Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Origen i evolució de les institucions jurídiques privades en la tradició europea i occidental. Fonts del Dret a Roma. Dret jurisprudencial a Roma
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS LINARES PINEDA  / BETLEM ROIG MATEO
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS LINARES PINEDA  / BETLEM ROIG MATEO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS LINARES PINEDA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

  • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
  • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
  • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG8. Aprendre de manera autònoma
  • CE6. Entendre el Dret com a producte històric i comprendre, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques, públiques i privades

Continguts

1. I. Bloc d’Història del Dret romà: 1. El ius civile de l'estat ciutat i l'evolució jurídica posterior (Lliçó 3) 2. La complexitat de l’ordenament jurídic romà: ius civile, ius honorarium, ius gentium (Lliçó 6) 3. La jurisprudència romana (Lliçó 7) 4. El Dret Imperial i l’evolució jurídica postclàssica (Lliçons 8 i 10) 5. La compilació de Justinià. (Lliçó 11)

2. II. Bloc de Dret de persones i família: 1. La persona:(Lliçó 12) 1.1.Conceptes fonamentals: capacitat jurídica, capacitat d'obrar, status. 1.2.Circumstàncies modificatives de la capacitat d'obrar. 2. Estudi dels tres status: status libertatis, status familiae, status civitatis.(Lliçó 13) 3. Breu referència a les persones jurídiques. (Lliçó 14) 4. El matrimoni romà:(Lliçons 47 i 48) 4.1.Concepte i naturalesa jurídica. 4.2.Requisits i impediments per contreure matrimoni. Breu referència a la legislació matrimonial d'August. 4.3.Efectes jurídics del matrimoni. 4.4.Dissolució del matrimoni 4.5.Relacions patrimonials entre cònjuges. Breu referència al dot.

3. III. Bloc de Procés civil romà: (Lliçons 16 i 18) 1. Breu referència als períodes en la història del procés civil romà 2. El procediment formulari: 2.1 Estudi especial de la fase in iure 2.2. Estudi de la fórmula 2.3. Breu referència a la fase apud iudicem

4. IV. Bloc de Dret de successions: (Lliçó 51) 1. Introducció al dret successori, conceptes fonamentals: successió universal, delació. 2. Hereditas-bonorum possessio 3. Principis successoris romans

5. V. Bloc de Drets reals: 1. Les coses: concepte i classes de coses (Lliçó 15) 2. Concepte de dret real (Lliçó 25) 2.1. Drets reals i drets d'obligació 2.2. Estudi especial de la classificació dels drets reals i concepte de les servituds predials, de l'usdefruit, de l'emfiteusi i de la superfície i dels drets reals de garantia (fidúcia, penyora i hipoteca) (Lliçons 30, 31, 32 i 33) 3. La possessió (Lliçó 26) 3.1. Concepte 3.2. Classes de possessió 3.3. Adquisició i pèrdua 3.4. Tutela 4. La propietat (Lliçons 27, 28 i 29) 4.1. Concepte 4.2. Formes de propietat, especialment la propietat civil i la propietat pretòria (in bonis habere) 4.3. Adquisició de la propietat: estudi especial de les formes derivatives d'adquisició i de la usucapio 4.4. Protecció de la propietat

6. VI. Bloc de Dret d’obligacions: 1. Introducció al Dret d’obligacions  (Lliçons 34, 35, 36 i 40) 1.1. Concepte d’obligació 1.2. Fonts de les obligacions 1.3. Classificacions de les obligacions 2. Garantia de les obligacions: la fiança verbal (Lliçó 37) 3. Extinció i transmissió de les obligacions (Lliçó 38) 4. Incompliment de les obligacions: estudi de la mora i dels règims de responsabilitat contractual (Lliçons 39 i 40) 5. Introducció al dret contractual 5.1. Conceptes fonamentals en matèria contractual (Lliçó 40) 5.2. Contractes reals: estudi especial del contracte de mutu (Lliçó 41) 5.3. Contractes formals: estudi especial de la stipulatio (Lliçó 42) 5.4. Contractes consensuals: estudi especial de la compravenda (Lliçó 43)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18,00 33,00 0 51,00
Lectura / comentari de textos 2,00 3,00 0 5,00
Prova d'avaluació 2,00 47,00 0 49,00
Sessió expositiva 30,00 15,00 0 45,00
Total 52,00 98,00 0 150

Bibliografia

  • Fernández de Buján, Antonio. Derecho romano : manuales universitarios . . Catàleg
  • Miquel, Joan (2016 ). Derecho romano . Barcelona: Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat pràctica 1: Bloc II Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Activitat pràctica 2: Bloc I Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Activitat pràctica 3: Bloc I Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Activitat pràctica 4: Bloc II Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Activitat pràctica 5: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Activitat pràctica 6: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Activitat pràctica 7: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Activitat pràctica 8: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Activitat pràctica 9: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Activitat pràctica 10: Blocs V i VI Aquesta activitat s'avaluarà dins del conjunt d'activitats pràctiques que realitza l'alumne/a i que té un valor del 20% de la nota final. 2 No
Proves parcials o de conjunt del temari de l'assignatura s'expressen a l'apartat 'avaluació i qualificació' 80

Qualificació

La qualificació final de cada alumne/a s'obtindrà normalment a través d'un sistema d'avaluació continuada, en el qual les explicacions del professor/a es combinaran amb la realització de diverses activitats pràctiques al llarg del quadrimestre (20% de la nota final), i de la realització d'una prova parcial durant la vuitena setmana del curs (40%) i d'una altra d'avaluació de la segona part del temari de l'assignatura (40%) i eventualment de recuperació del primer bloc del temari (80%) els dies 7, 11 i 13 de gener. El calendari d'exàmens de la Facultat preveu igualment una prova final de recuperació el dia 25 de gener (80% de la nota final).

