Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Drets lingüístics i política lingüística. La protecció de la diversitat lingüística a la Unió Europea. La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. La regulació jurídica del plurilingüisme a Espanya. Drets lingüístics a Catalunya: Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANA MARIA PLA BOIX
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Tema 1. Bases del dret lingüístic. La gestió jurídica i política de la diversitat lingüística. Les dimensions del fet lingüístic. Llengua i comunitat política.

2. Tema 2. Models d'ordenació del plurilingüisme: dret lingüístic comparat. Estudi de casos: a) Monolingüisme oficial de l'Estat: el cas de França; b) Protecció de minories lingüístiques: el cas d'Itàlia; c) Models de federalisme lingüístic: els casos de Bèlgica, Suïssa i Canadà.

3. Tema 3. La protecció de la diversitat lingüística al Consell d'Europa i a la Unió Europea. 3.1 La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries 3.2 Protecció de la diversitat lingüística a la Unió Europea: un apunt a l'estatut jurídic de la llengua catalana.

4. Tema 4. Règim lingüístic de l'Estat de les Autonomies a Espanya. Regulació constitucional i estatutària del plurilingüisme. Marc de repartiment competencial. Els règims de cooficialitat lingüística autonòmics.

5. Tema 5. Drets lingüístics a Catalunya. Antecedents de l'estatut d'oficialitat de la llengua catalana. El procés de normalització lingüística a partir de 1979. Bases del règim lingüístic a l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Drets i deures lingüístics a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 39,00 0 41,00
Sessió expositiva 14,00 0 0 14,00
Sessió pràctica 5,00 15,00 0 20,00
Total 21,00 54,00 0 75

Bibliografia

 • Revista Llengua i Dret. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Will Kymlicka and Alan Patten (2003). Language rights and political theory. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • José Manuel Pérez Fernández (coord.) (2006). Estudios jurídicos sobre el estatuto jurídico de las lenguas en España. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Jaume Vernet (coord.), Eva Pons, Joan Ramón Solé i Anna M. Pla Boix (2003). Dret lingüístic. Valls: Cossetània. Catàleg
 • DDAA (1999). Estudis jurídics sobre la llei de política lingüística. Barcelona - Madrid: Institut d'Estudis Autonòmics - Editorial Marcial Pons. Catàleg
 • DDAA (2011). Jurisprudències constitucionals en matèria lingüística: principis i criteris. Col·lecció de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat. Catàleg
 • DDAA (2012). Shaping language rights. Commentary on the European Charter for Regional or Mino. Council of Europe Publishing.
 • Antoni Milián Massana (2000). Público y privado en la normalización lingüística.. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics - Atelier. Catàleg
 • Anna Maria Pla Boix (2005). El règim jurídic de les llengües a l'Administració de Justícia. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics. Catàleg
 • Anna Maria Pla Boix (coord.) (2014). La garantia dels drets lingüístics. Estudis de cas. (2014). Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics, Col·lecció E-Recerca, Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Anna M. Pla Boix (ed.) (2017). Reptes del dret lingüístic catala. Reflexions per a un debat crític. Barcelona: Institut d'Estudis de l'Autogovern, Generalitat de Catalunya.
 • Eva Pons Parera (2015). L'oficialitat lingüística. Declaracions constitucionals i implicacions jurídique. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Recuperat , a http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/14_Ofi
 • Eva Pons Parera (2011). Els efectes de la STC 31/2010, de 28 de juny, sobre el règim lingüístic de l'Est. Revista d'estudis autonòmics i federals, 12(), 120-152. Recuperat , a http://www.raco.cat/index.php/REAF/article/view/250442/335144

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Comentaris de text. Al llarg del curs i en el marc de l'avaluació continuada, es proposaran 2 exercicis. Cada exercici representarà el 50% de la nota final d'avaluació continuada. Per aprovar l'assignatura a través de l'avaluació continuada, l'alumnat haurà de presentar ambdós exercicis. A l'inici de curs s'informarà sobre el contingut d'ambdós treballs. Es valorarà la capacitat de l'alumnat per argumentar jurídicament les respostes. 100

Qualificació

SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA

En el sistema d'avaluació continuada, la nota final de l'assignatura s'obtindrà a partir de dues proves escrites. A l'inici del curs s'informarà sobre el contingut de cadascun d'aquests dos exercicis, que valdran respectivament el 50% de la nota. A l'aplicatiu Moodle del curs, l'alumnat hi podrà consultar material així com un recull de les indicacions formals i de contingut per a la preparació d'ambdós exercicis.

