Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estudi de les normes que tenen per objecte el concurs de creditors davant de la insolvència del deutor comú així com de la normativa que té per objecte la prevenció de la insolvència.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTI BATLLORI I BAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Lliçó 1.- Introducció. 1.1. El sistema concursal espanyol. 1.2. El fonament i la funció del procediment concursal: de la par conditio creditorum a la concursalitat. 1.3. Les tendències de política jurídica i la reforma del Dret concursal espanyol. 1.4. La internacionalització del Dret concursal. 1.5. Presentació i caracterització general de la refosa de la Llei concursal aprovada a través del Real Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig. 1.6. Dret concursal, Dret preconcursal i Dret paraconcursal.

2. Lliçó 2.- La declaració de concurs. 2.1. Pressupòsits: A) Pressupòsit subjectiu. B) Pressupòsit objectiu. C) Pressupòsit processal. 2. 2. Procediment: A) L’òrgan jurisdiccional competent. B) La legitimació activa (concurs voluntari i concurs necessari) i passiva: C) Sol•licitud i mesures cautelars. D) Aplanament o oposició del deutor. 2.3. Interlocutòria de declaració de concurs. 2.4. Publicitat. 2.5 Desestimació i indemnització de danys i perjudicis.

3. Lliçó 3. Els òrgans del concurs. 3.1. L’òrgan judicial: el jutge de lo mercantil.: A) Extensió objectiva de la jurisdicció. B) Extensió territorial de la jurisdicció. 3.2. L’òrgan d’administració: l’administració concursal: A) Composició i estructura. B) Nomenament. C) Funcions. D) Estatut. 3.3. L’organització dels creditors: la junta de creditors. 3.4. El Ministeri fiscal.

4. Lliçó 4. La posició del deutor. 4.1. Les facultats patrimonials: A) La intervenció com a regla i la suspensió. B) Significat i eficàcia. C) Actes contraris. 4.2. Limitacions de drets i llibertats fonamentals.: A) Finalitat i abast. B) Pressupòsits per l’adopció. C) Contingut. 4.3. Els deures concursals del deutor. 4.4. Altres efectes.

5. Lliçó 5. La posició dels creditors. 5.1. Les accions individuals, les execucions i els constrenyiments. 5.2. L’execució de les garanties reals. 5.3. La integració en la massa passiva: A) Comunicació i reconeixement. B) Classificació. 5.4. Els creditors amb dret d’execució separada. 5.5. Els creditors amb dret de separació. 5.6. Les modificacions dels crèdits: A) Compensació, B) Interessos. C) Prescripció. 5.6. Les modificacions dels contractes: A) Contractes amb obligacions recíproques. B) Contractes de treball i convenis col•lectius. C) Contractes del personal d’alta direcció. D) Contractes amb les Administracions Públiques. E) Rehabilitació de contractes.

6. Lliçó 6. La massa activa. 6.1. El principi d’universalitat. 6.2. La reducció de la massa activa. 6.3. La reintegració de la massa activa: A) Fonament. B) Les accions rescissòries. C) Altres accions de reintegració. D) Els acords de refinançament. 6.4. L’ inventari de la massa activa. 6.5. L’administració i conservació de la massa activa. 6.6. L’alienació de la massa activa. 6.7. L’ informe de l’administració concursal: A) Significat i funció. B) Contingut. C) Els documents adjunts. D) Publicitat E) Impugnació. 6.8. Els deutes de la massa.

7. Lliçó 7. El conveni concursal. 7.1. Concepte i naturalesa i funció. 7.2. La forma i el contingut de la proposta de conveni. 7.3. Els documents complementaris. 7.4. La proposta anticipada de conveni: A) Presentació. B) L’admissió a tràmit. C) L’escrit d’avaluació. D) L’acceptació mitjançant l’adhesió dels creditors. E) L’aprovació judicial. F) La oposició a l’aprovació i el rebuig d’ofici. G) El manteniment de la proposta. 7.5. Les propostes ordinàries de conveni: A) Presentació. B) La interlocutòria d’obertura de la fase de conveni. C) L’admissió a tràmit. D) L’escrit d’avaluació. D) L’adhesió dels creditors. E) L’acceptació per la Junta o mitjançant adhesions. F) L’aprovació judicial i el rebuig d’ofici. G) L’oposició a l’aprovació judicial. 7.6. L’eficàcia i els efectes del conveni aprovat. 7.7. El compliment i l’ incompliment del conveni.

8. Lliçó 8. La liquidació i la distribució dels costos del concurs. 8.1. La liquidació anticipada. 8.2. L’obertura de la fase de liquidació: A) Casos. B) Efectes. 8.3. El pla de liquidació. 8.4. Las operacions de liquidació. 8.5. La posició de l’administració concursal. 8.6. El pagament dels crèdits.

