Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a la climatització. Descripció d'elements d'instal·lacions. Paràmetres característics de l'envolupant tèrmica. Càlcul de càrregues tèrmiques. Estudi de l'aire humit i Psicrometria. Càlcul d'instal·lacions de calefacció. càlcul d'instal·lacions d'aire condicionat i climatització. Eficiència energètica.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALEXANDRE DELTELL CARBONELL  / MARC MASO VARES  / LINO MONTORO MORENO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (30%), Anglès (30%)

Competències

  • CT06 Dissenyar propostes creatives
  • CE23 Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA CLIMATITZACIÓ

          1.1. El concepte de confort

          1.2. Energia i sostenibilitat

          1.3. La producció de fred i calor

2. DESCRIPCIÓ D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

          2.1. Instal·lacions de calefacció

          2.2. Instal·lacions de ventilació

          2.3. Instal·lacions de climatització

          2.4. Distribució de calor i/o fred per aigua

          2.5. Plantes refredadores d'aigua i torres de refrigeració

          2.6. Reglament instal·lacions tèrmiques en edificis RITE

3. PARÀMETRES CARACTERÍSTICS DE L'ENVOLUPANT TÈRMICA

          3.1. Transmitància tèrmica

          3.2. Anàlisi de tancaments tipus

          3.3. Codi tècnic de l'edificació CTE-HE

4. CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

          4.1. Bases de dades climàtiques i meteorològiques

          4.2. Càrrega tèrmica d'hivern

          4.3. Càrrega tèrmica d'estiu

          4.4. Càrrega tèrmica deguda a la generació interna i ventilació

5. ESTUDI DE L'AIRE HUMIT I PSICROMETRIA

          5.1. Aire humit

          5.2. Psicrometria i climatització

          5.3. Estudi psicromètric dels equips de climatització

6. CÀLCUL D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ

          6.1. Dimensionat d'emissors

          6.2. Generadors de calor

          6.3. Dimensionat de canonades i selecció de bombes

          6.4. Dimensionat d'altres elements constituents

          6.5. Regulació i control

7. CÀLCUL D'INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT I CLIMATITZACIÓ

          7.1. Espais, usos, equips i sistemes

          7.2. Unitats de tractament

          7.3. Unitats terminals

          7.4. Difusió d'aire i càlcul de conductes

8. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

          8.1. Introducció

          8.2. Certificació energètica d'edificis RD 47/2007

          8.3. Aplicació Opció General CALENER

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 10 25
Classes pràctiques 15 5 20
Prova d'avaluació 0 35 35
Resolució d'exercicis 10 10 20
Sortida de camp 6 0 6
Treball en equip 4 15 19
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Manual de aire acondicionado (1970 ). México: Marcombo Boixareu. Catàleg
  • ASHRAE handbook 2005: fundamentals (2005 ) (SI ed.). Atlanta: ASHRAE. Catàleg
  • ASHRAE handbook 2007: heating, ventilating, and air-conditioning applications (cop. 2007 ) (SI ed.). Atlanta: ASHRAE. Catàleg
  • ASHRAE handbook. Refrigeration (cop. 2006 ) (SI ed.). Atlanta: American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Catàleg
  • Andrés Álvarez, Fernando de (DL 2007 ). CTE-HE : ahorro de energía : aplicación a edificios de uso residencial vivienda-DAV (2ª ed., revisada). Madrid: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Catàleg
  • CTE-HS : salubridad : aplicación a edificios de uso residencial vivienda-DAV (DL 2007 ) (Ed. rev.). Madrid: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Catàleg
  • RITE : reglamento de instalaciones térmicas en los edificios : e instrucciones técnicas complementarias : RD 1751 (1999). Madrid: MINER (Ministerio de Industria y Energía). Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip. Instal·lació tipus. Elaboració d'un Projecte de Climatització. S'avaluarà la correcció en la solució proposada així com la claredat en l'exposició de resultats i el procediment de càlcul per arribar a la solució final. 30
Prova intermitja. S'avaluarà la consolidació dels conceptes impartits a classe. Preguntes curtes de teoria aplicada. Sense apunts. 15
Examen final Prova tipus test (sense apunts) i prova de teoria aplicada (amb apunts) 40
Avaluació de pràctiques. Preguntes tipus test realitzades abans de cada sessió de pràctiques. 15

Qualificació

Per superar el curs caldrà:

1. Haver entregat el treball en equip dins la data assenyalada.
2. Obtenir una nota major o igual a 5 sobre 10 en el treball i a l'examen final.
3. Tenir una nota mitjana final igual o superior a 5 sobre 10.


Es realitzarà una prova de recuperació (de la nota del treball i/o examen final) el dia i hora indicada per la coordinació d'estudis de l'Escola.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a No Presentat (figurant en l'expedient acadèmic de l'alumne un NP) en cas de NO haver entregat el treball dins la data assenyalada i/o NO presentar-se a l'examen final (o a la prova de recuperació).

Observacions

Serà necessari tenir domini d'autoCAD.
S'utilitzaran softwares de càlcul i simulació de càrregues tèrmiques.

Assignatures recomanades

  • Enginyeria tèrmica