Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabilitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat). Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA NIDIA CAMACHO CASADO  / ALBERTO CRUZ SANCHEZ  / MANUEL VIVO GARCIA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERTO CRUZ SANCHEZ  / MARC VILA CARILLA  / MANUEL VIVO GARCIA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA NIDIA CAMACHO CASADO  / MARC VILA CARILLA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
  • 6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenació jurídica.
  • 9. Treballar en equip
  • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
  • 14. Conèixer l'ordenació jurídica, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cada un dels sectors de l'ordenació jurídica: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret
  • 15. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dr

Continguts

1. LA TEORIA DEL DELICTE Concepte jurídico-dogmàtic de delicte, gènesi i variacions sistemàtiques. Les diferents categories dogmàtiques. 1.-La tipicitat 1.1.-El tipus i la determinació de la tipicitat. Els elements objectius i subjectius del tipus. Les diferents estructures punitives: delicte d'acció dolós; el delicte d'acció imprudent; delictes d'omissió. 1.2.-L'iter criminis. Els actes preparatoris del delicte. La temptativa. El desistiment. La consumació del delicte. 1.3.-Autoria i participació. 2. L'antijuridicitat 2.1.-Les causes de justificació. Concepte i fonaments. L'exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec. La legítima defensa i l'estat de necessitat. 3.- El subjecte responsable 3.1.-La culpabilitat com una teoria de subjecte responsable. 3.2.-Les causes d’exclusió de la responsabilitat. L’estatut especial del menor d'edat. 4.-Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. 4.1.- Les circumstàncies atenuants i agreujants.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 26 26 52
Lectura / comentari de textos 3 13 16
Prova d'avaluació 3 15 18
Resolució d'exercicis 26 13 39
Total 58 67 125

Bibliografia

  • MUÑOZ CONDE, Francisco (2010). Derecho Penal. Parte General (8). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
  • Mir Puig, Santiago (2011 ). Derecho penal : parte general (9a ed., 1a reimpr.). Barcelona: Reppertor. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen teòric i pràctic El contingut de l'examen de la part teòrica serà tot el programa de l'assignatura, la doctrina i la jurisprudència treballades durant el curs. 50
Classes Pràctiques Es treballaren casos pràctics 50

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ.

El sistema d'avaluació és l'avaluació continuada.

L'avaluació consisteix en una part teòrica i una part pràctica.

Cadascuna de les parts té un valor del 50% de la nota total de l'assignatura. Tanmateix, per poder fer mitja entre ambdúes parts es necessita una nota mínima de un 4 a cadascuna d'elles.

L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5.


I.- AVALUACIÓ DE LA PART TEÒRICA

Aquesta part s'avaluarà amb un exàmen (obligatori, car l'avaluació és continuada). L'examen pot tenir la forma de examen tipus test, a desenvolupar o un examen oral, sobre tota la matèria objecte del temari. Aquest examen té un valor del 100% de la nota final de la part teòrica. Aquesta nota, a la seva vegada farà mitja amb la nota obtinguda a la part pràctica (sempre que sigui igual o superior a un 4).II.- AVALUACIÓ DE LA PART PRÀCTICA


A) AVALUACIÓ CONTINUADA

a. Pràctiques avaluables
b. Examen escrit pràctic

Les pràctiques avaluables equivalen al 20% de la nota pràctica, mentre que l'examen escrit pràctic equival al 80% restant de la nota pràctica, que es determina, doncs, de la següent manera: PA * 20% + EP * 80%.

Les pràctiques avaluables seran 3 al llarg del curs, segons les dates que es diran a l’inici del curs.

La nota d'aquestes pràctiques avaluables (0, 1 o 2 punts), serà la que s'obtingui de la resolució de l’última pràctica avaluable que es realitzarà el dia que es determini a l’inici del curs. No obstant això, per poder participar en aquesta última activitat, serà requisit indispensable assistir i participar activament en les dues pràctiques avaluables prèvies, en els termes que els professors responsables de l'assignatura explicaran, així com realitzar l'examen escrit pràctic, en la data que es dirà a l’inici de l’assignatura.

Pel que fa a la resolució d'aquestes pràctiques avaluables durant les tres sessions que es programaran, els alumnes tindran l'obligació d'assistir (amb la pràctica resolta en format paper i degudament impresa) i de participar (resoldre els casos pràctics que el professorat haurà facilitat amb anterioritat i que l'alumne haurà de preparar prèviament).

En la resolució d'aquests casos pràctics avaluables, l'alumne serà avaluat exclusivament durant la última sessió de resolució de casos pràctics. En quant aquesta última pràctica, el professorat farà preguntes concretes sobre el cas pràctic o sobre qüestions relacionades amb aquest cas pràctic que l'alumne haurà de respondre sense poder consultar la pràctica que prèviament haurà entregat al professor. Es destaca que l'alumne no podrà llegir la resposta oral que ofereixi. No s'acceptaran pràctiques resoltes a mà.

L'examen escrit pràctic consistirà en un supòsit de fet semblant a les pràctiques que s'aniran realitzant al llarg del curs.

Per poder formar part del sistema d'avaluació continuada, cal realitzar l'examen escrit pràctic i participar en el sistema de pràctiques avaluables exposat.

- No faran mitjana les notes de l'examen escrit pràctic inferiors a 4.
- Aquell alumne que obtingui en l'examen escrit pràctic una nota inferior a 4, tindrà dret a reservar la puntuació obtinguda en el sistema de pràctiques avaluables, que es sumarà a la nota que s'obtingui a l'examen de recuperació.B) EXAMEN PRÀCTIC DE RECUPERACIÓ.

Aquell alumne que no hagi seguit l'avaluació continuada (és a dir, que no hagi realitzat l'examen pràctic d'AC ni el sistema de pràctiques avaluables d'AC), podrà recuperar l'examen pràctic d'AC, equivalent la nota de l'examen de recuperació al 80% de la nota pràctica, ja que les pràctiques avaluables d'AC no són recuperables.

- Aquell alumne que obtingui en l'examen escrit d'avaluació continuada una nota inferior a 4, tindrà dret a reservar la puntuació obtinguda en les pràctiques avaluables d'AC, que es sumarà a la nota que s'obtingui a l'examen de recuperació.III.- AVALUACIONS RECUPERABLES

La part teòrica és recuperable. Aquesta recuperació es farà amb un examen consistent en preguntes test o preguntes curtes o a desenvolupar o un examen oral sobre tota la matèria objecte del temari.


IV.- AVALUACIONS NO RECUPERABLES

Aquell alumne que no hagi seguit l'avaluació continuada de la part pràctica (és a dir, que no hagi realitzat l'examen pràctic d'AC ni el sistema de pràctiques avaluables d'AC), podrà recuperar l'examen pràctic d'AC, equivalent la nota de l'examen de recuperació al 80% de la nota pràctica, ja que les pràctiques avaluables d'AC no són recuperables.


V.- AVÍS IMPORTANT

Un suspens és recuperable, mentre que un frau no ho és: aquells estudiants que siguin sorpresos copiant a alguna de les proves (incloses les pràctiques avaluables que s'entregaràn) no podran recuperar, de manera que s'hauran de tornar a matricular el pròxim curs acadèmic i tornar a repetir l'assignatura. No es guarden notes d'un any per l'altre.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumne que no s'hagi presentat a CAP de les proves d'avaluació.