Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Anual
Professorat:
EMILI BESALU LLORA  / JOSEP DURAN CARPINTERO  / JOSEP MARIA LUIS LUIS  / EVA MARGUI GRABULOSA  / MARIA ANGELES MARTINEZ LORENTE  / ANNA PLA QUINTANA  / ALFONS POLO ORTIZ  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO  / SILVIA SIMON RABASEDA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Els elements químics. Taula periòdica. Fonaments d'estructura atòmica. El nucli atòmic i els isòtops. Orbitals. Estabilitat nuclear: radioactivitat.

2. Enllaç químic. Tipus d’enllaç químic. Enllaç covalent i geometria molecular. Estructures de Lewis. VSEPR. Hibridació. TOM i TEV

3. Formulació i nomenclatura

4. Fonaments de química orgànica. Grups funcionals. Propietats generals dels compostos orgànics.

5. Cinètica química. Ordres de reacció. Efecte de la Temperatura.

6. Forces intermoleculars i estats d’agregació. Gasos.

7. Termodinàmica i equilibri químic. Principis de la Termodinàmica. Termoquímica. Equilibri químic.

8. Equilibris en solució. Introducció: dissolucions ideals i propietats col·ligatives (òsmosi). Reaccions i estequimetria. Equilibris de transferència de protons. Càlcul del pH. Dissolucions amortidores. Equilibri de formació de complexos. Equilibri de precipitació. Reaccions d'oxidació-reducció. Piles electroquímiques. Electròlisi.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 8,00 0 8,00
Lectura / comentari de textos 0 30,00 0 30,00
Prova d'avaluació 6,00 30,00 0 36,00
Resolució d'exercicis 20,00 14,00 0 34,00
Seminaris 6,00 6,00 0 12,00
Sessió expositiva 8,00 0 0 8,00
Sessió participativa 16,00 6,00 0 22,00
Total 56,00 94,00 0 150

Bibliografia

 • Chang, Raymond (cop. 2006 ). Principios esenciales de química general (4ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Chang, Raymond (2003). Química (7a). McGraw-Hill. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H. (2011). Química general (10ª edició). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Atkins, P. W.|q(Peter William) (cop. 2006 ). Principios de química : los caminos del descubrimiento (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bell, Jerry Martínez Álvarez, Roberto Rodríguez Yunta, María Josefa Sánchez Martín, Luis (cop. 2005 ). Química : un proyecto de la American Chemical Society . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Whitten, Kenneth W. (1998 ). Química general (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Colacio Rodríguez, Enrique (DL 2004 ). Fundamentos de enlace y estructura de la materia . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • García Campaña A.M., Cuadros Rodríguez L. (2004). Introducción al equilibrio químico. Anaya. Catàleg
 • De Manuel Torres E. (2004). Lo esencial sobre las reacciones químicas. Anaya. Catàleg
 • Sales i Cabré, Joaquim (1994 ). Introducció a la nomenclatura química : inorgànica i orgànica (4a ed.). Barcelona: Edunsa. Catàleg
 • López Cancio, José Antonio (DL 2000 ). Problemas de química . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Navarrete Guijosa, A., García Rodríguez A., (2004). La resolución de problemas en Química. Anaya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Part no Recuperable PA1 NR. Resolució de problemes, exercicis i qüestions sobre el temari impartit al PA1. Es realitzarà mitjançant un qüestionari Moodle. Aquesta activitat no és recuperable. 20 No
Part no recuperable PA2 NR. Resolució de problemes, exercicis i qüestions sobre el temari impartit al PA2. Es realitzarà mitjançant un qüestionari Moodle. Aquesta activitat no és recuperable. 20 No
Part recuperable R. Resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. Aquestes activitats son proves d'avaluació que estan incloses en el context d'exàmens que tots els estudiants podran realitzar en convocatòries generals prèviament estipulades (en els calendaris d'avaluació específica de cada Període Acadèmic). El percentatge de la nota de l'assignatura que li correspon a la totalitat d'aquestes activitats és recuperable, sempre segons les condicions exposades en aquesta fitxa de l'assignatura. 60

Qualificació

Criteris generals:

Al llarg del procés d'avaluació continuada es realitzaran diverses proves puntuables recuperables i no recuperables. Les proves recuperables, una per cada període acadèmic, seran exàmens presencials. Durant les mateixes es podrà demanar en qualsevol moment un document identificador vàlid per comprovar la identitat de l'alumne/a. La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, rellotges intel·ligents, etc.) comporta suspendre l'assignatura.

També es realitzaran dues proves no recuperables, qüestionaris, a la plataforma Moodle en sessions prèviament anunciades (una per cada període acadèmic).

La no compareixença a alguna d'aquestes proves (no recuperables) o de a l'examen de recuperació de la part recuperable atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la nota final de l'assignatura.

