Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OANA RAMONA STANCU  / CARMEN CRISTINA VASILESCU
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%), Anglès (0%)

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG10. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE2. Elaborar una síntesi de les fonts de dades sobre la criminalitat de forma argumentada
 • CE3. Descriure els mètodes d'investigació en ciències socials per a la seva aplicació als problemes de criminalitat
 • 16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política.
 • 17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives.
 • 18. Dominar l'estadística aplicada.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE16. Aplicar mètodes, conceptes i tècniques d'investigació social i política
 • CE16. Dominar els mètodes i les tècniques d'investigació social i política
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE17. Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives
 • CE18. Aplicar conceptes i tècniques d'estadística aplicada
 • CE18. Dominar l'estadística aplicada
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • 30. Utilitzar tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi.
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic
 • 33. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Introducció a la investigació científica social

2. El procés d’investigació científica

3. La investigació social quantitativa

4. La investigació qualitativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 0 26
Classes pràctiques 13 51 64
Lectura / comentari de textos 4 16 20
Prova d'avaluació 2 38 40
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Anduiza Perca, E., Crespo Martínez, I., Méndez Lago, M. (2009). Metodología de la ciencia política (2ª). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • Bericat Alastuey, Eduardo (1998 ). La Integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social : significado y medida . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Borge Bravo, Rosa (2005 ). Tècniques d'investigació en ciència política II : etapes,dades, mètodes, tècniques i anàlisi . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Brunet i Icart, Ignasi (2002 ). Tècniques d'investigació social : fonaments epistemològics i metodològics . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Cea D'ancona, Mª Ángeles (2004). Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Corbetta, Piergiorgio (cop. 2003 ). Metodología y técnicas de investigación social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Díaz de Rada Igúzquiza, Vidal (DL 2002 ). Tipos de encuestas y diseños de investigación . [Pamplona]: Universidad Pública de Navarra. Catàleg
 • Domínguez Amorós, Màrius (2000 ). Tècniques d'investigació social I . Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelons. Catàleg
 • Gómez, Jesús (Gómez Alonso) (2006 ). Metodología comunicativa critica . Esplugues de Llobregat, Barcelona: El Roure. Catàleg
 • Hesse-Biber, Sharlene Nagy (cop. 2010 ). Mixed methods research : merging theory with practice . New York: Guilford Press. Catàleg
 • Jupp, Victor (1989 ). Methods of criminological research . New York: Routledge. Catàleg
 • King, Gary (cop. 2000 ). El Diseño de la investigación social : la inferencia científica en los estudios cualitativos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • King, Roy D. Wincup, Emma (2000 ). Doing research on crime and justice . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Lago Peñas, Ignacio (cop. 2008 ). La Lógica de la explicación en las ciencias sociales : una introducción metodológica . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Loosveldt, Geert (2007 ). Measuring meaningful data in social research . Leuven [etc.]: Acco. Catàleg
 • López-Roldán, P., Fachelli, S. (2015). Metodología de la Investigación Social Cuantitativa (1ª). Bellaterra (Cerdanyola): Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperat , a http://pagines.uab.cat/plopez/content/manual-misc
 • Merton, Robert K (2002 ). Teoría y estructura sociales (4a ed.). Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Quivy, Raymond (2001 ). Manual de recerca en ciències socials (2a ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Rojas Tejada, Antonio J. Fernández Prados, Juan Sebastián Pérez Meléndez, Cristino (DL 1998 ). Investigar mediante encuestas : fundamentos teóricos y aspectos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Tashakkori, Abbas Teddlie, Charles (cop. 2010 ). Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed). Thousand Oaks: SAGE Publications. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques S'avaluarà la posada en pràctica en els exercicis proposats dels conceptes i instruments explicats a classe i que apareixen als manuals i textos treballats a l'assignatura. Es valorarà la claredat expositiva en l'expressió escrita i en l'expressió oral. 40
Lectura / comentari de textos S'avaluarà la comprensió lectora, l'expressió escrita i oral de les idees 20
Proves escrites Mitjançant un examen escrit s'avaluarà el domini dels continguts del temari
40

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

L'assignatura té un sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema té les següents parts:

1) La realització de pràctiques, que en conjunt valdran el 40% de la nota

2) La realització de seminaris de lectura, que en conjunt valdran el 20% de la nota

3) La realització d'exàmen/s, que en conjunt valdra/n el 40% de la nota


La nota final serà una mitjana entre les notes de les diferents parts de l'avaluació (pràctiques, seminari de lectura, exàmen/s).

Per aprovar l'assignatura s'ha de treure almenys un 4 en cada una de les parts i almenys un 5 en la nota final.

RECUPERACIÓ:

. DE LA PART PRÀCTICA (parts 1 i 2): El/la professor/a establirà oprtunament una forma de recuperar la part pràctica en cas que algú no arribi al mínim de 4 d'aquesta part.

. DE L'EXÀMEN/S (part 3): En cas que l'estudiant suspengui proves escrites tipus examen podrà fer una única prova de recuperació en la data establerta pel calendari oficial d'exàmens.


Qualsevol plagi total o parcial en qualsevol dels treballs pràctics suposarà la suspensió automàtica de l'assignatura, sense possibilitat de recuperció, i la possibilitat de l'obertura d'un expedient acadèmic.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat com a “no presentat" a l’avaluació l'estudiant que no compleixi qualsevol d’aquests dos requisits:

- Presentar-se a l'examen

- Presentar dins del termini establert totes les pràctiques i treballs proposats

Assignatures recomanades

 • Comportament polític i electoral
 • Criminologia
 • Desigualtats socials i polítiques públiques
 • Eines de recerca politològica
 • Estadística aplicada a la Ciència Política
 • Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques
 • Introducció a la ciència política
 • Introducció a la criminologia
 • Introducció a la sociologia