Està previst que aquestes dues proves es realitzin presencialment a l'aula, el dia i hora que s'informi a l'alumnat a l'inici del curs. Per aquest motiu, és recomanable que l'alumnat que vulgui avaluar-se seguint el sistema d'avaluació continuada, s'asseguri que pot assistir i fer seguiment del curs els dies i hores lectius. Nogensmenys, atès l'actual context de pandèmia sanitària propiciada per la COVID-19, i les incerteses que suscita en escenaris futurs, si escau, s'articularan vies alternatives de no-presencialitat, per a redactar i entregar ambdós exercicis.

En qualsevol cas, és necessari lliurar els dos exercicis per poder optar a superar l'assignatura a través de l'avaluació continuada.Si un alumne només lliura un dels dos exercicis o bé no en lliura cap, la seva nota de l'avaluació continuada serà de no presentat, i haurà d'anar a l'examen final de recuperació.


EXAMEN TEÒRIC DE RECUPERACIÓ

Per aquell alumnat que no superi l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, hi haurà un examen teòric final de recuperació, que tindrà per objecte tot el programa de l'assignatura, i que valdrà el 100% de la nota de l'assignatura. Aquest examen teòric final de recuperació només el podran fer els estudiants que no hagin superat l'assignatura a través de l'avaluació continuada. Per tant, no es corregirà ni s'avaluarà cap examen de recuperació fet per un alumne que ja hagués superat l'assignatura per la via de l'avaluació continuada.

Aquesta prova de recuperació tindrà lloc el dia i hora indicats al calendari oficial d'exàmens de la Facultat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Procedirà la nota de no presentat quan només s'hagi fet una de les activitats d’avaluació continuada o bé no se n'hagi fet cap i, a més, no es presenti a l’examen final de recuperació.

Avaluació única:
L'alumnat que opti pel sistema de l'avaluació única, haurà de presentar-se a un examen teòric sobre el contingut del temari. La qualificació obtinguda a aquesta prova teòrica valdrà el 100% de la nota final de l'assignatura. Aquest examen teòric tindrà lloc el darrer dia lectiu del curs.

Qui no aprovi aquesta prova d'avaluació única final, o no s'hi presenti, per aprovar el curs haurà de superar un examen teòric final de recuperació, que valdrà el 100% de la nota de l'assignatura. Aquest examen de recuperació tindrà lloc el dia i hora establerts al calendari oficial d'exàmens de la Facultat de Dret.

Només podran acollir-se a aquest sistema els alumnes que ho hagin demanat, dins el termini establert, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat. En cap cas s’hi podrà acollir la resta d’alumnat, que queden per tant adscrits al sistema ordinari d’avaluació continuada. Si quan s'obri el període per demanar acollir-se a aquest sistema ja s'hagués fet alguna activitat d'avaluació del sistema d'avaluació continuada, el fet que un alumne s'aculli al sistema d'avaluació única farà que automàticament quedi sense efecte i no es tingui en compte qualsevol nota anterior que hagués obtingut a l'altre sistema.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'estudiantat pot demanar tutoria per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat s'articularà primordialment a través dels recursos de comunicació i interacció que ofereix la plataforma Moodle de l'assignatura. També es resoldran consultes a través del correu electrònic i a les tutories.

Observacions

Es recomanarà la lectura de bibliografia complementària. Bona part d'aquesta bibliografia complementària així com d'altres recursos es publicaran a l'espai Moodle del curs per facilitar-ne l'accés i la consulta.

Atès l'actual context de pandèmia sanitària propiciada per la COVID-19, i les incerteses que suscita en escenaris futurs, si escau, s'articularan vies alternatives de no-presencialitat, per fer el seguiment i garantir l'avaluació del curs. En aquest cas, podrà establir-se un sistema mixte de docència, presencial i en línia. Si la situació sanitària s'agreuja, podrà establir-se un sistema de docència totalment no presencial. Si aquest fos el cas, a l'inici del curs s'informarà amb precisió a l'alumnat sobre les noves metodologies docents i la distribució temporal de les activitats no presencials. En cas que no pugui garantir-se la presencialitat, l'avaluació també s'adaptarà al nou entorn i els dos exercicis avaluables es lliuraran a través de l'aplicatiu Moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura "Drets lingüístics" s'impartirà, en principi, presencialment. Atesa la crisi sanitària propiciada per la COVID-19, si les circumstàncies ho fan aconsellable, es preveu la possibilitat de garantir, totalment o parcialment, docència no-presencial. A l'inici del segon semestre, quan s'inicii el curs, prenent en consideració les circumstàncies concurrents i l'evolució de la pandèmia, s'informarà amb precisió sobre la metodologia docent i el règim d'avaluació.