Notes importants per al càlcul de la nota final de l'assignatura:

S'obtindrà la nota de l'assignatura ponderant amb els percentatges respectius les mitjanes aritmètiques de les diferents proves dels blocs recuperable per una banda i no recuperable per l'altra.
Cal tenir una nota de 4 o superior (sobre 10) de mitjana dels blocs recuperables (és a dir de la mitjana global calculada amb totes les parts recuperables dels dos PAs) per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4.5.


Activitat de recuperació:
Hi haurà una única prova de recuperació de la part definida com a recuperable.
Només es podrà accedir a la recuperació si prèviament l'assignatura roman suspesa.
En aquest cas l'estudiant tindrà l'opció de tornar-se a examinar en una sola prova de totes les activitats recuperables. Això implicarà ser avaluat de nou i en bloc de tot el temari de l'assignatura.
Accedir a la recuperació també implicarà renunciar a la nota atorgada prèviament a totes les activitats recuperables.
La nota d'aquesta prova defineix de nou la totalitat de la nota de la part recuperable de l'assignatura.
Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi accedit a cap de les proves no recuperables. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga a l'estudiant/a la condició de "Presentat".

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final, similar a la prova d'avaluació de la part recuperable de l'assignatura i a la prova del qüestionari-moodle no presencial on l'estudiant haurà de resoldre problemes, exercicis i qüestions sobre tot el temari impartit de l'assignatura. Aquesta prova correspondrà al 100% de la nota final de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Cal tenir una nota de 4 o superior (sobre 10) de mitjana dels blocs recuperables.

Tutoria

Les tutories professor-alumne es realitzaran de forma presencial en funció de les demandes dels estudiants amb cita prèvia concertada via e-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzarà via e-mail i a través del fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Observacions

Metodologia:
En base als criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, tant amb el professor com sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de sessions de tutories, seminaris, resolució de problemes, etc. Durant el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat i proveït pel professorat està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint les activitats d'avaluació i el calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc. Els processos d'aprenentatge i d'interacció amb el professorat (resolució de dubtes i problemes, tutories,...) necessàriament han de ser continus durant tot el període en què estan programades les activitats presencials.

Temari:
Per tal de presentar un desenvolupament curricular adequat, el temari d'aquesta assignatura per als estudiants del grau de Química es coordinarà amb els continguts de l'assignatura de 'Complements de Química'.

Formulació i nomenclatura química:
Es proveirà a l'alumnat de documents i exercicis de formulació i nomenclatura química orgànica i inorgànica.
Els aspectes de formulació i nomenclatura químiques podran intervenir de manera implícita o explícita en totes les proves a realitzar.

Proves no recuperables:
+ També es realitzaran dues proves no recuperables, qüestionaris, a la plataforma Moodle en sessions prèviament anunciades (una per cada període acadèmic).

Una vegada s'hagin realitzat totes les proves no recuperables es calcularà la mitjana d'aquestes i la seva qualificació representarà el percentatge no recuperable de la nota de l'assignatura.


Proves recuperables:
+ Al llarg del curs es preveuen fer dues proves escrites que aglutinaran el percentatge de nota restant.
Aquestes proves són recuperables segons les condicions expressades en aquesta mateixa fitxa i es realitzaran en els períodes establerts en el calendari acadèmic de la Facultat.
Una vegada s'hagin realitzat totes les proves recuperables es calcularà la mitjana d'aquestes i la seva qualificació representarà el percentatge recuperable de la nota de l'assignatura.


Nota important:
La còpia, trànsit d'informació, la tinença d'un mòbil o aparell similar (smartphone, tauleta, audiòfon, rellotge de text o intel·ligent, etc.) durant una prova comportarà suspendre l'examen, sense perjudici d'estendre la penalització més enllà, d'acord amb la Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències i la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la Universitat de Girona.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial :

+ Les classes de l’assignatura seran presencials, i s'adaptaran a allò que estableixi la Facultat per a la docència presencial (nombre màxim d’estudiants segons capacitat de l’aula) i als horaris corresponents a cada grup. En aquestes sessions presencials es resoldran dubtes i exercicis que els alumnes prèviament hauran treballat de forma no presencial a partir del material docent disponible a través del Moodle.

Escenari no presencial :

+ Com en l'escenari semipresencial, però en aquest cas totes les classes es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que habiliti la Facultat.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal :

+ Es realitzarien tutories específiques telemàticament prèvia sol.licitud per part de l’estudiant afectat.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial :

+ No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació: les proves recuperables es faran presencialment i les no recuperables a través del Moodle.

Escenari no presencial :

+ Les proves recuperables es realitzaran per via telemàtica en el format que el professorat decideixi. Les proves no recuperables es seguiran fent mitjançant un qüestionari del Moodle.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal :

+ Com en el cas de l'escenari no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial :

+ Les tutories individuals es realitzaran via correu electrònic o video-conferència, i les grupals telemàticament (imatge i so) a través de video conferència.

Escenari no presencial :

+ Com en el cas de l'escenari semipresencial.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal :

+ Com en el cas de l'escenari semipresencial.