Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Origen i evolució de les institucions polítiques i administratives de Catalunya fins al final d'Antic Règim. Evolució general i fonts del Dret de Catalunya fins al final d'Antic Règim.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TÜNDE MIKES JANI  / JOSE MARIA PEREZ COLLADOS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Tema 1. Introducció. Conceptes bàsics; plantejament general,àmbit cronològic. Dret romà i romanització del dret a Catalunya. Fragmentació del poder públic. El regne de gots i la pervivència del dret visigot com a vehicle de transmissió de la tradició jurídica romana occidental.

2. Tema 2. El imperi carolingi i la Catalunya pre-feudal: el naixement de Catalunya. Formació de l'imperi carolingi; la Marca Hispànica i els comptats francs. Formació del llinatge hegemònic català i la sobirania de facto. Les fonts del dret: capitulars, preceptes carolingis i preceptes comtals. Dret públic i dret privat.

3. Tema 3. La monarquia feudal i la recepció del ius commune. Violència feudal, la institució de pau i treva. - introducció del feudalisme i les seves institucions, El comtat de Barcelona i la unió amb Aragó. La formació del dret general del Principat - 'Usatges' de Barcelona. El pensament jurídic medieval: concepció subjectiva i objectiva del dret. El ius commune com a tradició jurídica romana oriental, el dret canònic, el dret feudal i la jurisprudència judicial i doctrinal. La recepció del ius commune. Fonts del dret.

4. Tema 4. La monarquia estamental XIII-XIV La Corona d'Aragó i Catalunya: formació, desenvolupament i ordenament jurídic. Les 'unions 'aueque principalites'. La gran época de Catalunya : desplegament i originalitat de les institucions polítiques. El pactisme i la monarquia paccionada: les Corts. L'equilibri dinàmic del pactisme medieval. La Diputació del general. Producció i fonts del dret.

5. Tema 5: La monarquia estamental; XV-XVIII / 1. El final del Casal de Barcelona i del regne privatiu. Els Trastàmara. Política exterior i interior. La producció legislativa: tendència unificadora, triomf del pactisme i la seva observança. La tasca compiladora: les primeres compilacions catalanes. L'Escola Jurídica Catalana en els segles XIV i XV.

6. Tema 6. Catalunya a l'imperi dels Àustries. Àustries menors: sense monarca exclusiu. Unions accessòries i la monarquia composta. Absentisme reial. Vigència del pactisme i vida autònoma de les institucions representatives. Àustries majors: decadència de l'imperi hispànic, projecció de l'estructura monàrquica a l'estil francès. Guerra dels 30 anys, 1640, el Tractat dels Pirineus.Producció i fonts del dret. Prelació de fonts aplicables. La Reial Audiència, la jurisprudència judicial i la rellevància de la doctrina dels jurisconsults XVI-XVII.

7. 7. El Decret de Nova Planta. Característiques del dret català cap als 1700, anterior a la guerra de successió espanyola. Conseqüències polítiques i jurídiques de la guerra per Catalunya. Base doctrinals de la monarquia absoluta. La Nova Planta per Aragó i València, Nova Planta per Catalunya. Evolució del dret català en els segles XIX i XX.

8. El dret privat català:Introducció, Historiografia. La tradició jurídica catalana. Sistemes hereditaris en la monarquia hispànica: Castella - Catalunya. La persona. La societat de cases catalana: casa, família, matrimoni. Règims econòmics matrimonials,sistema dotal i pactes nupcials. Institucions matrimonials catalanes i la seva evolució històrica. Heretament i altres donacions a causa del matrimoni. El règim successori: herència, successions. Institucions testamentàries. Testaments i capítols matrimonials. Llibertat de testar, llegítima i millora. Drets de la viuda. Importància dels arxius notarials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 9 15
Classes expositives 6 6 12
Classes participatives 3 5 8
Exposició dels estudiants 3 3 6
Prova d'avaluació 2 20 22
Resolució d'exercicis 3 7 10
Total 23 50 73

Bibliografia

 • Tomás y Valiente (1992). Manual de Historia del Derecho Español. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Tomás de Montagut (2001). Història del Dret Català. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Tomás de Montagut (1997). Història del Dret espanyol. Barcelona: UOC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tema 2: Setmana 2: L'imperi carolingi i Catalunya pre-feudal.
Documentació i bibliografia del període; comentari de text nº1.
Prova parcial nº1 sobre les lectures facilitades pel Moodle.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20
Tema 3: Setmana 3: Monarquia feudal i la recepció del ius commune.
Documentació i bibliografia del període; comentari de text nº 2.
Prova parcial nº 2 sobre les lectures facilitades a través del moodle.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20
Tema 4. Setmana 4: monarquia estamental XIII-XIV. Corona d'Aragó. Desplegament i originalitat de les institucions polítiques. Pactisme: rei i corts. Generalitat.
Documentació, bibliografia i comentari de text nº3.
Prova parcial nº3 sobre les lectures facilitades a través de moodle.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20
Tema 5. Setmana 5: Monarquia estamental XV.
Documentació, bibliografia i comentari de text nº4.
Prova parcial nº 4 sobre les lectures facilitades a través del moodle.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20
Tema 6 setmana 6. Catalunya sota els Àustries XVI-XVII.
Documentació, bibliografia i comentari de text nº5.
Prova escrita nº 5 sobre les lectures facilitades a través del moodle.
Es tracta d'una prova sobre lectures i comentaris 20

Qualificació

Les proves parcials serviran per avaluar la comprensió dels texts dels comentaris i lectures que seran facilitades per moodle. Cada una constituirà el 20 % de la nota final.
Les proves podran ser de tipus test o bé contestar a preguntes per escrit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La realització de qualsevol prova avaluable impedeix la qualificació de "No presentat"