Modificació de l'avaluació:
En l'avaluació d'aquest curs se seguiran els criteris que consten a la fitxa d'aquesta assignatura. Nogensmenys, prenent en consideració la crisi sanitària propiciada per la COVID-19, segons com evolucioni la pandèmia, si escau podrà adaptar-se l'avaluació del curs a la no-presencialitat. Se n'informarà amb més precisió a la pàgina Moodle de l'assignatura a l'inici del segon semestre, prenent en consideració les circumstàncies concurrents. En qualsevol cas, es garantiran les següents previsions:

MODIFICACIÓ DE L'AVALUACIÓ EN CAS D'IMPOSSIBILITAT DE FER CLASSE PRESENCIAL:

1) Avaluació continuada

En el cas que en la data prevista per a la realització i lliurament de qualsevol dels dos exercicis no fos possible realitzar-lo/s presencialment per no estar permès a causa de raons sanitàries, es lliurarà/n a través del Moodle. Amb anterioritat, els professors indicaran als alumnes en el Moodle els materials que hauran de llegir i estudiar. Els professors indicaran el període temporal dintre del qual els alumnes hagin de lliurar el corresponent comentari al Moodle.

Pel que fa a l'examen final de recuperació previst pels alumnes que no hagin aprovat per avaluació continuada, si no es pot realitzar presencialment per no estar permès a causa de raons sanitàries, l'examen serà realitzat a través del Moodle. Amb anterioritat, els professors indicaran als alumnes en el Moodle les pautes necessàries per tal de preparar l'examen. El dia fixat per a l'examen l'alumne el realitzarà al Moodle a través del sistema que es determini (lliurament de tasca, qüestionari, etc.) sempre dintre de la franja temporal que es fixi per a la realització i lliurament de l'examen, no admetent-se lliuraments ni fora de termini ni per altra via que no sigui el lliurament al Moodle.

2) Avaluació única

Cas que, per les raons abans indicades, el primer examen o l'examen de recuperació (o tots dos) no es puguin realitzar presencialment, aleshores es faran al Moodle, el mateix dia i hora que tinguessin inicialment previstos. Les característiques de tots dos exàmens seran les mateixes que s'acaben d'indicar a l'anterior apartat per a l'examen de recuperació de l'avaluació continuada.

3) Normes comunes

Tota prova feta online tindrà, de cara al còmput de la nota final de l'assignatura, el mateix valor que tingués assignat segons el programa la prova a la que substitueixi, tant si aquesta prova pertanyia al sistema d'avaluació contínua com si pertanyia al d'avaluació única. Es mantenen les normes d'avaluació que recull per a tots dos sistemes d'avaluació el programa de l'assignatura.

La finalitat d'aquests exàmens és especialment que l'alumne, a més del seu coneixement del temari, pugui demostrar capacitat de reflexió, anàlisi i sistematització. Es valorarà especialment, en conseqüència, el coneixement teòric i pràctic de les matèries tractades, l'ús del llenguatge jurídic i de l'àmbit politològic, la capacitat de raonament i argumentació, la capacitat de sistematitzar i de síntesi, l'anàlisi i comprensió de textos jurídics i polítics, l’estructura de les respostes i el seu contingut global, la correcta identificació de les fonts de consulta alienes que s'utilitzin (tota còpia o plagi portarà a qualificar l'examen amb un zero) així com l'adequació als criteris formals i de contingut que en cada cas es fixin.

El fet que una prova no pugui ser realitzada presencialment, i hagi de ser substituïda per una altra activitat en els termes abans indicats, només afecta a l'esmentada prova. Si més endavant hi hagués previstes altres proves, aquestes seran realitzades presencialment si en les dates corresponents això és viable.

Tutoria i comunicació:
Els alumnes poden contactar per mail amb la professora de l'assignatura per a qualsevol dubte que els pugui sorgir

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.