Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALEXANDRE MORENO URPI
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (10%), Anglès (30%)

Competències

 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE7. Descriure i analitzar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • CE19. Percebre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i adquirir consciència de la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
 • CE20. Identificar el Dret com a producte històric i reconèixer, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques

Continguts

1. INTRODUCCIÓ 1.1.Origen,evolució i característiques de la societat internacional contemporània. Estructures de la societat internacional contemporània. 1.2.Concepte, característiques i funcions del Dret Internacional Públic.

2. ELS SUBJECTES DE DRET INTERNACIONAL 2.1. Noció de subjectivitat internacional. Tipologia de subjectes internacionals. Atribució i conseqüències de la subjectivitat internacional. Les Organitzacions Internacionals. 2.2. L’estatut jurídic internacional de l’Estat: conceptes i elements. Reconeixement d’Estats i de Governs. Immunitat de jurisdicció i d’execució. Successió d’Estats: efectes jurídics respecte a la població i als Tractats Internacionals.

3. EL PROCÉS DE FORMACIÓ DE LES NORMES JURÍDIQUES INTERNACIONALS 3.1. El concepte de font. Rellevància del consentiment de l’Estat al procés de formació. Procediments de creació de les normes jurídiques internacionals. L’article 38 de l’Estatut del Tribunal Internacional de Justícia. 3.2. La Costum Internacional: concepte i elements. Tipus i proba de les normes consuetudinàries. Interacció entre la Costum i el Tractat. 3.3. Concepte i classificació dels Tractats Internacionals. Capacitat per concloure tractats i fases de l’elaboració dels tractats. Les reserves als tractats. El dipòsit, registre i publicació dels tractats. 3.4. L’entrada en vigor dels Tractats. Efectes dels Tractats en el temps i l’espai. L’aplicació de Tractats successius en la mateixa matèria. La interpretació dels Tractats Internacionals. Els Tractats i els tercers Estats. L’esmena i la modificació dels Tractats. La nul·litat, la terminació i la suspensió dels Tractats. 3.5. Els Principis Generals del Dret. L’equitat. Els mitjans auxiliars: la jurisprudència i la doctrina científica. Els actes unilaterals dels Estats: concepte, elements, fonament i efectes jurídics. Classificació. La competència normativa interna i externa de les Organitzacions Internacionals. Les resolucions de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

4. L’APLICACIÓ DEL DRET INTERNACIONAL 4.1. La recepció de les normes internacionals en els ordenaments jurídics interns i el seu rang jeràrquic: referència al dret espanyol. L’aplicació de les normes internacionals pels òrgans interns dels Estats: referència al dret espanyol. 4.2. La responsabilitat internacional: concepte, característiques i elements. Transformacions a l’àmbit de la responsabilitat internacional. Conseqüències de la responsabilitat internacional. Circumstàncies que exclouen la il·licitud. 4.3. Els mitjans descentralitzats de l’aplicació del Dret Internacional. L’aplicació no espontània: les mesures de retorsió i les represàlies. La protecció diplomàtica: concepte i requisits. 4.4. Els mitjans institucionalitzats d’aplicació del Dret Internacional. Les mesures de vigilància i el control internacional. El sistema de seguretat col•lectiva de les Nacions Unides: alternatives al sistema.

5. LES COMPETÈNCIES DE L’ESTAT. 5.1. Les competències personals. La nacionalitat. Les competències sobre els seus nacionals al seu territori i a l’estranger. El règim d’estrangeria. El dret d’asil. L’estatut de refugiat. L’apatrídia. L’extradició. La protecció diplomàtica. 5.2. Les competències territorials L’espai terrestre. L’adquisició del territori. Les fronteres. El condomini internacional. Les bases militars estrangeres. Els espais marítims. Els espais aeris.

6. ELS ESPAIS D’INTERÈS INTERNACIONAL Concepte d’espais internacionals i patrimoni comú de la humanitat. L’alta mar. La zona internacional dels fons marins i oceànics. Les zones polars. L’espai ultraterrestre.

7. LA SOLUCIÓ PACÍFICA DE CONTROVÈRSIES 7.1. Les controvèrsies internacionals. L’obligació de la solució pacífica de controvèrsies internacionals. Els mitjans de solució pacífica. Els mitjans diplomàtics. La negociació. Els bons oficis. La mediació. La conciliació. La investigació dels fets. Els mitjans jurisdiccionals. L’arbitratge. 7.2. El Tribunal Internacional de Justícia. El Tribunal Internacional del Dret del Mar. El sistema de Nacions Unides. L’Assemblea General. El Consell de Seguretat. El Secretari General.

8. L’ÚS DE LA FORÇA ARMADA Evolució. Prohibició de l’ús de la força armada. Excepcions: el sistema de seguretat col·lectiva de les NU y la legítima defensa. La responsabilitat de protegir.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 52 54
Prova d'avaluació 47 49 96
Total 49 101 150

Bibliografia

 • Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2013 ). Instituciones de derecho internacional público (18ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Pastor Ridruejo, José Antonio,|eautor. Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (Vigésima edición). . Recuperat 04-07-2017, a http://udg.xebook.es/Record/Xebook1-1361 Catàleg
 • Casanovas, Oriol (2012 ). Compendio de derecho internacional público . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Sánchez Rodríguez, Luis Ignacio Torres Bernárdez, Santiago (2013 ). El Derecho internacional en el mundo multipolar del siglo XXI : obra homenaje al profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez . Madrid: Iprolex. Catàleg
 • Casanovas y la Rosa, Oriol (2010 ). Casos y textos de derecho internacional público (6ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1 Activitat NO recuperable. Qui no la realitzi tindrà un zero d'aquesta part. 15
Pràctica 2 Activitat NO recuperable. Qui no la realitzi tindrà un zero d'aquesta part. 15
Examen Activitat recuperable. L'examen consistirà en preguntes breus de relacionar conceptes i un anàlisi de cas. 70

Qualificació

2 pràctiques: 30% de la nota final. No recuperables.
Examen: 70% de la nota final. Consistent en preguntes breus de relacionar conceptes i un anàlisi de cas. Activitat recuperable. És imprescindible una nota mínima de 4 a l'examen per fer mitja amb la resta d'activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Rebran la qualificació de No presentat:
- Aquells estudiants que no presentin cap de les activitats d'avaluació.
- Aquells estudiants que, havent obtingut menys de 5 punts a l'avaluació continuada, no es presentin a l'examen de la recuperació.

Observacions

Alguns materials de l'assignatura estan íntegrament en anglès.

Assignatures recomanades

 • Acció exterior de l'Estat
 • Relacions internacionals i organitzacions internacionals
 • Unió Europea: Institucions i polítiques