Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Desenvolupar els conceptes i la capacitat d’observació per tal que els estudiants siguin capaços d'analitzar la dimensió socioambiental de les dinàmiques territorials. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori i d'estratègia de desenvolupament territorial amb la finalitat de poder aportar solucions ambientalment optimes i socialment justes a les problemàtiques territorials dels nostres temps.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT ALBERTÍ PARES  / MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / DAVID PAVON GAMERO  / JOSEP VILA SUBIROS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta.
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. DINAMIQUES TERRITORIALS ACTUALS: Procés d'urbanització. Relació camp-ciutat. La transformació urbanística com a generadora de valor i la problemàtica associada. Territori i conflictes.

2. FONAMENTS I BASES CONCEPTUALS: Una aproximació conceptual a l’ordenació del territori i a l’urbanisme. Objectius bàsics de l’ordenació del territori. Premisses i conceptes claus de l’ordenació del territori. Les escales territorials i els instruments d’anàlisi. L’estratègia Territorial Europea.

3. MÈTODES I INSTRUMENTS DE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. Què hem de planificar? Les principals fases del procés de planificació. El pla com a instrument bàsic de planificació.La matriu territorial. La metodologia estratègica

4. PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: Objectius i principals continguts de la planificació territorial. Antecedents de la planificació territorial a Catalunya i a Espanya. La planificació territorial a Catalunya.

5. PLANEJAMENT URBANÍSTIC: Formació i elements de l’espai urbà. La llei d’Urbanisme: evolució històrica i situació actual. La classificació i qualificació del sòl i la seva delimitació. Figures de planejament urbanístic. La gestió urbanística.

6. IMPACTES, MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ: AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA EN L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI (PALS, PAES).

7. PLANIFICACIÓ i GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS. Bloc central focalitzat en el seu origen, els objectius, la planificació i la gestió amb una especial atenció als espais naturals protegits.

8. PLANIFICACIÓ i GESTIÓ DEL PAISATGE: conceptes bàsics, estudi del marc legislatiu, dels instrumetns de planficació i de gestió.

9. PRÀCTIQUES: ESTUDI I ANÀLISI DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL: Cada grup de pràctiques treballarà un municipi amb la finalitat de conèixer, analitzar i diagnosticar totes les figures de planejament que s’han donat en el darrers 10 anys així com per efectuar el seu reconeixement territorial preliminar. A més caldrà analitzar i diagnosticar el seu grau de gestió i aplicabilitat. La idea és comprovar la complementarietat, la duplicitat o les contradiccions entre els diferents instruments de planejament i fer propostes de bones practiques o de planificació concurrent.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25,00 50,00 0 75,00
Lectura / comentari de textos 0 14,00 0 14,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Sessió expositiva 7,00 14,00 0 21,00
Sessió participativa 16,00 12,00 0 28,00
Sortida de camp 6,00 0 0 6,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Benabent Fernández de Córdoba, Manuel (cop. 2006 ). La Ordenación del territorio en España : evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX . Sevilla: Universidad de Sevilla :Junta de Andalucía Consejería de Obras Públicas y Transportes. Catàleg
 • Castañer i Vivas, Margarida (2014 ). Deu anys d'Anuari Territorial de Catalunya (2003-2012) : una dècada de transformacions, projectes i debats . [Barcelona]: SOT Societat Catalana d'Ordenació del Territori ;Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Castañer i Vivas, Margarida (2012 ). El Planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI : una nova interpretació i projecció del país . Barcelona: Institut d'Estudis Catalans Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Catàleg
 • Esteban i Noguera, Juli (2007 ). L'Ordenació urbanística : conceptes, eines i pràctiques (2a ed.). [Barcelona]: Diputació Barcelona. Catàleg
 • Galiana Martín, Luis (DL 2010 ). Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol, 1957- (2003 ). Aquí, no! : els conflictes territorials a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol (cop. 2001 ). Ciutat de ciutats : reflexions sobre el procés d'urbanització a Catalunya . Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Nel·lo, Oriol (2012 ). Francesco Indovina : del análisis del territorio al gobierno de la ciudad . Barcelona: Icaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
CLASSES PARTICIPATIVES, INVERSES, ESTUDI DE CASOS.

Informe escrit: Ha de complir amb tots els requisits definits en la descripció de l'activitat.
S'avaluarà,també, l’assistència, la participació i la dinàmica generada.
20 No
PRÀCTICA: Taller d'Estudi de cas. Reconeixement territorial i anàlisi del planejament vigent en un municipi o comarca. S'avaluarà l’assistència, la participació i la dinàmica generada en el taller.

