Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estudi comparatiu de l'estructura microscòpica i de l'organogènesi de diferents òrgans i sistemes en animals. Es farà èmfasi en el model humà.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC LLAVANERA I BRUGUERA  / ALBERT SALAS HUETOS
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (30%), Anglès (40%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius

Continguts

1. ORIGEN DEL METAZOUS I EMBRIOLOGIA. Origen dels teixits animals. Desenvolupament embrionari (pre-embrionari, embrionari i fetal).

2. ORGANOGRAFIA COMPARADA. Comparació histològica entre els principals sistemes del cos, amb èmfasi en el model humà: Sistema cardiovascular, sistema immunitari (òrgans limfàtics), sistema respiratori, sistema digestiu i sistema excretor.

3. PRÀCTIQUES DE LABORATORI: Dissecció i descripció anatòmica i histològica dels òrgans dels sistemes cardiovascular, immunitari (òrgans limfàtics), respiratori, digestiu i excretor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 0 15,00
Exposició dels estudiants 2,00 0 0 2,00
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 7,00 0 7,00 14,00
Sessió participativa 3,00 3,00 0 6,00
Sessió pràctica 8,00 0 0 8,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 1,00 0 1,00
Treball en equip 0 26,00 0 26,00
Total 23,00 45,00 7,00 75

Bibliografia

 • Hickman (2009). Principios integrales de zoología. Mc Graw Hill. Catàleg
 • Moyes (2007). Principios de fisiología animal. Pearson. Catàleg
 • Carlson, Bruce M (2009). Embriología humana y biología del desarrollo (4a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Langman (2012). Embriología médica. Lippincott. Catàleg
 • Kierszenbaum, Abraham L (2007). Histology and cell biology : (2nd ed.). Philadelphia: Mosby Elsevier. Catàleg
 • Ross, Michael H (2007). Histología : (5a ed.). México, D.F. [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Junqueira (2005). Histología básica: texto y atlas. Masson. Catàleg
 • Gartner (2011). Atlas en color de histología. Médica Panamericana. Catàleg
 • Kühnel (2005). Atlas color de citología e histología. Médica Panamericana. Catàleg
 • Boya Vegue (2004). Atlas de histología y organografía microscópica. Médica Panamericana. Catàleg
 • Rohen (2011). Atlas de anatomía humana: estudio fotográfico del cuerpo humano. Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions participatives (dubtes/qüestionari) Consistirà en qüestionaris del Moodle sobre els continguts de l’assignatura. Es formularan preguntes tipus test, preguntes de resposta curta i/o identificació histològica de teixits a través del Moodle. 10 No
Formulació/resolució preguntes del Bloc 2 Formulació de 3 preguntes (2 tipus test i 1 de resposta curta) amb la corresponent resposta sobre el sistema assignat al Bloc 2. S’avaluarà el contingut, la dificultat, la precisió i la idoneïtat de la pregunta i la resposta. 5 No
Treball pràctic en grup Elaboració d'un article científic en anglès sobre l'anatomia i histologia de l'òrgan/sistema en qüestió. S’avaluarà tant el contingut com els aspectes formals del treball. 15 No
Presentació oral del treball en equip Consistirà en la presentació oral del treball pràctic. S'avaluarà tant contingut com els aspectes formals de la presentació. 10 No
Examen final Consistirà en un 25% del Bloc 1, 25% del Bloc 2 i 10% d'identificació d'imatges histològiques. L'examen podrà contenir preguntes tipus test, preguntes de resposta curta i/o identificació histològica de teixits. Algunes preguntes del Bloc 2 seran seleccionades de les preguntes formulades pels estudiants. 60

Qualificació

Els continguts teòrics de l’assignatura seran avaluats mitjançant 3 activitats d’avaluació continuada. Es realitzaran 3 sessions participatives durant el transcurs de l’assignatura. En aquestes sessions es duran a terme exercicis/problemes/qüestions i resolució de dubtes relacionats amb els continguts impartits fins el moment (activitat no avaluable). Per altra banda, es realitzaran 3 qüestionaris al Moodle de preguntes tipus test, preguntes de resposta curta i/o identificació histològica de teixits relacionats amb els continguts impartits fins el moment (10% de la nota final). Addicionalment, els alumnes hauran de redactar 3 preguntes (2 tipus test i 1 de resposta curta), amb la corresponent resposta, sobre el sistema assignat al Bloc 2. S’avaluarà el contingut, la dificultat, la precisió i la idoneïtat de la pregunta i la resposta (5% de la nota final). Finalment, els continguts teòrics treballats durant el curs s’avaluaran en un examen final que consistirà en preguntes tipus test, preguntes de resposta curta i/o identificació histològica de teixits (60% de la nota final). Algunes preguntes del Bloc 2 formulades pels estudiants seran seleccionades per l’examen final.

Les pràctiques de laboratori consistiran en la dissecció i descripció anatòmica i histològica dels òrgans dels sistemes treballats a classe de teoria. Es dividirà la classe en 5 grups, i a cada grup li correspondrà la dissecció dels òrgans d'un sistema determinat. Es realitzarà un treball en grup que consistirà en l'elaboració d'un article científic (15% de la nota final) en anglès sobre l'anatomia i histologia de l'òrgan/sistema en qüestió, que serà exposat oralment pels membres del grup (10% de la nota final).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a les pràctiques de laboratori i a l'examen final són requisits indispensables per aprovar l'assignatura. Si no es compleixen aquests requisits s'obtindrà la qualificació final de "No presentat".