9. Lliçó 9. La conclusió del concurs. 9.1. Les causes de conclusió del concurs. 9.2. Els efectes de la conclusió del concurs 9.3. La reobertura del concurs. 9.4. El dispositius de segona oportunitat pel deutor persona natural empresària o consumidora: una referència específica al benefici d'exoneració del passiu insatisfet.

10. Lliçó 10. La qualificació del concurs. 10.1. La procedència de la qualificació concursal. 10.2 El concurs culpable: A) Criteri de qualificació. B) Sentencia. C) Efectes. 10.3 La responsabilitat concursal: A) Pressupòsits. B) Naturalesa.

11. Lliço 11.-El Dret preconcursal. 11.1. La comunicació de negociacions amb els creditors. 11.2. Els acords de refinançament i la seva homologació: requisits, procediment, impugnació i gestió de l'incompliment. 11.3. L'acord extrajudicial de pagaments: la figura del mediador, procediment, formalització de l'acord extrajudicial, incompliment, impugnació de l'acord i concurs consecutiu.

12. Lliçó 12. Els procediments paraconcursals i el tractament de la crisi per sectors 11.1. Introducció. 11.2. Un exemple històric significatiu: el tractament de la crisi de les «companyies i empreses de ferrocarrils i altres obres públiques». 11.3. La legislació de crisis del sector industrial. 11.4. La legislació de crisis del mercat financer. A) Mercat del crèdit. B) Mercat de valors. C) Mercat d’assegurances.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 7,00 1,00 11,00
Exposició dels estudiants 1,00 9,00 2,00 12,00
Prova d'avaluació 3,00 23,00 1,00 27,00
Sessió participativa 20,00 5,00 0 25,00
Total 27,00 44,00 4,00 75

Bibliografia

 • Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Madrid: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Anuario de Derecho concursal. Civitas. Catàleg
 • Broseta Pont, Manuel y Martínez Sanz, Fernando (2012). Manual de Derecho Mercantil (2012). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • AA.VV, Coordinador Jiménez Sánchez, Guillermo (2008). Derecho Mercantil (2008). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Sánchez Calero, Fernando (2012). Instituciones de Derecho Mercantil (2012). Pamplona: Aranzadi. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio y Uría, Rodrigo (2012). Lecciones de Derecho Mercantil (2012). Madrid: Civitas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes participatives L'avaluació de l'assignatura tindrà en compte la participació a classe a través de preguntes, observacions o comentaris els temes tractats 10
Exposició oral de cas o supòsit Exposició oral de curta durada sobre un determinat cas o supòsit consensuat amb el professor. Per exemple, una resolució judicial, una notícia de la premsa econòmica o un determinat precepte normatiu que exemplifiquin en termes pràctics o reals una determinada qüestió o tema en matèria concursal 15 No
Prova de control pràctic podent disposar de la normativa concursal Es realitzarà al final del curs una prova de control de caràcter fonamentalment pràctic, podent disposar l'estudiant de tota la legislació en matèria concursal per poder resoldre-la. 60
Anàlisi i resolució de preguntes i problemes concursals pràctics Es procedirà a la resolució de les preguntes i problemes en el marc d'una classe específica i s'avaluarà el nivell de participació de cada estudiant i la respectiva habilitat tècnica i argumentativa emprada en la resolució de les preguntes i problemes plantejats pel professor 15

Qualificació

En el context de l’avaluació continuada, la qualificació dels coneixements es basarà en la realització de quatre activitats de natura diferent per part dels estudiants que hagin assistit a un mínim del 80% de les classes:

a) Participació a classe. L'assistència a les classes participatives és voluntària tot i que és obligatòria si es pretén ser avaluat en termes d'avaluació continuada a partir de la realització de les activitats b, c, i d descrites a continuació.

b) Resolució d'un conjunt de diferents problemes i preguntes molt breus que hauran estat lliurades a mitjans de curs als i les estudiants a fi de resoldre-les individualment comentant de manera conjunta i oral les corresponents respostes durant la darrera classe del curs.

c)Exposició oral de curta durada (5-10 minuts) per part de l'estudiant sobre un determinat cas o supòsit consensuat amb el professor. Per exemple, una resolució judicial, una notícia de la premsa econòmica o un determinat precepte normatiu que exemplifiquin en termes pràctics o reals una determinada qüestió o tema en matèria concursal.

d) Finalment, els estudiants que hagin seguit l'avaluació continuada complint els requisits d'assistència abans esmentats hauran de fer una prova pràctica basada en resolució de diferents preguntes derivades de la descripció d'un supòsit de fet, prova pràctica en la realització de la qual els i les estudiants podran disposar de tota la normativa que creguin necessària.

