Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
1. La formació i evolució del dret al medi ambient. 2. Fórmules d'intervenció administrativa en el medi ambient. 3. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la protecció de la naturalesa i els seus recursos. 4. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la lluita contra la contaminació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DOLORS CANALS AMETLLER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho

Continguts

1. LA FORMACIÓ I EVOLUCIÓ DEL DRET AL MEDI AMBIENT. 1.1 Antecedents i evolució fins el darrer terç del segle XX: de les relacions de veïnatge a la protecció dels recursos naturals. 1.2. La lluita contra la contaminació i l’explotació racional dels recursos naturals. 1.5. Protecció del medi ambient, Constitució i Estatuts d’Autonomia: la distribució de competències. 1.6. La societat del risc i les seves conseqüències en el Dret ambiental.

2. FÒRMULES D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN EL MEDI AMBIENT. 2.1. La llicència ambiental: antecedents i significat actual. 2.2. Del règim d’intervenció integral de l’administració ambiental al règim de prevenció i control ambiental. 2.3. La disciplina ambiental. 2.4. Les sancions administratives per infracció de la normativa ambiental. 2.5. El principi de precaució en la protecció del medi ambient. 2.6. L’avaluació del impacte ambiental. 2.7. Fórmules d’autoregulació en el dret del medi ambient: normes tècniques, sistemes de gestió de gestió ambiental i ecoauditories.

3. SECTORS OBJECTE DE REGULACIÓ PEL DRET DEL MEDI AMBIENT: LA PROTECCIÓ DE LA NATURALESA I ELS SEUS RECURSOS. 3.1. Monts i recursos forestals. 3.2. Espais i naturals protegits i fauna i flora silvestres. 3.3. Aigües, costes i zones humides.

4. SECTORS OBJECTE DE REGULACIÓ PEL DRET DEL MEDI AMBIENT: LA LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ. 4.1. L’acció del Dret davant de la contaminació i les seves manifestacions. 4.2. La contaminació global: mesures normatives i econòmiques front el canvi climàtic. 4.3. La contaminació de l’aire, de l’aigua, del sòl i del cel. 4.4. Règim jurídic dels residus.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 16 18
Classes participatives 14 0 14
Classes pràctiques 7 5 12
Exposició dels estudiants 2 10 12
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Seminaris 2 4 6
Tutories 1 0 1
Total 30 45 75

Bibliografia

 • ESTEVE PARDO, J. (2014). Derecho del Medio Ambiente (3a edició). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • ORTEGA ALVAREZ, L. I. (2005). Lecciones de Derecho del Medio Ambiente (4ª edició). Valladolid: Lex Nova. Catàleg
 • Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (1995). Montecorvo. Catàleg
 • Actualidad Jurídica Ambiental. CIEDA-CIEMAT. Recuperat, a www.actualidadjuridicaambiental.com/es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició oral a classe sobre un tema de l'assignatura Capacitat de sostenir en públic un discurs jurídic coherent sobre la matèria d'exposició 30
Control escrit de lectura de textos doctrinals i/o jurisprudencials Capacitat per interpretar, analitzar i avaluar les propostes legislatives i/o jurisprudencials i, en el seu cas, les propostes doctrinals 30
Elaboració d'un treball escrit sobre un tema de l'assignatura a escollir per l'alumne Capacitat per redactar textos jurídics i competència per raonar i argumentar sobre un sector d'ordenació jurídica 40

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es basa en el sistema d'avaluació continuada, que consisteix en la presentació i superació de les 3 activitats descrites a l'apartat "Activitats d'avaluació".

Cal tenir present que les característiques de les activitats d'avaluació són les següents:

- exposició oral a classe: no recuperable
- control escrit de lectura: recuperable
- treball escrit concret: recuperable

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no hagi presentat en termini dues de les activitats d'avaluació continuada es considerarà "No Presentat"

Observacions

Es recomana assistir a les classes que seran de caràcter participatiu, amb incentivació del debat entre els alumnes.

Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada al Moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

Es facilitará bibliografia específica per temes al llarg del desenvolupament de l'assignatura, així com visionat de vídeos relacionats amb alguns continguts.

Assignatures recomanades

 • Dret administratiu I
 • Dret administratiu II
 • Dret constitucional. Drets i llibertats