Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Hisenda Local. Tributs Locals. Impostos Municipals. Taxes locals. Contribucions especials locals. Preus públics
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA PUIG PUIGCORBE
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells

Continguts

1. TEMA 1: QÜESTIONS GENERALS DE LA HISENDA LOCAL. ESTRUCTURA I RECURSOS.

2. TEMA 2: LES TAXES I LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS MUNICIPALS

          2.1. Fet imposable de les taxes

                    2.1.1. La prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives

                    2.1.2. La utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

          2.2. Quantificació de les taxes

          2.3. Els preus públics: concepte i relació amb les taxes

          2.4. Fet imposable de les contribucions especials

                    2.4.1. Subjectes passius, base imposable i quota

                    2.4.2. Gestió i recaptació

3. TEMA 3: L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

          3.1. Fet imposable

          3.2. Supòsits de no subjecció i exempcions

          3.3. Subjectes passius

          3.4. Les tarifes de l'impost i la quota tributària

4. TEMA 4: L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI)

          4.1. Fet imposable

          4.2. Exempcions

          4.3. Subjectes passius

          4.4. Base imposable, base liquidable, tipus de gravamen i quota

5. TEMA 5: L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

          5.1. Fet imposable

          5.2. Exempcions

          5.3. Base imposable, quota i bonificacions

6. TEMA 6: L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES (ICIO)

          6.1. Fet imposable

          6.2. Subjectes passius

          6.3. Base imposable, tipus de gravamen i quota

7. TEMA 7: L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU)

          7.1. Fet imposable

          7.2. Subjectes passius

          7.3. Base imposable, tipus de gravamen, bonificacions i quota

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26 32 58
Classes participatives 12 5 17
Total 38 37 75

Bibliografia

 • Chico de la Cámara, Pablo (2014 ). Los Tributos locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos . Valladolid: Lex Nova. Catàleg
 • Vicente de la Casa, Fernando de (2014 ). La Concurrencia y aplicación de los impuestos locales con otros tributos del sistema fiscal español . Valladolid: Lex Nova Thomson Reuters. Catàleg
 • Alonso Gil, Miguel (2012 ). Los Procedimientos de comprobación en los tributos locales: la eficacia en la aplicación de los tributos locales como instrumento para materializar los principios de autonomía local y suficiencia financiera . Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados (La Ley). Catàleg
 • Simón Acosta, Eugenio (2011 ). Curso de hacienda local : recursos financieros, presupuesto y gasto (2ª ed). Cizur Menor, Navarra: Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Tributos locales : comentarios y casos prácticos (2010 ) (Act. a 1 de jul. de 2010). Madrid: CEF. Catàleg
 • Marín-Barnuevo Fabo, Diego Ramallo Massanet, Juan Arrieta Martínez de Pisón, Juan (2010 ). Los Tributos locales (2a ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Calvo Ortega, Rafael (2010 ). La Reforma de la hacienda municipal . Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Castillo Solsona, Mª Mercedes (2010 ). Los Tributos municipales a la luz de la doctrina de los Órganos Tributarios Locales y del Consell Tributari : ponencias del Tercer Encuentro de los Órganos Tributarios Locales . Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Catàleg
 • Martín Fernández, F. Javier (2009 ). Manual de derecho financiero y tributario local . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Carrasco Parrilla, Pedro José (2008 ). Derecho tributario local . Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Pagés i Galtés, Joan (2006 ). Tratado de ordenanzas fiscales . Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Tributos locales (2000- ). Madrid: Renta Grupo Editorial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici pràctic 1 Durant el transcurs de l’assignatura es realitzarà una pràctica que s’haurà de lliurar electrònicament en la data establerta. 35
Excercici pràctic 2 Durant el transcurs de l’assignatura es realitzarà una pràctica que s’haurà de lliurar electrònicament en la data establerta. 35
Participació activa i assistència El lliurament juntament amb la participació a les diferents pràctiques plantejades pel professor suposen un 20 % de la nota final de l’assignatura. El contingut d’aquestes pràctiques pot format part de les proves d’avaluació continuada. És de caràcter NO recuperable. 30

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el sistema d’avaluació continuada. Aquest sistema consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS

És obligatori el lliurament per escrit de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes i les pràctiques participatives a l’aula. Aquests exercicis consistiran en l’estudi i anàlisi de diferents textos o resolució de supòsits pràctics.

Cadascun d’aquests dos exercicis suposa un 35% de la nota final. Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada exercici ha de ser igual o superior a 5.

2. PARTICIPACIÓ A CLASSE

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran sessions teòriques i pràctiques que versaran sobre el temari. Es valorarà la participació activa dels alumnes tant a les sessions més expositives com als dies de resolució dels exercicis i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades.

L’assistència i participació a les classes i als exercicis que es faran a l’aula suposarà el 30 % de la nota final de l’assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb una nota igual o superior a 5 els dos exercicis pràctics de lliurament obligatori i la participació a les classes i als exercicis que es faran a l’aula serà la mitjana aritmètica de les tres parts.

En cas de no superar l’avaluació continuada, l’alumne podrà examinar-se d’aquesta assignatura a l’examen de recuperació establert a l’efecte, que abarcarà tot el contingut de l'assignatura. La nota de participació a les classes teòriques i pràctiques (30%) NO és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no presenti cap dels exercicis tindrà la qualificació de "No presentat".