Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Legislació general aplicada al sector. L'exercici de la professió i les responsabilitats derivades de l'exercici professional. El procés de l'edificació (LOE). Dret urbanístic
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Camilo Cofan Amiel  / Ester Gifra Basso
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB08 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CT04 Treball en equip
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CE22 Coneixement de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa el professional i el marc de responsabilitat associat a l'activitat
 • CE31 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seva organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació
 • CE35 Coneixement de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa el professional i el marc de responsabilitat associat a l'activitat
 • CE36 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seva organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació

Continguts

1. DRET EN EDIFICACIÓ (DE)

          1.1. Tema 1. La professió. Les dues figures professionals. Antecedents històrics. Formació acadèmica. Activitat professional (perfils professionals). Competències i atribucions (segons la LOE i la llei d’atribucions de 1986). El futur de la professió (d’atribucions a competències).

          1.2. Tema 2. L'exercici de la professió. Formes d’exercici professional (liberal o activitat laboral). Els col·legis professionals (la col·legiació, la previsió social i l’assegurança de responsabilitat civil). El visat col·legial (obligatorietat, abast del visat, la gestió del visat i els tràmits col.legials).

          1.3. Tema 3. El procés de l'edificació. Definició de les diferents fases del procés (prèvia, preparatòria, d’execució i de legalització). Procediments, tràmits i documentació (l’assegurança decennal, l’OCT, la llicència d’obres i procediment d’edificació, l’acte de replanteig i d’inci d’obres, llibre d’ordres i assistències, llibre d'incidències, llibre de la subcontractació, el certificat final d’obra, el certificat final d’obra i habitabilitat, l’acte de recepció, documentació seguiment d’obra, comunicació prèvia de primera ocupació, la cèdul.la d’habitabilitat, el llibre de l’edifici, etc).

          1.4. Tema 4. La responsabilitat dels professionals. Concepte. Tipus de responsabilitats. La responsabilitat civil segons el codi civil. La responsabilitat legal conforme a la LOE. Prescripció de la responsabilitat civil. Garanties en el procés de l'edificació. La responsabilitat penal i l'administrativa.

2. DRET URBANÍSTIC (DU)

          2.1. Tema 5. Legislació vigent. Principis i directrius de l'urbanisme. Antecedents històrics de la legislació urbanística catalana i estatal. Legislació vigent catalana i estatal. Principis i directrius generals que inspiren l’actuació urbanística. El desenvolupament urbanístic sostenible.

          2.2. Tema 6. Règim urbanístic: la classificació del sòl. Règim urbanístic del sòl: les diferents classes de sòl. Sòl urbà, conceptes, determinacions, drets i deures. Sòl urbanitzable, conceptes, determinacions, drets i deures. Sòl no urbanitzable, conceptes, determinacions, drets i deures.

          2.3. Tema 7. La qualificació del sòl, zones i sistemes. La qualificació del sòl i les tècniques de qualificació del sòl. Reserves per a sistemes urbanístics. Paràmetres urbanístics d’ordenació de l’edificació. Aprofitament urbanístic. Règim d’us provisional del sòl. Exemples.

          2.4. Tema 8. Les diverses figures de planejament. Els diferents tipus de plans urbanístics; planejament general, planejament derivat i plans de gestió urbanística. Formulació i tramitació de les figures de planejament. Competències. Exemples de plans urbanístics.

          2.5. Tema 9. La gestió urbanística, els sistemes d'actuació. Disposicions generals de la gestió urbanística, conceptes. Els diferents sistemes d’actuació urbanística, reparcel·lació i expropiació. Sectors i polígons. Els instruments de la política de sòl i habitatge.

