Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Característiques generals del sistema de penes espanyol. Teories de la pena i models punitius en acció. Les penes privatives de llibertat; excloent la prisió. Les penes alternatives a la presó: fonaments i problemes; en particular, la multa, el treball en benefici de la comunitat, les penes privatives de drets, la substitució i la suspensió de la pena. Present i futur del sistema punitiu espanyol.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER BLAY GIL  / CARMEN CRISTINA VASILESCU
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions
 • CE8. Analitzar i aplicar el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del delicte, en diferents situacions
 • CE10. Descriure les necessitats de les víctimes en funció del coneixement de les teories victimològiques
 • CE11. Descriure i argumentar el marc legal relatiu als drets i recursos de les víctimes
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE29. Analitzar i avaluar les necessitats de les víctimes per realitzar una proposta d'intervenció
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió
 • CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques

Continguts

1. Conceptes generals: pena, mesura educativa, mesura de seguretat

2. El sistema punitiu espanyol: Característiques generals, regulació i tipus de penes

3. La justificació del càstig: anàlisi dels models punitius

4. Models punitius en acció: recerca criminològica

5. Les penes privatives de llibertat: [la presó], la localització permanent i la responsabilitat subsidiària per impagament de multes

6. La multa: sistemes de multa i problemes d'aplicació

7. Les penes privatives de drets (I). El treball en benefici a la comunitat (TBC):regulació, característiques i aplicació

8. Les penes privatives de drets (II). Suspensions, inhabilitacions i prohibicions. Continguts i formes d'aplicaicó.

9. La suspensió de les penes; la substitució per expulsió.

10. Mesures de seguretat

11. Discussions (I): penes alternatives, penes comunitàries.

12. Discussions (II). El futur de les penes diferents de la presó.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 25 28
Classes participatives 26 0 26
Classes pràctiques 14 14 28
Elaboració de treballs 14 3 17
Prova d'avaluació 4 47 51
Total 61 89 150

Bibliografia

 • Cid, José (2009). La elección del castigo. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Larrauri, E. - Blay, E. (2011). Penas comunitarias en Europa. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Cid, J. - Larrauri, E. (coords) (2002). Jueces penales y penas en España. València: Tirant lo blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació teòrica 1 Examen sobre els conceptes teòrics de l'assignatura (temari parcial) 40
Anàlisi d'un supòsit pràctic, que es realitza a partir d'un text facilitat per la professora, a casa i es lliura en paper i en format electrònic Es valorarà l'aplicació dels coneixements teòrics en l'anàlisi crític d'un cas pràctic, així com la capacitat dels estudiants de realitzar amb correcció formal (cita bibliogràfica, llenguatge, etc.) un escrit acadèmic. Aquest exercici es realitzarà fora de l'aula i caldrà presentar-lo per escrit. 25
Prova d'avaluació teòrica 2 Examen sobre els conceptes teòrics de l'assignatura (temari parcial) 35

Qualificació

Es seguirà un sistema d'avaluació contínua que consistirà en les següents proves:

a) 2 proves d'avaluació teòrica: aquestes proves contindran preguntes teòriques així com breus casos pràctics a resoldre aplicant els coneixements teòrics. Les proves es resoldran de forma individual.


b) Anàlisi d'un supòsit pràctic: es valorarà la capacitat dels estudiants d'aplicar a un supòsit pràctic els coneixements teòrics treballats a l'assignatura i discutits a classe. També es valorarà la capacitat de cerca de dades i bibliografia rellevant, així com les competències formals relacionades amb la realització d'un treball acadèmic. Es dedicarà una hora de classe a l'explicació de com s'ha de resoldre aquest supòsit.

Qualsevol tipus de plagi o còpia donarà lloc al fet que l'assignatura estigui totalment suspesa amb un 0; en cas de plagi o còpia l'assignatura NO es podrà recuperar.

Si la nota final d'algun exercici avaluable, incloses les proves, és inferior a 3,5 la qualificació final de l'assignatura serà de 3,5 (suspens). Cal, per tan, obtenir una nota igual o superior al 5 per aprovar l'assignatura així com una nota mínima de 3,5 en cadascuna de les proves o exercicis avaluables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT a qui no realitzi durant el curs, al menys, dues de les activitats d’avaluació (incloent les seves respectives recuperacions).

Observacions

No hi ha un manual recomanat a l'assignatura. A la primera sessió de l'assignatura es facilitarà un llistat dels articles i capítols de llibre necessaris per preparar cadascún dels continguts de l'assignatura.