Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
1. La producció de coneixement científic. 2. Tècniques per a l’anàlisi de la dependència robusta (tècniques quantitatives). 3. Tècniques per a la manipulació conseqüencial (experimentació). 4. Tècniques per a l’anàlisi de processos generatius (modelització i simulació). 5. Altres tècniques d’investigació (tècniques qualitatives i anàlisi de xarxes socials).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat
 • CE9. Descriure i analitzar la realitat multicultural en relació a situacions de l'àmbit criminològic
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE19. Formular hipòtesis d'investigació en l'àmbit criminològic
 • CE20. Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. TEMA 1. LA PRODUCCIÓ DE CONEIXEMENT CIENTÍFIC. Raonament i contrastació. Neutralitat i objectivitat. Tipus d'investigació: descriptiva, explicativa, avaluativa. Explicació i causalitat en les ciències socials. Concepcions de la causació: dependència robusta, manipulació conseqüencial, processos generatius (mecanismes). Tècniques associades a cada concepció.

2. TEMA 2. TÈCNIQUES PER A L'ANÀLISI DE LA DEPENDÈNCIA ROBUSTA. TÈCNIQUES QUANTITATIVES. Característiques, usos i limitacions. El mesurament d’allò social. Anàlisi univariable i bivariable. Anàlisi multivariable: ANOVA, regressió lineal simple, regressió lineal multivariable, regressió logística. L'anàlisi de dades criminològiques amb el programari SPSS.

3. TEMA 3. TÈCNIQUES PER A LA MANIPULACIÓ CONSEQÜENCIAL. L'EXPERIMENTACIÓ. Introducció a la metodologia experimental. Característiques, usos i limitacions. Tipus d'experiments. Dissenys experimentals. Validesa interna i externa. Criminologia i Sociologia experimental.

4. TEMA 4. TÈCNIQUES PER A L'ANÀLISI DE PROCESSOS GENERATIUS. LA MODELITZACIÓ I LA SIMULACIÓ SOCIAL. Què és un model. Característiques, usos i limitacions. Per què modelar els fenomens socials. Tipus de models. Eines per al modelatge. Introducció a la construcció i anàlisi de societats artificials. Tipus de simulació: simulació de sistemes i simulació multi-agent. Creació i anàlisi de societats artificials amb el programari NETLOGO. El modelatge en la Criminologia i la Sociologia.

5. TEMA 5. ALTRES TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ I. TÈCNIQUES QUALITATIVES. Característiques, usos i limitacions. L'entrevista. L'observació. Grups de discussió. Històries de vida. L'anàlisi de dades qualitatives en la Criminologia i la Sociologia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 0 28
Lectura / comentari de textos 4 42 46
Prova d'avaluació 2 25 27
Resolució d'exercicis 8 41 49
Total 42 108 150

