Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi de les normes que tenen per objecte regular l'organització i el funcionament dels mercats de valors, el dels empresaris que hi presten serveis d'inversió, el dels seus col•laboradors i els de les operacions i contractes que es despleguen.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
VICTOR MARTINEZ MULERO
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (20%), Anglès (15%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Organització institucional dels mercats de valors (I) 1.1.Pressupòsits econòmics i antecedents històrics del règim jurídic dels mercats de valors 1.2.Classes i funcions dels mercats de valors. 1.3.La reforma dels mercats de valors en Dret espanyol i europeu. 1.4.Els mercats primaris de valors. 1.5.Els mercats secundaris oficials de valors. 1.6.Les borses de valors. 16.6.La Societat de Borses i el Sistema d’Interconnexió Borsària.1.7.El Mercat de Deute Públic en Anotacions. 1.8.Els mercats de futurs i opcions. 1.9. Altres mercats secundaris oficials d’àmbit estatal i autonòmic.

2. Organització institucional dels mercats de valors (II) 2.1. La Comissió Nacional del Mercat de Valors. 2.2.Els intermediaris en els mercats de valors. Evolució històrica. 2.3.Les empreses de serveis d’inversió. A) Noció i classes. B) Règim d’accés i exercici de l’activitat. 2.4.Altres entitats relacionades amb els mercats de valors. 2.5.Els fons de garantia d’inversions. 2.6.Normes de conducta en els mercats de valors. 2.7. L’abús de mercat. 2.8.La normativa de supervisió, inspecció i sanció.

3. Negociació i operacions en els mercats de valors 3.1.L’emisió i l’oferta pública de venda o subscripció de valores i altres instruments en el mercat primari. 3.2. L’admissió d’instruments a negociació en els mercats secundaris oficials 3.3. Suspensió i exclusió de negociació 3.4. L’operativa en els diferents mercats secundaris: noció i classes. A) Compravenda de valors. B) Préstec de valors. C)) Ofertes públiques d’ adquisició. 3.5. Les infraestructures de postcontractació: la liquidació, compensació i registre dels instruments financers 3.6.Gestió i execució de les ordres.

4. Les institucions d’inversió col·lectiva 4.1.L’inversor aïllat i els inversors institucionals. 4.2. El règim jurídic de les institucions d’inversió col·lectiva: la Llei 35/2003 d’institucions d’inversió col·lectiva. 4.3.Noció i tipologia: els fons d’inversió i les societats d’inversió. 4.4. Societats gestores i dipositaris d’institucions d’inversió col·lectiva. 4.5. Les institucions d’inversió col·lectiva de caràcter no financer: la inversió immobiliària.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 20 5 25
Elaboració de treballs 1 25 26
Exposició dels estudiants 8 16 24
Total 29 46 75

Bibliografia

 • Revista de Derecho Bancario y Bursátil. Madrid: Thomson Reuters.
 • Revista de Derecho de mercado de valores. Madrid: Wolters Kluwer.
 • Sánchez Calero, F. / Sánchez-Calero J. (2016). Instituciones de Derecho mercantil (Vol. II). Madrid: Aranzadi.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Es valorarà l'assistència i, sobretot, la participació activa dels i les estudiants durant el desenvolupament de les sessions, per exemple, a través de preguntes, observacions o comentaris sobre les matèries tractades 10
Exposició oral L'exposició tindrà per objecte el treball realitzat al llarg del curs 30
Realització treball L'estudiant haurà de consensuar amb el professor a l'inici de curs un treball sobre alguna de les matèries del programa (un treball individual o conjunt en funció del número total d'estudiants del grup) 60

Qualificació

L'estudiant que hagi assistit al 85% de les classes participatives tindrà dret a superar l'assignatura a través de la realització d'un treball que haurà d'estar consensuat amb el professor i el tema i índex del qual haurà de ser presentat davant de la resta de la classe el dia indicat de la part final del calendari de l'assignatura.

L'estudiant que opti per no assistir a les classe haurà de fer el corresponent examen en la data prevista.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització per part de l'estudiant del treball referit o del corresponent examen (en cas de no haver assistit a les classes) comportarà la qualificació de No Presentat

Assignatures recomanades

 • Dret de societats
 • Dret mercantil I