Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El concepte de policia: policia i control social. Naixement i evolució de la policia moderna a Europa, Espanya i Catalunya. Marc jurídic del sistema de seguretat pública a Espanya. El model policial català. Criminologia i policia: la cultura policial; investigacions criminològiques i pràctiques policials; mitjans de comunicació i policia. Poders policials i discrecionalitat: dimensions i control. Noves tàctiques policials. La pluralització de les tasques policials en les societats contemporànies. La internacionalització de la policia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER BLAY GIL
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE8. Analitzar i aplicar el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del delicte, en diferents situacions
 • CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics
 • CE23. Proposar i argumentar mesures preventives a situacions criminològiques
 • CE31. Valorar de forma argumentada els resultats dels programes de prevenció o intervenció sobre la delinqüència
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Criminologia, policia i seguretat

          1.1. Presentació i estat de la qüestió.

2. Breu introducció al concepte de seguretat

          2.1. Definicions i tipologies: de quina seguretat parlem?

          2.2. Seguretat objectiva i seguretat subjectiva. La gestió de les percepcions. Instruments de mesura.

3. Models policials

          3.1. La policia. Concepte i característiques.

          3.2. Policia governativa

          3.3. Model professional

          3.4. Model de policia comunitària o de serveis

4. Marc jurídic de les organitzacions policials

          4.1. Normativa Europea: l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia. El Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la cooperació policial i els convenis internacionals.

          4.2. La Constitució Espanyola, la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat. Debat i anàlisi de la nova llei de seguretat ciutadana.

          4.3. El sistema de seguretat pública de Catalunya. Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies locals. Llei 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

5. Sistema policial espanyol

          5.1. Cossos policials estatals. Competències i funcions.

          5.2. Cossos policials autonòmics. La PG-ME com a cos integral de policia.

          5.3. Cossos policials locals. Estudi de les policies locals complexes.

6. La cultura policial

7. Actuacions policials freqüents: identificació, detenció

          7.1. Regulació legal

          7.2. Recerca criminològica

8. La policia i el control del delicte

9. Policia d'ordre públic

10. La pluralització de la policia

          10.1. Internacionalització de la policia

          10.2. Seguretat privada i altres actors

11. Policia i diversitat

12. Policia i legitimitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 34 38
Classes participatives 38 4 42
Lectura / comentari de textos 0 30 30
Prova d'avaluació 3 30 33
Sortida de camp 3 4 7
Total 48 102 150

Bibliografia

 • GUILLEN, Francesc (2012). Policia i seguretat.. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB. Catàleg
 • Curbet, Jaume (2009 ). El Rey desnudo : la gobernabilidad de la seguridad ciudadana . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Medina Ariza, Juanjo (2011 ). Políticas y estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana . Montevideo: B de F. Catàleg
 • Newburn, Tim (2003 ). Handbook of policing . Cullompton: Willan. Catàleg
 • NEWBURN, T. (2005). Policing key Readings. Willan. Catàleg
 • Aguado i Cudolà, Vicenç (2007 ). Derecho de la seguridad pública y privada . Cizur Menor: Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Barcelona Llop, Javier (cop. 1997 ). Policía y constitución . Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació Es farà una primera prova d'avaluació escrita dels continguts desenvolupats a les classes -tant teòriques com pràctiques- i de les lectures facilitades. Per tal de poder fer mitjana amb la resta d'activitats avaluables cal obtenir una nota mínima de 3 en aquesta prova. 40
Prova d'avaluació Es realitzarà una segona prova d'avaluació al final de l'assignatura, amb continguts treballats a classe i continguts relacionats amb les lectures. 40
Dictamen Caldrà elaborar un dictamen sobre un problema policial específic. La segona setmana del curs la professora presentarà un llistat de temes a repartir entre els estudiants. Aquest dictamen s'ha de realitzar en equips de treball de com a màxim 3 estudiants i serà tutoritzat per la professora. Caldrà presentar-ne un esborrany a meitat de curs, i la versió final serà presentada oralment al conjunt de la classe, així com per escrit. 20

Qualificació

1. Dictamen:
S'avaluaran 3 aspectes del dictamen:
a) Aspectes formals: ordre i claredat, presentació (oral i escrita), llenguatge, bibliografia, etc.
b) Contingut: capacitat d'identificar i analitzar problemes, capacitat per cercar i analitzar críticament informació/dades rellevants, capacitat per realitzar propostes de millora/avaluació.
c) Capacitat de treball en grup: distribució equitativa de la feina i corresponsabilitat.
Caldrà presentar el dictamen de forma oral i per escrit. La presentació oral del dictamen és un 15% de la nota d'aquest.
La nota corresponent a la presentació oral no és recuperable.

Cal obtenir una nota mínima de 4 per tal que la nota de cadascun dels examens o el dictamen facin mitjana amb la resta de notes. Si no s'obté aquesta qualificació mínima, no es podrà fer mitjana.

NOTA IMPORTANT:
En cas de còpia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball, l’assignatura es considera suspesa amb un 0, sense possibilitat de recuperació. El frau NO dóna lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador que es pugui iniciar, conforme a la normativa vigent. Durant els primers dies de classe s'explicarà detalladament el concepte de plagi per tal de resoldre dubtes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la nota de NO PRESENTAT l'alumne que no es presenti a l'examen.

Observacions

El primer dia de classe es presentarà el dossier de lectures obligatòries per tal de preparar l'assignatura i s'explicarà com s'han de treballar.