          2.6. Tema 10. La planificació territorial i paisatgística. La legislació territorial, tipus de plans territorials, formulació i tramitació. Els plans territorials vigents a Catalunya. La planificació paisatgística, principis i conceptes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 20,00 0 20,00
Anàlisi / estudi de casos 7,00 15,00 0 22,00
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 13,00 0 0 13,00
Sessió pràctica 6,00 0 0 6,00
Treball en equip 0 10,00 0 10,00
Tutories individuals 1,00 0 0 1,00
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

 • Gifra Bassó, Ester (2013 ). La Contratación pública de obras : claves, pautas y praxis . Morata de Tajuña, Madrid: Manuscritos. Catàleg
 • Carrasco Perera, Ángel (2007 ). Régimen jurídico de la edificación : ley de ordenación dela edificación y código técnico de la edificación . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Arco Torres, Miguel Ángel del (2006 ). Derecho de la construcción : aspectos administrativos y civiles (7ª ed). Granada: Comares. Catàleg
 • Rocha García, Ernesto de la (2007 ). Ley de ordenación de la edificación : Ley 38 (2ª ed.). Granada: Comares. Catàleg
 • Arco Torres, Miguel Ángel del (1997 ). Derecho de la construcción : aspectos administrativos, civiles y penales (3a ed.). Granada: Comares. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat avaluable en horari de classes de pràctiques i de PACs (DE) (prova avaluació) Es realitzaran un total de 2 proves, cadascuna amb un càrrega del 15 % 30 No
Activitat avaluable en horari de classes de pràctiques (DU) (c. pràctica) Es realitzaran 3 pràctiques avaluables amb càrrega del 10% cadascuna d'elles. 30 No
Examen final (DE + DU) Es valorà i puntuarà l'examen realitzat. 40 No

Qualificació

Tot l'indicat a continuació també és aplicable a la modalitat semipresencial.

Per l’avaluació de l’alumne/a es seguiran els següents principis:
- L'avaluació és continuada i acumulativa, mitjançant el seguiment i control del lliurament de treballs, pràctiques, exercicis; de les presentacions realitzades a classe; i per últim el resultat obtingut en l’examen final. Durant el curs es proposen diferents tasques no puntuables però de realització i presentació obligatòria. Amb aquestes activitats es pretén que l'alumne posi en joc els seus coneixements i habilitats i sigui capaç de resoldre l'encàrrec de forma satisfactòria. La intenció és fer aflorar els dubtes i inquietuds a fi de activar una aprenentatge basat en l'aplicació pràctica
- Es realitzaran proves i/o qüestionaris puntuables al llarg del curs, tal i com ja està previst en l'apartat d'activitats d'avaluació. Les pràctiques i proves es corregiran en un sessió conjunta que es programarà en el seu moment. La revisió de les diferents proves es realitzarà un cop acabada la docència i obtinguda la nota d’avaluació continuada.
- L'examen final podrà comprendre la totalitat de coneixements impartits des del principi de l'assignatura fins el moment de realització d'aquest. Serà el professor responsable qui indicarà si l’alumne pot alliberar la realització de l’examen final de la seva part.
- En el moment d’avaluar a l’alumne es tindrà en compte haver realitzat i lliurat, en temps i forma, les activitats proposades pel seguiment de l’avaluació continua.
- Les pràctiques podran ser en grup o individuals, en cada cas, el professor responsable fixarà les pautes pertinents.
- Totes les notes publicades durant el curs son provisionals fins després de la revisió final.



AVALUACIÓ CONTINUA - 60% de la nota final - NO ADMET recuperació.
Per tal de poder assolir els mínims per optar a la realització de l’examen final caldrà:
- Participar activament en les sessions de classe programades. L’assignatura pot estar sotmesa a petits canvis segons l’evolució i les necessitats del curs.
- Presentar en temps, forma i contingut les pràctiques, exercicis, treballs i qualsevol altra activitat proposada. Tota la documentació lliurada ha d’estar degudament referenciada, indicant les fonts i procedència.
- Realitzar les proves d’avaluació continua programades o proposades al llarg del curs.

EXAMEN FINAL - 40% nota final – ADMET recuperació.
- L’alumne està obligat a presentar-se a l’examen, encara que la nota resultant de l’avaluació continua ja li permeti aprovar l’assignatura. El professor responsable de cada àrea temàtica pot eximir la realització de la seva part de l’examen final.