Memòria escrita i defensada oralment : Ha de complir amb tots els requisits definits en la descripció de l'activitat
50
EXAMEN FINAL Que apliquin correctement els coneixements adquirits. 30

Qualificació

PRÀCTICA: TALLER D'ESTUDI DE CAS: Memòria escrita, defensa oral i particpació activa en el taller. Puntuació per grup de treball de 0 a 10; compta un 50% de la nota.

CLASSES PARTICIPATIVES, INVERSES, ESTUDI DE CASOS.Informes sobre temàtiques desenvolupades. Puntuació individual en l'escala 0-10; compta un 20% de la nota.

Prova final: examen teòric, de reflexió, no estrictament memorístic. Consistirà en aplicar els coneixements adquirits. Puntuació en l’escala 0-10. Compta un 30% de la nota.

Per fer mitjana entre la nota de PRÀCTICA:TALLER D'ESTUDI DE CAS; les informes de les CLASSES PARTICIPATIVES I L'EXAMEN serà requisit obligatori haver assolit un 5 de cadascun.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'entendrà com a 'no presentat' l'estudiant que no hagi realitzat una o més de les activitats incloses a l'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà:

En un EXAMEN FINAL sobre els continguts de l'assignatura.

PRÀCTICA TALLER D'ESTUDI DE CAS: S'avaluarà la memòria escrita i defensada oralment. Ha de complir amb tots els requisits definits en la descripció de l'activitat

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En la MODALITAT PRESENCIAL el professorat establirà unes hores per tal que l’alumnat pugui anar a fer les consultes en el despatxos de la Facultat de Ciències.

En la MODALITAT SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL l’alumnat podrà sol·licitar tutoria a traves de la plataforma (gestor de continguts) moodle o del e-mail. A començament de curs el professorat facilitarà les adreces

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L’alumnat i el professorat es comunicaran a través de la plataforma (gestor de continguts) moodle o del e-mail. A començament de curs el professorat facilitarà les adreces

Observacions

La bibliografia de detall així com altres dades complementàries sobre el desenvolupament de l'assignatura, es lliuraran en iniciar-se les sessions.

A l'inici del curs es donarà un guió més detallat i també una apreciació de les activitats que es duran a terme .

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI: AL LLARG DEL CURS PASSEM A FER TOTA LA DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL

*CLASSES TEÒRIQUES: El professorat introduirà el conjunt de temes del contingut del programa. APP 0/ APV 7 / SP 14
*CLASSES PARTICIPATIVES, INVERSES, ESTUDI DE CASOS. APP 8 / APV 8 / SP 12
*Els alumnes hauran de treballar unes lectures relacionades amb els temes tractats en les classes expositives APP 0 / APV 0 / SP 14
*PRÀCTICA: Taller d'Estudi de cas. Reconeixement territorial i anàlisi del planejament vigent en un municipi o comarca. APP 10 / APV 15 / SP 50
*EXAMEN FINAL . APP 6 / APV 0 / SP 0

ESCENARI: AL LLARG DEL CURS PASSEM A FER TOTA LA DOCÈNCIA NO PRESENCIAL.

*CLASSES TEÒRIQUES: El professorat introduirà el conjunt de temes del contingut del programa. APP 0 / APV 7 / SP 14
*CLASSES PARTICIPATIVES, INVERSES, ESTUDI DE CASOS APP 0 / APV 16 / SP 12
*Els alumnes hauran de treballar unes lectures relacionades amb els temes tractats en les classes expositives. APP 0 / APV 0 / SP 14
*PRÀCTICA: Taller d'Estudi de cas. Reconeixement territorial i anàlisi del planejament vigent en un municipi o comarca. APP 0 / APV 25 / SP 50
*EXAMEN FINAL APP 0 / APV 6

Els estudiants que per motius sanitaris hagin de confinar-se per un període de 15-30 dies podran seguir les sessions presencials via streaming

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI: AL LLARG DEL CURS PASSEM A FER DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL.

Les valoracions i la tipoliga de les diferents activitats avaluables no canviarà.

ESCENARI: AL LLARG DEL CURS PASSEM A FER TOTA LA DOCÈNCIA NO PRESENCIAL.

Les valoracions i la tipologia de les diferents activitats avaluables no canviarà.

Excepció:

L'examen es farà via on-line

La presentació oral del informe del taller pràctic es farà via on-line.

Tutoria i comunicació:
En la MODALITAT PRESENCIAL el professorat establirà unes hores per tal que l’alumnat pugui anar a fer les consultes en el despatxos de la Facultat de Ciències.

En la MODALITAT SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL l’alumnat podrà sol·licitar tutoria a traves de la plataforma (gestor de continguts) moodle o del e-mail. A començament de curs el professorat facilitarà les adreces

L’alumnat i el professorat es comunicaran a través de la plataforma (gestor de continguts) moodle o del e-mail. A començament de curs el professorat facilitarà les adreces