Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Protecció dels consumidors i contractació. La formació del contracte de consum. Condicions generals de la contractació i clàusules abusives. Els contractes amb consumidors amb regulació específica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BECH SERRAT  / NURIA CAMPS I BOSSACOMA  / JORDI RIBOT IGUALADA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • 1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • 5. Redactar correctament textos jurídics.
 • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
 • 7. Conèixer una llengua estrangera.
 • 8. Aprendre de manera autònoma.
 • 9. Treballar en equip
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Significat i abast de l’anomenat “Dret del consum”. El concepte de consumidor.

          1.2. Les normes de protecció dels consumidors. Constitució, distribució de competències i normativa europea.

                    1.2.1. El Text refós aprovat per Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias [TRLGDCU]).

                    1.2.2. Codi de consum de Catalunya(Llei 20/2010, de 30 de juny)

          1.3. Principis informadors de la normativa sobre contractació amb consumidors.

2. LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR EN LA FORMACIÓ DEL CONTRACTE

          2.1. La protecció del consumidor abans de contractar i al marge de la contractació: Activitats de promoció i pràctiques comercials deslleials (Llei de l'Estat 29/2009, de 30 de desembre)

          2.2. Els deures d’informació. Forma i prova del contracte

                    2.2.1. La protecció del consumidor en la fase de formació del contracte.

                    2.2.2. La integració publicitària del contracte: l’art. 61 TRLGDCU.

                    2.2.3. La forma com a mitjà de protecció.

          2.3. Conseqüències de l'incompliment dels deures precontratuals d’informació.

3. LES CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ I LES CLÀUSULES ABUSIVES EN LA CONTRACTACIÓ AMB CONSUMIDORS

          3.1. Característiques generals i règim jurídic dels contractes conclosos per mitjà de condicions generals: la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación

          3.2. Condicions generals i clàusules abusives: el règim de les clàusules no negociades individualment al TRLGDCU.

4. CONTRACTES CELEBRATS FORA D'ESTABLIMENT MERCANTIL, CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA I CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

          4.1. Els contractes celebrats fora d’establiment mercantil

          4.2. Els contractes a distància.

          4.3. La contractació amb consumidors a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

5. CONTRACTES TURÍSTICS

          5.1. Drets d’aprofitament per torn

          5.2. El contracte de viatge combinat

          5.3. Contracte d’allotjament

6. CONTRACTES DE FINANÇAMENT A OPERACIONS DE CONSUM

          6.1. Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. Àmbit d’aplicació, obligacions informatives en la fase precontractual i contingut obligatori del contracte. Règim dels contractes vinculats.

          6.2. Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Protecció del comprador abans del contracte idesprés de la conclusió del contracte.

7. VENDES DE CONSUM I CONTRACTES DE REPARACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

          7.1. Règim general de garantia i conformitat dels productes amb el contracte.

          7.2. La garantia comercial addicional i els serveis postvenda.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15 15
Classes expositives 20 15 35
Pràctiques en empreses / institucions 0 25 25
Total 20 55 75

Bibliografia

 • Busto Lago, José Manuel (2010 ). Reclamaciones de consumo : derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor (3a ed.). Cizur Menor: Aranzadi/Thomson Reuters. Catàleg
 • Reyes López, María José (2012). Manual de derecho privado de consumo (2ªed. revisada y act). Las Rozas (Madrid): La Ley.
 • Lasarte Álvarez, Carlos (2014). Manual sobre protección de consumidores y usuarios (6ª ed. revisada y ac). Madrid: Dykinson.
 • Martínez Espín, Pascual Marín López, Manuel Jesús (2009 ). Código sobre consumo y comercio (2ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo Álvarez Lata, Natalia (2009 ). Comentario del Texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias : Real decreto legislativo 1. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Projecte Norma Civil. Base de legislació civil a Internet. Recuperat , a http://civil.udg.es/NORMACIVIL/
 • Sánchez Barrios, María Inmaculada (2012 ). Estudios sobre consumo . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Cámara Lapuente, Sergio Alenza García, José Francisco (2011 ). Comentarios a las normas de protección de los consumidores: texto refundido (RDL 1. Madrid: Colex. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de material jurisprudencial i casos bàsics en determinats àmbits de la contractació amb consumidors Participació activa. Capacitat de raonament i síntesi, atesa la dificultat del cas plantejat. 40
Explicacions teòrico-pràctiques dels materials de l'assignatura Acreditar assistència mínima al 80% de les sessions d'aula. Superar la prova de síntesi al final del mòdul. 60

Qualificació

Els alumnes que prenguin part activament en la realització i presentació dels treballs durant el desenvolupament de l'assignatura no s'hauran d'examinar dels continguts del temari. Abans de finalitzar el període lectiu es durà a terme una prova pràctica de síntesi, amb possibilitat de consulta de materials i normativa. Després es farà públic el llistat dels alumnes exempts de la prova final.
La prova final de recuperació consistirà en un examen escrit de 3 preguntes curtes a triar de 5 possibles i una pregunta llarga d'un tema a desenvolupar. Es referirà a epígrafs del programa docent i s'avaluarà la capacitat de relacionar conceptes, la capacitat de síntesi i el domini dels coneixements tècnics especials de la matèria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat l'alumne que, no havent quedat exempt de realitzar la prova final de recuperació per haver realitzat apropiadament les diferents activitats d'avaluació continuada, no es presenti a fer la prova en la data assignada al calendari oficial d'exàmens.

Observacions

Assignatura especialment adreçada als estudiants interessats en la protecció dels consumidors i en desenvolupar la seva activitat com assessors d'empreses o d'organitzacions no gubernamentals dedicades a la protecció dels interessos generals.