Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Els contractes del sector públic. Formes d'activitat administrativa: policia administrativa; foment; prestació de servei públic; noves formes d'activitat administrativa. L'expropiació forçosa. Els béns públics.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS SALVADOR ESTEVE CAIRETA  / PERE FIGUEREDA I CAIROL  / LLUIS MARTI I ARDERIU
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS SALVADOR ESTEVE CAIRETA  / PERE FIGUEREDA I CAIROL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenació jurídica.
 • CG3. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar
 • 4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenació jurídica.
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • 9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells.
 • 10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic.
 • 10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa.
 • 13. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials.
 • 14. Conèixer l'ordenació jurídica, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cada un dels sectors de l'ordenació jurídica: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret
 • 15. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dr
 • 15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
 • 16. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals.
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • 23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • CE15. Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques
 • 26. Capacitat de gestionar, organitzar i planificar.
 • 27. Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE23. Capacitat de gestió administrativa, econòmica i anàlisi de fonts legals

Continguts

1. ELS CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 1.1. Introducció. L´activitat convencional de l´Administració. 1.2. La figura del contracte administratiu: formació històrica i significat actual. 1.3. Àmbit d´aplicació de la Llei de contractes del sector públic. 1.3.1. Àmbit d'aplicació subjectiu: la distinció entre sector públic, poder adjudicador i administració pública. 1.3.2. Àmbit d'aplicació objectiu: negocis i contractes exclosos, contractes administratius i contractes privats de l’administració. 1.4. Configuració general de la contractació del sector públic. 1.5. El procediment de contractació: licitació, selecció, adjudicació i formalització del contracte 1.6. L’execució dels contractes administratius típics: contingut efectes i extinció.

2. LES FORMES DE L´ACTIVITAT ADMINISTRATIVA. 2.1. Les diverses classificacions de l´activitat administrativa i la seva significació. 2.2. La trilogia clàssica de les formes d´activitat administrativa: policia, servei públic i foment. 2.3. La progressiva ampliació de les formes d´activitat administrativa. 2.3.1. La iniciativa pública econòmica. 2.3.2. L´activitat de planificació. 2.3.3. L´activitat arbitral de l´administració. 2.3.4. L´activitat informal. 2.3.5. L´activitat informativa. 2.4. Nous paradigmes: la regulació i l´autoregulació regulada.

3. L´EXPROPIACIÓ FORÇOSA. 3.1. Antecedents històrics i plantejament constitucional. 3.2. Concepte i fonament. Delimitació de figures afins. 3.3. Elements: subjecte, objecte i causa. 3.4. El procediment expropiatori ordinari. 3.4.1. La declaració d´utilitat pública o interès social. 3.4.2. L´acord de necessitat d´ocupació. 3.4.3. La fixació del justipreu. 3.4.4. Pagament i presa de possessió. 3.5. Procediments i expropiacons especials: el procediment urgent 3.6. La reversió expropiatòria. 3.7. Les garanties jurisdiccionals. 3.8. Problemes actuals de l'expropiació forçosa

4. ELS BÉNS PÚBLICS. 4.1. Domini públic i privat a l´ Administració. 4.2. Els béns de domini públic: evolució històrica, naturalesa jurídica i principis constitucionals. 4.3. Els elements del domini públic. 4.3.1. Element objectiu: béns de domini públic natural i artificial. 4.3.2. Element subjectiu: la titularitat dels béns. 4.3.3. Element teleològic. 4.3.3.1. Afectació i desafectació de béns. 4.3.3.2. La coafectació. 4.3.3.3. Les mutacions demanials. 4.4. Règim jurídic del domini públic. 4.4.1. Regim jurídic de la utilització del domini públic. 4.4.2. La protecció i defensa del domini públic. 4.5. Els béns patrimonials. 4.6. Els béns comunals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 17,5 0 17,5
Lectura / comentari de textos 10 20 30
Prova d'avaluació 5 32,5 37,5
Resolució d'exercicis 7,5 7,5 15
Total 40 60 100

Bibliografia

 • Arana García, Estanislao (Dir.) (2013). Conceptos para el estudio del Derecho Administrativo II en el grado. Tecnos. Catàleg
 • Arana García, Estanislao (Dir.) (2014). Nociones básicas de contratación pública. Tecnos. Catàleg
 • Esteve Pardo, José (2013). Lecciones de Derecho Administrativo. Marcial Pons . Catàleg
 • Fernando Pablo, Marcos M. (2014). Bienes públicos. Ratio legis. Catàleg
 • García de Enterría, Eduardo/ Fernández Rodríguez, Tomás Ramón (2013). Curso de Derecho Administrativo. Civitas. Catàleg
 • Linde Paniagua, Enrique (Coord.) (2012). Parte especial del Derecho Administrativo: la intervención de la administración . Colex. Catàleg
 • Parejo Alfonso, Luciano (Dir.) (2013). Lecciones de Derecho Administrativo. Orden económico y sectores de referencia. Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Lopez Ramón, Fernando, el altri (Coord.) (2013). Bienes públicos, urbanismo y medio ambiente. Marcial Pons . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'activitats obligatòries Es valorarà especialment la capacitat de raonament i argumentació jurídica 20
Prova escrita teòrica Es valorarà especialment la capacitat d´exposició ordenada dels continguts de l´assignatura 50
Prova escrita pràctica Es valorarà especialment la capacitat de raonament i argumentació jurídica 30

Qualificació

Per superar l’assignatura de Dret Administratiu III hi ha un únic sistema d’avaluació: l’avaluació continuada.
L’activitat d’avaluació continuada consistirà en la realització de dues activitats obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna, i d’una prova escrita. La prova escrita constarà d’una part teòrica (50%) i d’una part pràctica (30%).S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita per tal de sumar la nota de les activitats obligatòries. Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció d’aquestes pràctiques.
Aquell alumne que no entregui una pràctica obligatòria es considerarà que no segueix aquesta part de l’avaluació continuada i que, per tant, només farà la prova escrita, a raó del 80% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Observacions

- És imprescindible que l’alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents.
- Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.
- El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en la web de la facultat.
- En l’examen pràctic l’alumne podrà fer ús dels codis legislatius.
- L’assistència a classe s’ha demostrat com un factor determinant pel bon seguiment de l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Dret administratiu II