EXAMEN RECUPERACIÓ - 40% nota final
- L'alumne que no aprovi l'examen final ordinari podrà accedir a la recuperació en les dates programades en el calendari oficial de l'EPS. En cas d'haver aprovat una de les dues àrees en l'examen ordinari l'estudiant podrà decidir si es presenta a aquesta part de l'examen.
- La nota final resultant s'obtindrà a partir dels criteris fixats en l'avaluació continua (60%+40%). Si la nota final resultant és inferior a 5 punts, l’alumne suspendrà l’assignatura (els dos blocs temàtics). No es guardaran notes de blocs pel proper curs.


AVALUACIÓ FINAL
Es regirà en cada àrea temàtica pels següents principis:
- La qualificació obtinguda en l'examen final tindrà un valor del 40 % de la nota final de l’assignatura. En el cas que l’alumne quedi alliberat de la realització de l’examen final la nota de l’assignatura serà l’obtinguda a l’avaluació continua.
- L’avaluació continua, consistent en la fixació d’una nota que tindrà en compte el treball realitzat per l’estudiant al llarg de l’etapa de formació (realització de pràctiques, exercicis, qüestionaris, treballs, proves, ...) tindrà un valor del 60 % de la nota final de l’assignatura. D’aquests dos valors se’n obtindrà la nota de cada àrea temàtica, representant la part de contractació un 75 % i la d'urbanisme un 25% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents (excepte si s'acull al sistema d'avaluació única):
- Presentar-se a l'examen final
- Haver complert, com a mínim, un 80 % dels criteris fixats a continuació:
* Realització com a miním del 8% de les activitats avaluabres durant el curs. En aquest cas l'activitat no realtizada es puntuarà amb una nota de 0.
* Presentació en temps i forma dels exercicis i pràctiques proposades (un 80 % del total de les activitats proposades).

Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de No Presentat.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a examen quan entra a l'aula d'examen, per tant està obligat a lliurar l'examen per ser qualificat

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en la realització de les següents activitats d'aprenentatge:
- Exercicis proposats a l'àrea d'Edificació (20%)
- Exercicis propostas a l'àrea d'Urbanisme (20%)
- Examen únic en la convocatòri'àa ordinària (60 %). En aquest cas l'examen serà recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran, prioritàriament, de forma presencial. En cas que no sigui possible es podrà realitzar de forma virtual per mitjà de videoconferències a través del meet.

A petició d'un grup d'estudiants es podrà sol.licitar un tutoria conjunta amb l'objecte d'aclarir o comentar la realització d'exercicis, pràctiques, trebals, etc.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tota la informació es facilitarà a través del Moodle i el correu electrònic comunicat a la UdG.

Observacions

L'assignatura es planifica preveient un treball constant i equilibrat de l’estudiant durant el curs, amb una dedicació de 25-30 hores per crèdit. Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor. La resta, de 3 a 4 hores setmanals, es considera treball autònom destinat al desenvolupament de les activitats proposades, preparació dels continguts i proves, consulta de la bibliografia, recerca d’informació i estudi.

Es considera imprescindible l’assistència continuada i participació activa a les sessions de formació.

Des de l’inici del curs l’estudiant tindrà coneixement de tota la programació del curs, el calendari de lliurament en línia de les activitats, les dates de realització de proves d’avaluació i les revisions.

Tot el material penjat al moodle és d’ús exclusiu pels estudiants matriculats a l’assignatura i únicament poden tenir com a finalitat l’aprenentatge dels continguts de la mateixa. Està prohibit qualsevol altre ús ja que atempta contra els drets d’autor i pot tenir conseqüències legals.

En les sessions per mitjà de videoconferència per enregistrar veu, gravar, filmar o fotografiar cal demanar el consentiment previ del professor.

Es recomana haver superat el primer curs.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Aquesta modalitat intercala la virtualitat amb la presencia física de l'alumne al centre.
En concret per aquesta assignatura s'han planificat com a sessions presencials les pràctiques d'aula (comproveu els horaris). Pel seguiment de les sessions de teoria es posarà a disposició dels matriculats tot el material necessari (apunts, vídeos, tutories, etc.)

Assignatures recomanades

 • Aspectes legals en la contractació d'obres

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.