Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Disseny de conjunts mecànics. Selecció dels materials i dels elements. Càlculs, simulacions i proves experimentals en disseny de màquines.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS RIPOLL MASFERRER  / JORDI TORRENT COLLELL
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
  • CE22 Coneixement i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.
  • CE27 Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.

Continguts

1. Disseny d'un conjunt mecànic

          1.1. Anàlisi de les funcions de la màquina i dels requeriments

          1.2. Procés de síntesi d'una màquina, solucions preliminars

          1.3. Iteracions disseny-càlcul. Factors de decisió

          1.4. Anàlisi i validació del disseny,

          1.5. Construcció: fabricació de peces i muntatges

          1.6. Proves de funcionament

2. Criteris de disseny dels elements de màquines

          2.1. Disseny d’unions i elements de fixació

          2.2. Elements de guiatge

          2.3. Accionaments

          2.4. Elements de transmissió

          2.5. Bancada

3. Normatives de màquines. Marcatge CE

          3.1. Marcatge CE

          3.2. Soroll de màquines

4. Integració CAD-CAE en el disseny de conjunts mecànics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 4 7
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 16 8 24
Classes expositives 11 1 12
Elaboració de treballs 19 36 55
Prova d'avaluació 1 16 17
Total 50 65 115

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisis i estudi de casos

Paral·lelament a les classes expositives es plantegen casos pràctics que s’han de resoldre aplicant els coneixements teòrics.

Es realitzen a l’aula i en grups rotatius de dos alumnes. Alguns dels casos es realitza al laboratori en forma de pràctica.
- Correcte resolució dels problemes/situacions

- Viabilitat de les solucions presentades dels problemes/situacions

- Presentació formal, tant oral com escrita
40
Disseny conjunt mecànic: defensa i exposició oral

Durant el curs es realitza un treball en equip sobre disseny de conjunts mecànics. Consta de dues etapes, primer el disseny i anàlisis i després la construcció i proves en el laboratori.

Al final de cada etapa hi ha una exposició oral per a la defensa i anàlisi dels treballs
- Disseny mecànic tècnicament correcte (viabilitat, càlculs, etc.)

- Presentació formal i escrita

- Claredat de l'exposició oral del cas i les solucions

- Utilització de material gràfic adequat

- Correcció i precisió en el llenguatge oral
20
Examen de la teoria i dels casos

Resolució d’un cas i de problemes
- Solucions tècnicament correctes (viabilitat, càlculs, etc.)

- Correcció i precisió en el llenguatge escrit
20
Examen del disseny conjunt mecànic

Defensa de la solució i de l’informe final
- Dissenys tècnicament correctes (viabilitat, càlculs, etc.)

- Organització i format del document escrit

- Utilització de material gràfic adequat

- Correcció i precisió en el llenguatge escrit

- Defensa oral i individual dels informes finals
20

Qualificació

Una part de l'avaluació es farà per equips de treball aplicant tècniques d'aprenentatge col·laboratiu, vetllant per la participació de tots els membres de l'equip.

1) En la realització de casos pràctics de l’aula la nota serà la mateixa pels dos alumnes, però en cada treball les parelles seran diferents.

2) En el disseny d'un conjunt mecànic, la part de disseny es representarà en forma de plànols i s'avaluarà mitjançant presentacions orals i la discussió sobre la solució presentada. La construcció es valorarà amb notes de seguiment i en una entrevista individual amb el professor.

Tots el treballs, exercicis i informes s'hauran de lliurar al professor en el termini que el mateix professor establirà a través de La meva UdG/Moodle. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap treball, exercici i informe. Tots aquests treballs no admeten recuperació.

La nota final es calcula segons la ponderació de cada part, però el 70% de la nota final s’aplica la suma ponderada i el 30% el producte ponderat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només tindrà la qualificació de 'No Presentat' qui no es presenti a les avaluacions parcials que representin el 50% de la nota final. També qui no es presenti a l’examen.

Observacions

La docència de l'assignatura es duu a terme a l'aula i al laboratori on s'impartiran el contingut i els coneixements teòrics de l'assignatura juntament amb el plantejament i resolució de casos pràctics.

Assignatures recomanades

  • Càlcul de màquines
  • Elasticitat i resistència de materials
  • Enginyeria de materials
  • Teoria de màquines