Avaluació única:
L’avaluació única consistirà en l’assistència a l’examen final amb una ponderació del 100% de la nota final de l’assignatura. L’assistència a les pràctiques de laboratori és un requisit indispensable per aprovar l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
L'assignatura es considera superada quan la nota final obtinguda a partir de la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables és superior a 5 sobre 10. Cal haver obtingut una qualificació mínima de 5 sobre 10 a l’examen final per tal de superar l’assignatura. L’examen final és recuperable, mitjançant la realització d'una prova similar que es durà a terme durant el període de proves de recuperació. En aquest cas, es mantenen els criteris de qualificació mínima per considerar superada l'assignatura. L’assistència a les pràctiques de laboratori és un requisit indispensable per aprovar l’assignatura. El treball en grup, la presentació oral i els qüestionaris del Moodle no són recuperables.

Tutoria

Les tutories per a resoldre dubtes de l’assignatura es podran realitzar per correu electrònic (per a dubtes concrets de resposta curta), de manera virtual (Google Meet) i/o de manera presencial amb hora pactada.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació ordinària i la interacció del professorat amb l’estudiantat es durà a terme a través del Moodle de l’assignatura i el correu electrònic.

Observacions

L’organografia és la descripció dels òrgans en relació amb la seva funció en els éssers vius. L'assignatura resulta especialment interessant pels alumnes que vulguin ampliar conceptes d’embriologia i histologia. Té per objectiu reforçar la comprensió de la histologia animal de manera que l'alumne reconeixerà molts conceptes ja treballats en fisiologia animal i es podrà centrar en millorar les seves habilitats d'interpretació i comparació de micrografies. La limitació temporal de l’assignatura impedeix un aprofundiment en els diferents models animals i per això s'aborda principalment la histologia humana. No obstant això, s'esmenten particularitats d'altres espècies animals seguint un punt de vista filogenètic per tal d'entendre l'estructura dels diferents òrgans des del seu origen en l'embrió. Pel que fa al treball pràctic, es repta a l'alumne a analitzar un òrgan macroscòpica i microscòpicament i elaborar un article científic en llengua anglesa sobre les seves observacions. La presentació de l'article es fa oralment i l'estructura de la presentació és lliure, podent ser enfocada a l'àmbit investigador o docent.

Assignatures recomanades

 • Biologia fonamental
 • Citologia i histologia
 • Fisiologia animal
 • Fisiologia cel·lular
 • Reproducció i desenvolupament
 • Vertebrats
 • Zoologia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
- 1r dia de presencialitat (dimecres):
• La divisió en grups A/B no es farà si el grup és petit i disposem de les aules necessàries.
• Per a vulnerables-confinats, les classes es faran per Streaming.

- Fins a dues sessions en línia (a definir abans de la CdG del 8 de Juliol):
• Encara no està definit el dia.

- Les pràctiques de laboratori es mantindran de manera presencial.

Escenari tancament UdG.
En una situació de docència no-presencial, les classes expositives i participatives es duran a terme de manera virtual a través del Google Meet. Els qüestionaris del Moodle es mantindran de manera virtual a través del Moodle. Les pràctiques de laboratori es realitzaran de manera virtual, fent un estudi anatòmic i histològic dels òrgans/sistemes assignats mitjançant una aplicació d’anatomia 3D i imatges histològiques.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Totes classes expositives es podran seguir de manera virtual a través del Google Meet. Les classes participatives en el cas d’estudiants vulnerables o amb confinament temporal es realitzaran virtualment de manera individualitzada o en petits grups en un horari pactat. Les pràctiques de laboratori es duran a terme de manera individualitzada o en petits grups de manera virtual. El treball pràctic i la presentació oral seran individuals o en un format reduït, i la presentació oral es durà a terme de manera virtual.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.
En la situació de docència semi-presencial, les activitats d’avaluació seguiran el format establert.

Escenari tancament UdG.
L'avaluació d'aquesta assignatura pot variar com a conseqüència de la situació excepcional del tancament de la UdG. En aquest escenari, l’examen final mantindrà el format establert però es durà a terme on-line a través del Moodle. El treball pràctic es mantindrà en el format establert, però la presentació oral es realitzarà on-line a través del Google Meet. En aquest escenari, es suprimirà l’aparició a l’examen final de les preguntes formulades pels estudiants, tot i que la formulació/resposta de les preguntes seguirà com a activitat avaluable en el format establert. Els qüestionaris del Moodle sobre els conceptes explicats a les classes expositives seguiran on-line i amb el format establert.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
L’examen final mantindrà el format establert però es durà a terme de manera on-line a través del Moodle. El treball pràctic es realitzarà de manera individual i en format reduït, i la presentació oral es realitzarà on-line a través del Google Meet. En aquest escenari, la formulació/resposta de les preguntes seguirà com a activitat avaluable en el format establert. Els qüestionaris del Moodle sobre els conceptes explicats a les classes expositives seguiran on-line i amb el format establert.

Tutoria i comunicació:
Les tutories per a resoldre dubtes de l’assignatura en una situació de no-presencialitat es podran realitzar per correu electrònic (per a dubtes concrets de resposta curta) o de manera virtual (Google Meet).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.