Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
1.-Teoria del servei públic. 2.-La Directiva dels serveis en el mercat interior. 3.-Les formes de gestió dels serveis públics. modalitats de gestió directa.Entitats publiques empresarials. Societat mercantil 4.-La gestió dels serveis públics de forma indirecta. Gestió interessada. Concert. Concessió administrativa. Les societats mixtes. Les fundacions privades del sector públic. 5.-Els serveis públics locals. Els serveis mínims obligatoris. La dispensa. 6.-Formules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis. Les mancomunitats. Els consorcis. 7.-La participació dels usuaris. Els estandards de rendiment i control per responsabilitat patrimonial. 8. La contraprestació. económica en els serveis públics. 100%
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN VILA GÜELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat

Continguts

1. Teoria del servei públic i la seva evolució. Notes característiques del servei públic. L'activitat de servei públic com a objecte de l'administració.

2. La Directiva 2006/123/CE dels serveis en el mercat interior i la seva aplicación i transposició al dret intern estatal, autonòmic i local. Les lleis 17/2009, de 23 de noviembre, 25/2009, de 22 de desembre. Les lleis ómnibus.

3. Les formes de gestió dels serveis públics: gestió directa i indirecta. Estudi de la gestió directa: característiques i modalitats. La gestió directa ordinària. La gestió directa mitjançant organització especial. Gestió directa a través d'entitat pública empresarial. Gestió directa per societat mercantil.

4. La gestió dels serveis públics de forma indirecta: el contracte de gestió de serveis públics. Les modalitats de contractació. La gestió interessada. El concert. Estudi especial de la concessió administrativa. La gestió indirecta a través de societat d'economia mixta. Les fundacions privades del sector públic.

5. Els serveis públics locals. Les competències municipals. Els serveis mínims obligatoris. La dispensa en la prestació dels serveis. La supressió dels serveis.

6. Formules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis públics locals. Els convenis de cooperació. Estudi especial de les mancomunitats. Els consorcis.

7. La participación dels usuaris en la prestació dels serveis públics. Els drets dels usuaris. Els estandards de rendiment del servei i el seu control per via de responsabilitat patrimonial

8. La contraprestació en la prestació dels serveis públics: la taxa i el preu públic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40 0 40
Classes expositives 60 0 60
Total 100 0 100

Bibliografia

 • Curso de Derecho Administrativo. Vol. 2 , 12a ed. (2011 ). Civitas. Catàleg
 • Parada Vázquez, José Ramón (2008 ). Derecho administrativo (20ª ed). Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Sales Pardo, Xavier (2005 ). El Gerencialisme en la gestió de serveis públics : la realitat del model gerencial en els consorcis públics locals de Catalunya . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • La Pluralitat i diversitat en la gestió dels serveis públics locals (2003 ). [Barcelona]: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes practiques Avaluar coneixements 20
Prova escrita Coneixement de l'assignatura i el seu contingut. Capacitat de síntesi i reflexió. 80

Qualificació

Per superar l'assigntura de Gestió de Serveis Públics hi ha un únic sistema d'avaluació: l'avaluació continuada.

L'avaluació continuada consistirà en la realització de dues pràctiques obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna, i d'una prova escrita que valdrà el 80% de la nota final. Es comunicarà amb antelació suficient suficient el dia d'entrega i correcció d'aquestes pràctiques.

En cas que un alumne no entregui una pràctica obligatòria, no se li comptarà a la nota final el 10% corresponent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Observacions

És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos legislatius corresponents.

En la part pràctica de la prova escrita l'alumne podrà fer ús dels codis legislatius.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi de polítiques públiques
 • Dret administratiu I
 • Dret administratiu II
 • Dret administratiu III
 • Gestió pública