Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Estudi de les fases seqüencials i els agents que intervenen en la construcció d'edificis. L’assignatura es centra en analitzar i raonar els condicionants del procés constructiu. L'estudiant ha de tenir consolidat el coneixement relatiu a la definició dels sistemes constructius i a la resolució de les interaccions. La metodologia didàctica es basa sobretot en l’estudi de casos, analitzant edificis ja construïts a partir de l’observació d’imatges, detalls constructius i fotografies d’obra. Mitjançant fòrums es pot compartir la informació obtinguda sobre els edificis objecte d'estudi. Aquesta assignatura forma part del Tronc Comú entre el Grau en Estudis d'Arquitectura i el d’Arquitectura Tècnica i Edificació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Joan Fontàs Serrat
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CE30 Capacitat d'anàlisi de projectes d'execució i la seva translació a l'execució de les obres
 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CB08 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius
 • CE26 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Planejar i resoldre detalls constructius
 • CE37 Capacitat d'anàlisi de projectes d'execució i la seva translació a l'execució d'obres

Continguts

1. Introducció a l’anàlisi i raonament del procés constructiu.

2. Metodologia d'anàlisi: Anàlisi previ del projecte. Descripció dels sistemes constructius i resolució de les interaccions més significatives. Definició d'objectius. Activitats a realitzar, ordenades segons el procés. Esquemes gràfics del procés constructiu. Raonament del procés constructiu.

3. Factors a considerar: Fases i agents. Viabilitat. Condicionants de l'entorn i la tipologia de l'edifici. Projecte. Implantació d'obra. Llibre de l'edifici.

4. Anàlisi, raonament dels condicionants i control del procés constructiu, per sistemes constructius: Sustentació. Estructura. Façana i obertures. Coberta. Compartimentació. Acabats interiors. Instal·lacions. Equipament.

5. Anàlisi de casos: Procés constructiu d’edificis. Fotografies d’obra en execució.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 5,00 0 15,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 7,00 0 7,00
Elaboració individual de treballs 0 7,00 0 7,00
Prova d'avaluació 6,00 21,00 0 27,00
Sessió participativa 10,00 3,00 0 13,00
Sortida de camp 0 5,00 0 5,00
Tutories individuals 1,00 0 0 1,00
Total 27,00 48,00 0 75

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2000 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación . Màlaga: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2009 ). Les Claus per a construir l'arquitectura (2a ed. en català rev. conforme al CTE). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Gustavo Gili. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2001). Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación. Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Lapuerta, José María de (2010). Vivienda, envolvente, hueco. Barcelona: Actar D. Catàleg
 • Espanya (2009). Código técnico de la edificación (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Per cada tema es publicarà al Moodle un guió amb la bibliografia específica (2021). APC - UdG.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
[EX] Examen: Continguts teòrics. Activitat individual.
Computable al bloc [CT].
Valoració segons els criteris definits a l'enunciat.
20
[PAC] Proves d'avaluació: Procés constructiu d'un edifici. Activitats individuals.
Computable al bloc [AAC].
Valoració segons els criteris definits a l'enunciat.
40
[SO] Treball de seguiment d'obres en execució. Treball configurat per vàries activitats individuals.
Computable al bloc [SO].
Valoració segons els criteris definits a l'enunciat.
[SOF] Seguiment fotogràfic d'obres.
[SOT] Anàlisi del procés constructiu a partir de fotografies d'obra.
25 No
[AP] Sessions d'aula i activitats complementàries. Assistència i participació.
Si >75%, computable al bloc [CT] (1).
Valoració segons els criteris definits a l'enunciat.
5 No
[AA] Activitats d'aula: Procés constructiu d'un edifici. Activitats d'aprenentatge en grup desenvolupades a l'aula.
Si >60%, computable al bloc [PC] (2).
Valoració segons els criteris definits a l'enunciat.
5 No
[AF] Recerca i aportació al fòrum d'informació sobre l'edifici [AA] [PAC]. Desenvolupament individual en línia, col·laborant entre companys.
Si >60%, computable al bloc [PC] (3).
Valoració segons els criteris definits a l'enunciat.
5 No

Qualificació

L’assignatura adopta el sistema d'avaluació continuada, i s'organitza en 3 blocs d'activitats avaluables:
___ [CT] Continguts teòrics.
___ [PC] Procés constructiu.
___ [SO] Seguiment d'obres.