Aquestes proves combinaran preguntes tipus test del temari objecte d'examen en cada cas (70 % del valor de la prova; les respostes errònies descompten un 33 %) i dues o cuatre preguntes curtes de desenvolupament del mateix temari (segons la prova tingui caràcter parcial o global, respectivament), amb un 30% del valor restant de la prova.

1. El sistema d’avaluació continuada es desenvoluparà de la següent manera:

A) Sessions amb professor/a, ja sigui presencialment o de forma virtual:

Els professors faran les explicacions generals sobre el temari de l'assignatura i, posteriorment, cada alumne/a haurà de consolidar el seu estudi de manera individual amb l'ajut de la bibliografia recomanada i a través de la realització en grup de les activitats complementàries que se li proposaran durant del curs. Per a l'adequat seguiment de les explicacions i posterior preparació de les activitats complementàries, els alumnes hauran d'assistir a un mínim del 80% de les sessions teòriques.

B) Activitats pràctiques:

Cada alumne/a, dins del grup de pràctiques que hagi triat, haurà de realitzar una sèrie d'activitats que li proposarà el professor de l’assignatura al llarg del quadrimestre.

Les activitats pràctiques consistiran en la resolució de casos, exposicions orals, resposta a qüestionaris, comentaris de text i similars.

El professor/a proporcionarà als estudiants el material i les indicacions oportunes per a la realització d'aquestes activitats i les qualificarà.

Per tal que l'activitat pràctica sigui tinguda en compte en la nota d'avaluació continuada (20% de la nota final), serà necessari que l'alumne/a hagi realitzat un mínim del 80% de les activitats proposades.

L'alumne/a haurà d'assistir a les sessions pràctiques per tal que l'activitat li sigui avaluada. No s'avaluaran, doncs, les pràctiques d'alumnes no assistents a la sessió.

C) Proves d'avaluació parcial i final sobre el temari de l'assignatura:

Com s'especifica al començament d'aquest apartat, aquestes proves combinaran preguntes tipus test del temari objecte d'examen en cada cas (70 % del valor de la prova) i dues o cuatre preguntes curtes de desenvolupament del mateix temari (segons la prova tingui caràcter parcial o global, respectivament), amb un 30% del valor restant de la prova.

Per ser admesos a aquestes proves d'avaluació parcial i final que aporten el 80% de la nota final, els alumnes hauran d'haver seguit el règim d'avaluació continuada en els termes descrits en aquest apartat. En cap cas hi seran admesos, per tant, els alumnes que no compleixin amb aquest requisit.

2.Qualificació de l'assignatura:

En la qualificació de l’assignatura, les proves d'avaluació parcial i final i, en el seu cas, de recuperació tindran un valor del 80% i les activitats pràctiques tindran un valor del 20% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No seguir l'avaluació continuada i les proves previstes, o no presentar-se a la prova d'avaluació única, en el cas dels alumnes que l'hagin demanat

Avaluació única:
Aquest tipus d'avaluació, que s'ha de demanar expressament al Deganat de la Facultat, consistirà en una prova única que combinarà preguntes tipus test de tot el temari objecte d'examen (60% de la nota final), de cuatre preguntes curtes de desenvolupament del mateix temari (20 %) i de dos comentaris de textos jurídics (20 %)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

els canals de tutoria i comunicació estan igualment condicionats pel marc docent del quadrimestre; si no resulta possible tenir tutories presencials, caldrà migrar-les a canals digitals com ara el correu electrònic, les videoconferències de Google meet i similars

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A més dels canals esmentats més amunt, la docència presencial o virtual i la nostra intranet docent a Moodle són les vies per presentar i impulsar l'estudi de la matèria

Observacions

Per facilitar el seguiment de les classes expositives del professor i una millor assimilació de la matèria, és absolutament recomanable la lectura prèvia de la lliçó corresponent de la bibliografia recomanada.

Nota para alumnos ERASMUS: Es muy recomendable que en vuestra matrícula compaginéis la asignatura troncal de Derecho romano con la optativa de "Tradición jurídica europea I/European Legal Tradition I". En esta asignatura optativa se desarrollan los principales temas de derecho patrimonial romano y os puede ser muy útil para la convalidación de créditos de derecho romano en vuestras universidades de origen.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
les activitats programades estan pensades tant per a un entorn de docència presencial com virtual

Modificació de l'avaluació:
les activitats d'avaluació estan pensades tant per a un entorn de docència presencial com virtual

Tutoria i comunicació:
els canals de tutoria i comunicació estan igualment condicionats pel marc docent del quadrimestre; si no resulta possible tenir tutories presencials, caldrà migrar-les a canals digitals com ara el correu electrònic, les videoconferències de Google meet i similars

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.