Els estudiants que no compleixin amb els requisits d'assistència indicats hauran de superar l'assignatura a través de la realització del corresponent examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no hagin superat el curs a través de la realització i superació de les activitats d'avaluació descrites i optin per no realitzar l'examen final seran qualificats com a No Presentats.

Avaluació única:
L'estudiant que no hagi complert els requisits establerts per superar l'assignatura a través de l'avaluació continuada i les activitats i condicions que la integren, disposarà a mode d'avaluació única de la possibilitat d'acreditar l'adquisició dels coneixements necessaris per superar l'assignatura a través de realització d'un examen final amb una part pràctica i una altra de teòrica en la data corresponent del calendari acadèmic.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Al llarg de tota la durada de l'assignatura els i les estudiants de l'assignatura disposaran de l'acompanyament i tutorització del professor. En aquest sentit, aquesta tutorització es podrà desenvolupar de manera individual o col·lectiva per canals presencials o virtuals en funció de cada cas sent recomanable que l'estudiant interessat en fer ús d'aquesta facultat contacti prèviament amb el professor corresponent a fi de mostrar-li el seu interès per ser dur a terme una tutoria específica.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En funció de cada cas, en el marc de les classes o fora d'elles, el professor atendrà durant tot el semestre als i les estudiants i interaccionarà amb ells i elles fent ús dels canals presencials o virtuals disponibles sempre des d'un punt de vista pro-actiu i col·laboratiu.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Aquesta assignatura està programada per ser impartida a la darrera part del curs, principalment, entre els mesos d'abril i maig de 2022. Per tant, s'espera que la situació d'emergència s'hagi normalitzat i es pugui desenvolupar presencialment la docència sense dificultats.

No obstant això, i a fi d'adaptar el desenvolupament de la nostra assignatura a les indicacions de les autoritats acadèmiques i sanitaries producte del període d'exepcionalitat decretat a la nostra universitat pel curs 2020-21, el desenvolupament de les diferents classes i altres activitats del curs es podria virtualitzar o semivirtualitzar d'acord amb la situació existent al llarg del curs i els recursos tècnics disponibles, sempre en el marc dels horaris previstos, fent ús de les plataformes tecnològiques d'streaming posades a disposició de la comunitat per part de la nostra universitat. El professor, per tant, impartiria de manera virtual o semivirtual la docència de l'assignatura amb normalitat i en les franges horàries previstes.

La nostra experiència demostra que la natura i tipologia d'aquesta assignatura així com el sistema d'avaluació de la mateixa son perfectament compatibles amb aquesta virtualització o semivirtualització que sempre serà administrada de manera dinàmica cercant protegir els interessos acadèmics i d'aprenentatge dels i les estudiants matriculades. En aquest sentit, seran especialment reforçats i intensificats de manera especial els canals de comunicació permanent amb el grup i els i les estudiants que l'integren a fi d'adaptar-se i donar una solució a les circumstàncies específiques que puguin anar sorgint amb caràcter col·lectiu o individual.

Modificació de l'avaluació:
Com hem comentat abans, tot apunta a que durant el període en el que està programada la impartició de l'assignatura (abril-maig 2022) la situació d'excepcionalitat prevista pels immediats mesos haurà desaparegut o disminuit de manera notable sent possible procedir a l'avaluació en condicions de normalitat.

No obstant, si l'excepcionalitat referida s'allarga i ens trobem en un escenari de virtualització o semivirtualització, la tipologia i natura de les diferents activitats d'avaluació descrites a la fitxa de l'assignatura es podran realitzar i dur a terme perfectament en el marc del possible escenari virtual o semivirtual abans descrit plantejant-se únicament la possibilitat, que seria analitzada i valorada amb el conjunt del grup en el seu moment, de, en funció de les garanties tècniques existents en el moment procedir a la realització on line de la prova pràctica, valorar la possibilitat de substituir aquesta prova per la realització d'un petit treball de recerca d'una extensió d'entre 13 i 18 pàgines. En qualsevol cas, aquesta possibilitat és molt remota en la mesura que durant la data de realització d'aquesta prova (a mitjans de maig de 2022) esperem que l'actual crisis sanitària hagi finalitzat podent ser per tant realitzades les activitats previstes amb normalitat.

Tutoria i comunicació:
Si no fos possible vehicular la comunicació a través de fórmules fonamentalment presencials, a partir de les eines actualment existents que van des del correu electrònic fins a la possibilitat de dur a terme de manera senzilla i simple una videoconferència en diferents formats, tant a través de l'aula com fora d'ella, de manera conjunta o personalitzada, seguiran perfectament actius els canals de comunicació, acompanyament i tutorització entre professor i els i les estudiants del seu grup sense que això quedi afectat per la necessària observació de les recomanacions en matèria de distància de seguretat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.