Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Pràctiques externes en empreses o institucions dins del marc de les Estades en l'Entorn Laboral.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CE21 Coneixement i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
 • CE22 Coneixement i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.
 • CE23 Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
 • CE24 Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
 • CE25 Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.
 • CE26 Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques
 • CE27 Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
 • CE28 Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

Continguts

1. Tasques a desenvolupar segons el conveni específic amb l'empresa o institució.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6 0 6
Elaboració de treballs 4 35 39
Pràctiques en empreses / institucions 0 330 330
Total 10 365 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració de treballs El professor tutor avalua la memòria que presenta l'estudiant sobre l'estada a partir d'una anàlisi crítica del seu contingut. Els aspectes que es consideren són:
  1) Presentació d’informació sobre l’empresa on ha desenvolupat la pràctica (nom, lloc on es troba situada, organigrama, història, entre d’altres).
  2) Estructura adequada i text coherent, clar i precís de la memòria
  3) Adequació de les tasques desenvolupades al pla d’estudis
  4) Compliment dels objectius del projecte de pràctiques
  5) Compliment de les obligacions de l’estudiant i dels requeriments del tutor a l’empresa/institució
  6) Grau d’innovació que impliquen les tasques desenvolupades
  7) Coneixements complementaris assolits
  8) Suggeriments de millora plantejats per l’estudiant
  60
  Pràctiques en empreses / institucions El tutor de l’estudiant a l’empresa/institució avalua la tasca desenvolupada per l’estudiant considerant els següents aspectes:
  1) Capacitat tècnica i habilitat per aplicar els coneixements tècnics
  2) Capacitat d’organització i planificació del treball
  3) Capacitat d’aprenentatge
  4) Habilitats d’expressió escrita
  5) Habilitats d’expressió oral
  6) Creativitat i iniciativa
  7) Actitud, esforç i interès de l’alumne en el desenvolupament de les tasques encomanades
  8) Facilitat d’adaptació de l’alumne a l’entorn laboral (normes, costums, ...)
  9) Sentit de la responsabilitat
  10) Facilitat de relació i comunicació amb els companys de feina
  11) Receptivitat a les crítiques
  12) Compliment de l’horari de treball estipulat
  13) Capacitat de treball en equip
  14) Capacitat de treballar de manera autònoma
  15) Adequació de la formació de l’alumne per a les tasques encomanades
  16) Rendiment de l’alumne i qualitat del treball realitzat
  40

  Qualificació

  La qualificació s’obté de la ponderació en un 40 % de l'avaluació realitzada pel tutor de l'empresa/institució i en un 60% de l’avaluació realitzada pel professor tutor de l'EPS. En casos justificats, el professor tutor pot decidir variar la ponderació relativa.

  Els estudiants que demanin reconeixement de l’activitat professional només seran qualificats per la memòria presentada.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no realitza la totalitat de tasques estipulades al Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau i Màster, inclosa la presentació de la memòria justificativa de la feina desenvolupada.

  Observacions

  Per cursar aquesta assignatura l'alumne ha d'estar en disposició de poder-s'hi matricular d'acord amb el Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau i Màster i altres normatives de la Universitat de Girona que siguin d’aplicació.

  Trobareu tota la informació relativa a les Estades en l'Entorn Laboral (EEL) a: http://www.udg.edu/eps/Relacionsambempreses/EstadesEntLab/tabid/2969/language/ca-ES/Default.aspx