Bibliografia

 • Achen, Christopher H (1982 ). Interpreting and using regression . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Behar Gutiérrez, Roberto (cop. 2004 ). 55 respuestas a dudas típicas de estadística . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Best, Joel (2001 ). Damned lies and statistics : untangling numbers from the media, politicians, and activists . Berkeley: University of California Press. Catàleg
 • Box-Steffensmeier, Janet M. Brady, Henry E. Collier, David, 1942- (2008 ). The Oxford handbook of political methodology . Oxford, [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Cea D'Ancona, María Ángeles (DL 2002 ). Análisis multivariable : teoría y práctica en la investigación social . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Corbetta, Piergiorgio (DL 2009 ). Metodología y técnicas de investigación social (Ed. rev.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Dantzker, M.; Hunter, R.D. (2000). Research methods for criminology and criminal justice. Boston: Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Davis, P.; Francis, P.; Jupp, V. (ed.) (2011). Doing criminological research. London: Sage.
 • Gadd, D.; Karstedt, S.; Messner, S.F. (2011). The SAGE Handbook of Criminological Research Methods. New York: SAGE Publications Ltd.
 • Goldthorpe, John H (2010 ). De la sociología : números, narrativas e integración de la investigación y la teoría . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Gómez, Jesús (Gómez Alonso) (2006 ). Metodología comunicativa critica . Esplugues de Llobregat, Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Guillén, M.F. (1992). Análisis de regresión múltiple. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • Hedström, Peter Bearman, Peter (2009 ). The Oxford handbook of analytical sociology . New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Hedström, Peter (1998 ). Social mechanisms : an analytical approach to social theory . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Horne, Ch.; Lovaglia, M.J. (eds.) (2008). Experiments in Criminology and Law. A research revolution. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Jupp, V. (1995). Methods of criminological research. New York: Routledge.
 • Lewis-Beck, Michael S (1980 ). Applied regression : an introduction . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Newburn, Tim (2007 ). Handbook of criminal investigation . Cullompton: Willan. Catàleg
 • Noaks, L.; Wincup, E. (2004). Criminological research: understanding qualitative methods. London: Sage Publications.
 • Piquero, A.R.; Weisburd, D. (ed.) (2010). Handbook of Quantitative Criminology. New York, London: Springer. Catàleg
 • Quivy, Raymond (2001 ). Manual de recerca en ciències socials (2a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Sánchez Carrión, Juan Javier (1999 ). Manual de análisis estadístico de los datos (2a ed. rev.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Touraine, Alain (2004 ). Conocimiento e identidad : voces de grupos culturales en la investigación social . Esplugues de Llobregat: El Roure. Catàleg
 • Tufte, Edward R (cop. 1997 ). Visual explanations : images and quantities, evidence andnarrative . Cheshire, Connecticut.: Graphics Press. Catàleg
 • Wooldridge, Jeffrey M (cop. 2001 ). Introducción a la econometría : un enfoque moderno . México [etc.]: Thomson Learning. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Es valoraran els coneixements adquirits, la capacitat crítica d'anàlisi, i l'habilitat d'aplicar els coneixements a casos pràctics. 40
Pràctiques Es realitzaran vuit pràctiques al llarg del curs que es centraran en l’anàlisi de dades quantitatives amb SPSS. Els alumnes hauran de realitzar un escrit per a cada pràctica que sigui avaluable on realitzaran, amb les dades que proporcioni el professor, diferents anàlisis estadístics amb la seva corresponent interpretació teòrica. Durant les pràctiques el professor donarà les instruccions del tipus d’anàlisis que s’han d’incloure en cada escrit. Es valorarà la comprensió dels enunciats, l'ús i maneig del software estadístic, la correcta posada en pràctica i resolució dels exercicis. 60

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTÍNUA.

Consisteix en 8 activitats pràctiques i una prova final.

La valoració de la participació en les diferents parts es realitzarà de la manera següent:

- PRÀCTIQUES.
Suposen el 60% de la nota final. Cadascun dels treballs s'avaluarà de 0 a 10. Els alumnes hauran de realitzar un escrit per a cada pràctica on realitzaran, amb les dades que proporcioni el professor, diferents anàlisis estadístics amb la seva corresponent interpretació teòrica. Durant les pràctiques el professor donarà les instruccions del tipus d’anàlisis que s’han d’incloure en cada escrit. Es valorarà la comprensió dels enunciats, l'ús i maneig del software estadístic, la correcta posada en pràctica i resolució dels exercicis. La nota d’aquest bloc serà la mitjana de les notes obtingudes. Els treballs no realitzats són equivalents a un 0. No s’acceptaran treballs fora de termini. Els treballs lliurats a temps però "no aptes" poden tractar de recuperar-se en una sola ocasió, amb data límit de lliurament l'últim dia de classe.

- PROVA FINAL.
Suposa un 40% de la nota final. Per a què faci mitjana amb les pràctiques, la nota almenys ha de ser de 4. Una nota inferior suposarà el suspens de l'assignatura. La prova es realitzarà l'últim dia de classe, i es podrà recuperar en la data i hores assenyalades oficialment per a l'examen final. No cal presentar-se a la primera prova per tenir dret a presentar-se a la recuperació. Els alumnes també podran presentar-se per pujar nota i es quedaran amb la nota més alta.

- SEMINARIS DE LECTURA.
Es realitzaran quatre seminaris de lectura. Aquest seminaris no són avaluables. Les lectures, però, són part del material del curs, i per tant, el seu contingut és part de la matèria que l'alumne ha de conèixer.

L'Aprovat en l'assignatura s'obtindrà amb una nota igual o superior al 5.

El plagi parcial o total, en qualsevol de les activitats d'avaluació, donarà lloc a una nota definitiva per l'assignatura de 0 (SUSPÉS) i, si s'escau, a l'obertura d'un expedient disciplinari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a obtindrà la qualificació de “No presentat” sempre que compleixi almenys una de les següents condicions:

a) No haver-se presentat a l'examen final.
b) No haver presentat més de quatre pràctiques.

Assignatures recomanades

 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia
 • Metodologia de la investigació social