Si es compleixen els requeriments mínims per aprovar, la nota global del curs [NC] s'obté de la corresponent mitjana ponderada:
__ [NC] = 25% [CT] + 50% [PC] + 25% [SO]
On:
__ [CT] = 80% [EX] + 20% [AP](1)
__ [PC] = 80% [PAC] + 10% [AA](2) + 10% [AF](3)
______ [PAC] = 40% [PAC1] + 60% [PAC2]
__ [SO] = 40% [SOF] + 60% [SOT]

(1) Si [AP] <75%, no es considera i [CT] = [EX].
(2) Si [AA] <60%, no es considera i [PC] = 90% [PAC] + 10% [AF].
(3) Si [AF] <60%, no es considera i [PC] = 90% [PAC] + 10% [AA].
__ Si [AA] i [AF] <60%, [PC] = [PAC].

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització o no lliurament d’una activitat d’avaluació implicarà que aquesta sigui qualificada com a ‘No Presentat’.
Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació final de l’assignatura en el cas de no realitzar o no lliurar: [EX] i/o [PAC2] i/o [SOT]
Cal tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

Avaluació única:
Els estudiants que no puguin fer el seguiment continu del curs podran acollir-se excepcionalment al sistema d’avaluació única, renunciant a l’avaluació continuada. Per acollir-s’hi cal sol·licitar-ho segons els criteris, procediments i terminis establerts per l’EPS.

L’avaluació estarà configurada per tres activitats individuals, una per cadascun dels blocs definits.
Si es compleixen els requeriments mínims per aprovar, la nota final del curs pel sistema d'avaluació única [NU] s’obté de la corresponent mitjana ponderada:
__ [NU] = 25% [CT] + 50% [PC] + 25% [SO]

Requisits mínims per aprovar:
En avaluació continuada o única, per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una qualificació final [NC] o [NU] superior a 50 punts i més de 40 punts a cadascun dels 3 blocs d'activitats definits.

Si no es supera l’assignatura i la qualificació final és major de 30 punts, l’estudiant pot accedir a un examen global de recuperació [ExR].
L'examen consistirà en una prova única sobre els continguts relacionats amb les activitats definides com a recuperables: [EX] i [PAC]. No es planteja una recuperació per parts.

La nota final [NR] després de l'examen de recuperació s'obté de la corresponent mitjana ponderada:
__ [NR] = 75% [ExR] + 25% [SO]
No cal considerar cap requeriment de qualificació mínima per ponderar la nota final del curs després de la recuperació.
Si [NR] no supera els 50 punts, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
___
Des de l’inici del curs l’estudiant tindrà coneixement de la programació del curs, el calendari de lliurament de les activitats, les dates de realització de proves d’avaluació i les revisions.
[EX], [PAC] i [SO] son activitats d'avaluació obligatòries. Es realitzen o lliuren segons la programació publicada al Moodle, la qual s'ajusta als calendaris d'exàmens i de proves d'avaluació de l'Escola.
No s'admet la realització de proves, revisions o lliuraments fora de la data prevista ni del format establert.
Les qualificacions obtingudes a cada activitat d’avaluació es publicaran dins el termini màxim comprès entre els 30 dies després de finalitzar o lliurar l'activitat i  3 dies abans de la data prevista per la seva revisió.
Cal tenir present que totes les notes publicades son provisionals fins després de la revisió final del curs.
___
Es suspendrà l'assignatura, sense opcions de recuperació, a l'estudiantat implicat en qualsevol acció fraudulenta o no permesa que es detecti durant el curs, en el transcurs de qualsevol de les activitats d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
Durant les proves d’avaluació no s'admet la utilització d’informació o dispositius no autoritzats. És fraudulent la suplantació de la identitat, emprar informació falsa, els plagis totals o parcials, així com estar implicat en la compra i venda de proves, pràctiques o treballs.
Si excepcionalment es dóna algun d’aquests casos, es notificarà el fet a la Direcció de l'Escola perquè s'iniciï el corresponent procediment, d'acord amb la Llei 3/2022 de 24 de febrer de Convivència Universitària.

