicis 7 21 28
Sessió expositiva 37,5 16 53,5
Sessió pràctica 8 2 10
Sortida de camp 7 0 7
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Balaguer, M.D.; Puig, M.A.;Salgot, M.; Sànchez-Marrè, M.; Turon, C (2007). Gestió i tractament d'aigües residual (1ed). Girona: UdG. Catàleg
 • Begon, Michael (cop. 1999 ). Ecología : individuos, poblaciones y comunidades (3a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Davis, Mackenzie L (cop. 1998 ). Introduction to environmental engineering (3rd ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Diaz, Luis F. (cop. 1993 ). Composting and recycling municipal solid waste . Boca Raton (Fla.): Lewis Publishers. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1988 ). Natura, ús o abús? : llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans (2a. ed.). Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1993- ). Biosfera : els humans en els àmbits ecològics del món . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Gómez Orea, Domingo (cop. 2013 ). Evaluación de impacto ambiental (3a ed. rev. y amp.). Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Henry, J. Glynn (1999 ). Ingeniería ambiental . México [etc.]: Prentice-Hall. Catàleg
 • Hutchinson, G. Evelyn (1981 ). Introducción a la ecología de poblaciones . Barcelona: Blume. Catàleg
 • Krebs, Charles J (1986 ). Ecología : análisis experimental de la distribución y abundancia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon (1992 ). Ecología (5ª ed. rev.). Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Mateo Box, José Maria (1996 ). Manual de prácticas y actuaciones agroambientales . Madrid: Editorial Agrícola Española :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Mujeriego Sahuquillo, Rafael (1990 ). Riego con agua residual municipal regenerada . Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Odum, Eugene Pleasants (1992 ). Ecología : bases científicas para un nuevo paradigma . Barcelona: Vedrà. Catàleg
 • Prats, Ignasi Ll. (1995 ). Manual de gestió dels purins i de la seva reutilització agrícola . Barcelona: Departament de Medi Ambient :Junta de Residus :Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca. Catàleg
 • Raventós Santamaria, Mercè (1999 ). Tractaments d'aigua residual a la indústria alimentària. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 07-07-2011, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC011XXX Catàleg
 • Seoánez Calvo, Mariano (1997 ). Ingeniería medioambiental aplicada : casos prácticos : resolución de 120 casos prácticos, problemas y proyectos reales para gestores, técnicos, docentes y alumnos . Madrid[etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Tchobanoglous, George Burton, Franklin L. Stensel, H. David (2003 [sic] ). Wastewater engineering : treatment and reuse (4th ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Tchobanoglous, George (1994 ). Gestión integral de residuos sólidos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Tratamiento de aguas residuales en la industria agroalimentaria : [procesos agroindustriales y sus efluentes, tratamiento de aguas residuales ] (1994 ). Murcia: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Murcia. Catàleg
 • Water treatment (cop. 2003 ) (3rd ed.). Denver: American Water Works Association. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Informes i exercicis de pràctiques ecologia La presentació formal adient i aportació de la solució correcte. Activitat no recuperable. No presencial. 17,5
Elaboració informes de les visites d'enginyeria ambiental S'avaluarà la correcció tècnica i formal del resum que s'haurà de presentar a més de la viabilitat de les propostes de millora que l'estudiant haurà de suggerir. Activitat no presencial i no recuperable. 12
Recerca d'una innovació científica en en camp dels temes de l'enginyeria ambiental Es valorarà que es compleixin els requisits establerts pel que fa a continguts i formalitat. Activitat no presencial i no recuperable. 8
Proves d'elecció múltiple a través del moodle Correcció en les respostes plantejades. Activitat no recuperable. No presencial. 2,5
Examen final Correcció en les respostes i solucions aportades. Activitat recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. 60

Qualificació

No s'acceptaran lliuraments d'informes/exercicis corresponents a les activitats d'avaluació fora del termini fixat.

L'assignatura està dividida en els blocs d'ecologia i enginyeria ambiental (50% de la nota final cada bloc).

Per cada bloc l'avaluació continuada representa un 40% i l'examen final el 60% restant.

Per superar cada bloc cal obtenir una nota superior a 5 (sobre 10) en l'examen final.

Per superar l'assignatura cal obtenir una nota superior a 5 (sobre 10) en cada un dels dos blocs.

En el cas de no assolir la nota mínima en l'examen final o en l'avaluació continuada, la qualificació de l'assignatura serà aquesta.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació

Assignatures recomanades

 • Anàlisi agroalimentària i ambiental
 • Biologia
 • Estadística i informàtica
 • Geologia, edafologia i climatologia
 • Química