Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners, en la tributació de les operacions financeres i en els impostos mediambientals i sobre el joc.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTEBAN QUINTANA FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG8. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • 12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • CE12. Comprendre l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • 31. Treballar en equip.

Continguts

1. Introducció: elements esencials de la fiscalitat

2. Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal dels Estats

3. Globalització i impostos directes que graven la renda i el patrimoni

          3.1. El caràcter dual i progressiu de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l'Impost sobre Societats (IS) com a instrument de política econòmica

          3.2. Residència fiscal, Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) i mecanismes per a evitar la doble imposició internacional

          3.3. La lliure circulació de capitals a la Unió Europea i els impostos de sortida (exit taxes)

          3.4. La transparència fiscal internacional i la tributació de la renda derivada d'actius intangibles

          3.5. Els paradisos fiscals

          3.6. Inexistència de gravamen per la titularitat del patrimoni empresarial i la posada en qüestió de l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD)

4. Globalització i impostos indirectes que graven el consum

          4.1. La generalització del gravamen sobre el consum a través de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i els instruments internacionals per evadir el pagament de l'impost

          4.2. L'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documetats (ITPAJD) i les propostes d'imposició global sobre les operacions financeres

          4.3. Els acords de lliure comerç i les polítiques proteccionistes a través d'Impostos Duaners (IIDD)

          4.4. Els Impostos Especials (IEEE) i la fiscalitat medioambiental i sobre el joc en un món globalitzat

5. Globalització i sistemes fiscals autonòmic i local

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 26 26
Classes participatives 25 24 49
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Serrano Antón, Fernando, 1967-. Fiscalidad y Globalización . . Recuperat 14-06-2018, a https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/monografias/113440113/v1 Catàleg
 • Corral Guadaño, Ignacio Carmona Fernández, Néstor Garde Garde, María José Cremades Ugarte, Luis Escudero Gutiérrez, Eva Álvarez Arroyo, Ricardo (2016 ). Manual de fiscalidad internacional (4ª ed. act.). Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg
 • Serrano Antón, Fernando, 1967- (DL 2015 ). Fiscalidad internacional (6ª ed.). Madrid: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Ortega Ibáñez, Alex (2016 ). La Armonización del régimen de impuestos especiales sobre los productos energético en el derecho de la Unión y su transposición en España, Francia y Reino Unido . Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi. Catàleg
 • Taibo, Carlos. Para entender el TTIP : una visión crítica del Acuerdo transatlántico de comercio e inversiones . . Catàleg
 • Simón Yarza, María Eugenia (2015 ). La Exención de dividendos y plusvalías para corregir la doble imposición en el impuesto sobre sociedades . Cizur Menor, Navarra: Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • La Lucha contra el fraude del IVA intracomunitario : es necesaria una acción más enérgica : (presentado con arreglo al artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del TFUE) (2015 ). Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Catàleg
 • Martos García, Juan Jesús (cop. 2014 ). IRPF dual : análisis constitucional e incongruencias del Tribunal Constitucional . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Ribes Ribes, Aurora (2014 ). Los Impuestos de salida . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Chico de la Cámara, Pablo (2013 ). Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos : la armonización de la imposición directa . Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Mascó, Benjamí (2013 ). Tratado de aduanas e impuestos especiales . Barcelona: J. M. Bosch. Catàleg
 • Domínguez Martínez, José M. (2013 ). La Tributación de las operaciones financieras : marco tributario, planificación fiscal y casos prácticos . [Valencia]: CISS. Catàleg
 • Escario, José Luis (cop. 2011 ). Paraísos fiscales : los agujeros negros de la economía globalizada. Madrid: Catarata :Fundación alternativas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici pràctic 1 Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. 35
Exercici pràctic 2 Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. 35
Assistència i participació Activitat no obligatòria i no recuperable. 30

Qualificació

El sistema d'avaluació continuada consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS

És obligatori el lliurament individual i per escrit de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes participatives a l’aula.

Aquests exercicis consistiran en l'elaboració d'informes o treballs sobre continguts concrets de l'assignatura o en la resolució de supòsits pràctics.

Cadascun d’aquests dos exercicis suposa un 35% de la nota final (70% en total).

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cadascun d'aquests dos exercici ha de ser igual o superior a 5.

2. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE

Es valorarà l'assistència i la participació activa dels alumnes a les classes i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades.

L’assistència i participació és una activitat voluntària i suposa el 30% de la nota final de l’assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

Per poder aprovar l'assignatura, la suma de les notes dels dos exercicis pràctics obligatoris (35% + 35%) i de la nota d'assistència i participació voluntàries (30%) ha de ser igual o superior a 5.

En cas de no aprovar l'assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada, l’alumne podrà presentar-se a un examen en la data de recuperació prevista per l'assignatura en el calendari de la facultat. L'examen constarà de tres preguntes sobre qualsevol dels continguts de l'assignatura i la nota obtinguda comptarà el 70% de la nota final. El 30% restant d'aquest nota final será la nota d'assistència i participació a classe, que és una activitat no recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació "No presentat" s'aplicarà a l'estudiant que no lliuri cap dels dos exercicis pràctics i no es presenti a l'examen de recuperació.