Tutoria

Des del Moodle de l'assignatura, el fòrum de preguntes freqüents [FAQS] és el canal preferent i més adequat per plantejar qualsevol dubte sobre l'assignatura, doncs permet que els dubtes i respostes compartides puguin ser útils a tots els companys del curs.
Si cal atenció més personalitzada es pot concertar una tutoria triant entre les franges horàries disponibles des del Google Calendar.
En cap cas les tutories poden ser un substitut de les sessions d'aula programades ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que han de ser desenvolupats per l'estudiant de manera autònoma.
Com a part del procés d’aprenentatge és recomana l’assistència a les sessions previstes per a comentar i revisar les activitats avaluables, que s'organitzaran segons les peticions rebudes a través del corresponent formulari d’inscripció. No es podrà atendre cap revisió per e-mail ni fora de les dates programades.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Moodle és la plataforma des d'on es comunicarà tot el relacionat amb el seguiment de l'assignatura i les qüestions organitzatives.
A destacar que des del Moodle es pot accedir a:
_ Programació actualitzada de l’assignatura, amb les dates de realització o lliurament de les diferents activitats.
_ Guió dels continguts a desenvolupar durant les sessions de teoria, amb la bibliografia específica recomanada, material de suport i altres documents complementaris.
_ Enunciat de les activitats programades, on es detalla el contingut requerit, procediment recomanat, material i estris necessaris, recursos disponibles i criteris de valoració.
_ Qualificació obtinguda per cada estudiant a les diferents activitats d'avaluació realitzades.
_ Enllaç a l’espai ‘En Construcció’, on es poden consultar algunes recomanacions bibliogràfiques, exemples de documentació relacionada amb el projecte constructiu, treballs seleccionats de cursos anteriors, etc.

Observacions

Per al seguiment de l’assignatura l’estudiant ha de tenir o desenvolupar interès per la construcció, facilitat per dibuixar a mà alçada i capacitat d’integrar els coneixements assolits a les altres assignatures prèvies recomanades.

En la seva planificació es preveu un treball continuat de l’estudiant durant el curs, amb una dedicació de 25-30 hores per crèdit.
Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor. La resta es considera treball autònom destinat a la preparació dels continguts de les sessions, consulta de la bibliografia, estudi, recerca d’informació i desenvolupament de les activitats proposades. Donat que l’assignatura s’organitza en format compacte, amb docència cada 15 dies, es preveuen 4 hores d’activitat amb professor durant les setmanes programades. Si l’estudiant vol concentrar el treball autònom durant aquestes setmanes, la dedicació equivalent fora de l’aula és aproximadament de 6 a 8 hores setmanals.
Més enllà d'aquesta previsió, cada estudiant pot aprofundir en l’aprenentatge destinant-hi el temps que consideri necessari.

Les activitats proposades han de servir per assolir i consolidar totes les competències associades a l'assignatura. La majoria requereixen la recerca i selecció prèvia de la informació necessària per desenvolupar a mà alçada l'anàlisi constructiva proposada.
Es demana als estudiants que cedeixin de manera no exclusiva per a un ús docent o investigador els drets d'autor derivats de les activitats, fotografies i treballs realitzats durant el curs. Amb la mateixa finalitat, també es demana l'autorització per publicar les fotografies d’obra seleccionades a Flikr: Udg Construcció.

Per obtenir el màxim rendiment, es recomana l’assistència continuada i participació activa a les diferents sessions programades, preparant prèviament el temari o l'activitat a desenvolupar.
A l'aula es demana puntualitat i silenciar els telèfons mòbils.
No es permet cap tipus d’enregistrament de les sessions.
L’idioma vehicular de l’assignatura és el català, tot i que no hi ha cap inconvenient en lliurar activitats desenvolupades en castellà.

Aprendre la Construcció visitant les obres és un recurs molt interessant i no es descarta que durant el curs es pugui organitzar alguna visita d’obres conjunta.
L’activitat de seguiment d’obres incentiva a l’estudiant a visitar les obres pel seu compte. Per accedir a les obres és indispensable haver contractat prèviament el complement de l’assegurança escolar i demanar permís als encarregats. Garantir la pròpia seguretat durant la visita és responsabilitat de cada estudiant.

Assignatures recomanades

 • Aspectes legals en la contractació d'obres
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Empresa
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Fonaments de materials
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Organització, planificació i equips d'obra 2

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.