Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estàtica, cinemàtica i dinàmica del sòlid rígid i aplicacions fonamentals a l'enginyeria. Anàlisi cinemàtic i dinàmic de mecanismes i màquines
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PERE MAIMI VERT  / MARC SABATER ARMENGOU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT04 Treballar en equip
  • CE15 Coneixement dels principis de màquines i mecanismes.

Continguts

1. Mobilitat

          1.1. Definicions

          1.2. Parells cinemàtics i juntes

          1.3. Anàlisis de la mobilitat

                    1.3.1. Graus de llibertat, coordenades generalitzades i holonomia

                    1.3.2. Equacions d'enllaç cinemàtiques

2. Cinemàtica

          2.1. Cinemàtica de la partícula i del sòlid rígid

          2.2. Cinemàtica de mecanismes

          2.3. Moviment relatiu

          2.4. Cinemàtica de mecanismes a partir de les equacions d'enllaç

3. Estàtica

          3.1. Sistemes de forces equivalents

          3.2. Condicions d'equilibri

          3.3. Entramats

          3.4. Fregament

          3.5. Principi del treball virtual i de la potència virtual

          3.6. Redundància

4. Dinàmica Plana

          4.1. Equilibri dinàmic del sòlid en el pla

          4.2. Principi de les potències virtuals

5. Energia i impuls

          5.1. Energia i potència

          5.2. Impuls i quantitat de moviment

          5.3. Transport de masses

          5.4. Tensor d'inèrcies de massa

6. Dinàmica a l'espai

          6.1. Equilibri dinàmic del sòlid a l'espai

          6.2. Moviment pla general. Equilibrat d'eixos

          6.3. Moviment general. Aparells giroscòpics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 12 12
Classes expositives 34 30 64
Classes participatives 16 30 46
Classes pràctiques 10 10 20
Prova d'avaluació 0 8 8
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Bedford, Anthony (cop. 1996 ). Dinámica : mecánica para ingeniería . Argentina [etc.]: Addison-Wesley beroamericana. Catàleg
  • Beer, Ferdinand Pierre (cop. 2010 ). Mecánica vectorial para ingenieros (9ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Meriam, J.L (1998 ). Mecánica para ingenieros (3ª ed. [inglesa. 1ª castellana]). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Meriam, J.L (cop. 1976 ). Dinámica (2ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Meriam, J.L (DL 1976 ). Estática (2ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació continuada a de pràctiques Es valorarà la resolució d'exercicis proposats al laboratori. 20
Prova d'avaluació parcial 1 Examen parcial 1 10
Prova d'avaluació parcial 2 Examen parcial 2 10
Examen final Examen final 60

Qualificació

Examen final (EF) - El contingut total de la matèria impartida s’avaluarà amb exàmens que estaran formats bàsicament per problemes. Aquests inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals. L'estudiant només podrà entrar a la sala d'examen el material d'escriptori, una calculadora i els formularis i taules subministrats pel professor de l'assignatura a través de La meva UdG/Moodle.

Proves parcials (PP) - Hi haurà dues sessions (PP1 i PP2) programades durant el curs en que l'estudiant serà avaluat per mitjà de la resolució d'un o varis exercicis. Aquests inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals. L'estudiant només podrà entrar a la sala d'examen el material d'escriptori, una calculadora i els formularis i taules subministrats pel professor de l'assignatura a través de La meva UdG/Moodle.

Exercicis col·laboratius (EC) - A través de les sessions de pràctiques l’estudiant participarà en un procediment d’avaluació continuada per exercicis. Els estudiants formaran subgrups els membres dels quals treballaran conjuntament i rebran una qualificació comú. Durant les sessions el professor de pràctiques avaluarà l’aprenentatge dels estudiants en funció de la presentació d’informes i de la participació activa en les sessions (qüestions, resolució d’exercicis). Cada subgrup haurà de portar al dia un portafoli on acumularà tots els exercicis que hagi realitzat en el procediment d’avaluació continuada. La matèria que s’avaluarà comprendrà tant les sessions de pràctiques com la teoria impartida fins al moment.

Criteri d’avaluació

La nota final de l'assignatura (NF) es calcularà aplicant el següent:

• Si EF és major o igual que 4 la nota final serà NF=0,6·EF+0,1·PP1+0,1·PP2+0,2·EC, si alguna de les valoracions de PP1, PP2 o EC redueix el valor de la nota final el percentatge associat es traspassarà a EF. Per tant, la nota final es determinarà com el màxim de les següents combinacions:

NF=0,6·EF+0,1·PP1+0,1·PP2+0,2·EC
NF=0,7·EF+0,1·PP2+0,2·EC
NF=0,7·EF+0,1·PP1+0,2·EC
NF=0,8·EF+0,1·PP1+0,1·PP2
NF=0,8·EF+0,2·EC
NF=0,9·EF+0,1·PP2
NF=0,9·EF+0,1·PP1
NF=EF

• Si EF és menor que 4 la nota es calcularà segons especificat anteriorment però mai serà superior a 4.

L'examen final (EF) serà recuperable segons les condicions del reglament d'avaluació de la EPS, si la nota final és igual o superior a 3.

Criteris de qualificació

- Es valorarà positivament la correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes.
- El planteig del problema, usant tant les lleis físiques adequades com les tècniques explicades a classe és clau en la posterior resolució. Conseqüentment es valorarà el correcte planteig sempre que estigui exposat de forma clara.
- Els errors de càlcul, sempre que el plantegi i resta de deduccions necessàries per a la resolució del problema siguin correctes, únicament restaran una petita part de la nota total de l'exercici.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne l'hi consta en el seu expedient acadèmic un NP (No Presentat) només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 de novembre

Assignatures recomanades

  • Fonaments de física 1
  • Fonaments de mecànica