Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C5

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MACIÀ SERRA I SERRA  / ARIEL DAVID SRIBMAN MITTELMAN  / ANAIS VARO BARRANCO
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (20%), Anglès (20%), Francès (20%), Alemany (20%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MACIÀ SERRA I SERRA  / ARIEL DAVID SRIBMAN MITTELMAN
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%), Francès (0%), Alemany (0%)

Competències

 • 1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració.
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • 5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials.
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • 6. Conèixer el funcionament dels processos electorals.
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • 7. Comprendre les teories polítiques contemporànies.
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE1. Comprendre les principals teories i enfocaments de les Ciències Polítiques i de l'Administració
 • CG12. Adquirir valors i principis ètics
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Argumentar conceptes i fonaments psicològics, polítics i sociològics de la criminologia
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals
 • CE6. Conèixer el funcionament dels processos electorals
 • CE7. Comprendre les teories polítiques contemporànies
 • CE6. Entendre el Dret com a producte històric i comprendre, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques, públiques i privades
 • CE9. Conèixer la política des del punt de vista acadèmic
 • CE13. Argumentar els aspectes (teòrics, empírics i ètico-polítics) de la criminologia en les anàlisis i propostes que es realitzin
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.

Continguts

1. Els fonaments de la política / The basics of politics

2. Les bases subjectives de la política: La cultura política, la socialització i els símbols / The subjective basis of politics: Political culture, socialization and symbols.

3. Els actors polítics. Actors individuals i els col·lectius (partits, grups d'interès i moviments) / The political actors: Individual actors and groups (parties, interest groups and movements).

4. L'estructura política: L'aparició de l'Estat i les seves formes / The political structure: The emergence of the state and its forms.

5. Tipus d'Estats: Democràcies, dictadures i sistemes híbrids / Types of states: Democracies, dictatorships and hybrid systems.

6. La política en una “democràcia”: La Constitució, l'organització funcional i territorial del poder. Formes d'Estat / Politics in a "democracy": The constitution, the functional and territorial organization of power. Forms of state.

7. Els "productes" de la política: Els béns i les polítiques públiques / The "products" of politics: goods and public policies.

8. La globalització i el seu impacte / Globalization and its impact.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 28 56
Prova d'avaluació 2 50 52
Resolució d'exercicis 14 14 28
Total 44 92 136

Bibliografia

 • Vallès, Josep M & Martí i Puig, Salvador. (2015). Ciencia Política. Un manual.. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Kevin T. Leicht & J. Craig Jenkins (2010). Handbook of Politics. State and Society in Global Perspective. New York: Springer. Catàleg
 • Ellen Grigsby (2009). Analyzing Politics. An Introduction to Political Science (4). Belmont: Wadsworth.
 • R. A. W. Rhodes, Sarah Binder, Bert Rockman (2006). The Oxford Handbook of Political Institutions. New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medeiros, Walter S. Jones (2017). Political Science. An Introduction (14). Boston: Pearson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs pràctiques / Practical sessions Es valorarà la capacitat d'anàlisi i treball en grup 40
Realització d'un examen / Exam S'avaluarà especialment la capacitat d'argumentar per escrit i la correcció tècnica de les respostes. 60

Qualificació

[ENGLISH VERSION BELOW]

L’avaluació prendrà en consideració

1. Un examen teòric. Es realizarà a final de curs i la seva nota aportarà el 60% de la nota final. Aquest examen és de caràcter recuperable. La recuperació s'efectuarà en la data oficial establerta per la Facultat.

2. Pràctiques. Aquestes seran de diversa naturalesa. Podran ser comentaris de text i/o treballs en equip i/o dinàmiques. Les pràctiques valdran un 40% de la nota i tindran un caràcter no recuperable.

Per a aprovar l'assignatura és imprescindible obtenir com a mínim un 5 (sobre 10) a l'examen teòric.

Es valorarà com a part de la nota també la participació activa a classe.

*-*-*-*-*

The evaluation will take into consideration:

1. A theoretical exam held at the end of the course and whose mark will constitute 60% of the final grade. This exam can be repeated. The repeat session will take place on the official date established by the Faculty.
2. Practical placements of different types. 40% of the final grade. Practical placements cannot be repeated.

To pass the subject it is required to obtain a mark of at least 5 (over 10) on the theoretical exam.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que - a final de curs - no tingui cap activitat avaluada es considerarà no presentat (i per tant, no tindrà dret a recuperar l'examen).

Students who, at the end of the course, have not had any activity evaluated will be considered not present (and therefore will not have the right to repeat the exam).

Observacions

Per a fer un bon seguiment de l'assignatura, és aconsellable tenir un exemplar del manual.