Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura vol aprofondir en l'estudi de diversos gèneres cabdals de la literatura espanyola del Segle d'Or, que seran els següents: poesía (lírica i èpica), prosa i teatre.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E3. Estar familiaritzat i saber manejar els principals programes i recursos informàtics aplicats específicament a l'estudi de la llengua i la literatura.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i/o literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques oportunes per aconseguir resultats de qualitat.
 • E10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E13. Aplicar els mètodes d'anàlisi i crítica literària prèviament exposats en forma teòrica a diferents textos concrets de la literatura espanyola.
 • E14. Realitzar comentaris de textos adequats a la disciplina, que atenguin tant la seva anàlisi estilística, formal i cultural com la identificació en els mateixos dels trets propis de l'època, l'autor o l'obra estudiats.
 • E15. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.

Continguts

1. Parte I: Lírica del siglo XVI

          1.1. Juan Boscán (lírica cancioneril, italianizante y neoclásica)

          1.2. Diego Hurtado de Mendoza (lírica antipetrarquista y burlesca, epístola)

          1.3. Francisco de Aldana: presencia amorosa, misoginia y misticismo.

          1.4. San Juan de la Cruz (Noche oscura, Llama de amor viva, Cántico espiritual, poemas menores)

          1.5. Fernando de Herrera. Anotaciones, controversias, poesía.

          1.6. Andrés Fernández de Andrada: itinerario de la epístola moral horaciana

          1.7. Lupercio y Bartolomé Leonardo Argensola

          1.8. Lope de Vega: romances y sonetos

2. Parte II

          2.1. La épica culta. Los modelos clásicos y contemporáneos. Las armas y los amores: la épica y la ficción caballeresca. Barahona de Soto. La épica colonial: Ercilla y sus imitadores. Épica y crónica: Juan Rufo. Épica y Reconquista: el Pinciano, Cristóbal de Mesa. La épica sacra. La épica burlesca.

          2.2. Prosa histórica: la teoría humanista de la historia. Los historiadores de la época de Carlos V: Alonso de Santa Cruz, Pedro Mexía, Luis de Ávila. Los cronistas de la época de Felipe II: Diego Hurtado de Mendoza, Ambrosio de Morales y Juan de Mariana. Las crónicas de Indias.

          2.3. Teatro y espectáculo en el siglo XVII. La comedia nueva después de Lope de Vega. El ciclo de Lope: Tirso de Molina. Calderón de la Barca y la reforma de la comedia nueva.

3. Parte III. La ficción psicológica en el Mar del Plata

          3.1. La obra narrativa de Roberto Arlt. Comentario de El juguete rabioso. Lectura de Los siete locos. Novela y relato corto. Lectura de Las fieras. Características de su estilo literario. Roberto Arlt en el cine y en versión digital. La polémica sobre su influencia. Roberto Arlt y Jorge Luis Borges.

          3.2. La ficción literaria de Juan Carlos Onetti. Lectura de El astillero y Juntacadáveres. El estilo de Juan Carlos Onetti. Estructuras narrativas, personajes, paisajes. Visión de América. El personaje femenino.

          3.3. Novela y poesía en Mario Benedetti. Poesía y prosa en Benedetti. Poesía cotidiana, política y popular. Cantautores que han musicado sus letras: Daniel Viglietti y Joan Manuel Serrat. La poesía de Benedetti y la generación del 45 (Uruguay).

          3.4. Ficción narrativa en Mario Benedetti. Relato y novela. De Montevideanos hasta La tregua. Comentario de La tregua. Estilos literarios en su obra de ficción. Ficción y ensayo: Gracias por el fuego y la pasión del 'paisito'.La prosa política y El cumpleaños de Juan Ángel. Los últimos años y la ficción autobiográfica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 134 166 300
Total 134 166 300

Bibliografia

 • Canavaggio, Jean (1994 ). Historia de la literatura española . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Huerta Calvo, Javier (cop. 2003 ). Historia del teatro español . Madrid: Editorial Gredos. Catàleg
 • López Bueno, Begoña ([2008] ). La Poesía del Siglo de Oro. [Sevilla]: Universidad de Sevilla Secretariado de Publicaciones. Catàleg
 • López Bueno, Begoña (2006 ). La Renovación poética del Renacimiento al Barroco . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ruiz Pérez, Pedro (cop. 2003 ). Manual de estudios literarios de los siglos de oro . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Elliot, John H., 1930- García Hernán, David (2010 ). La Historia sin complejos : la nueva visión del Imperio Español : estudios en honor de John H. Elliot . Madrid: Actas. Catàleg
 • Garcia Càrcel, Ricard (cop. 2003 ). Historia de España siglos XVI y XVII : la España de los Austrias . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • García López, Jorge (2016). Borges. La visita del dios. Valencia: Tirant Lo Blanch.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen de la primera part Examen dels continguts de la primera part (lírica, èpica) 30
Examen de la segona part Examen dels continguts de la segona part (prosa i teatre) 30
Treball monogràfic primera part L'alumne haurà d'entregar un treball monogràfic sobre un autor o una obra estudiats al llarg del semestre, prèviament pactat amb les professores. 20
Treball monogràfic segona part L'alumne haurà d'entregar un treball monogràfic sobre un autor o una obra estudiats al llarg del semestre, prèviament pactat amb les professores. 20

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a través d'un examen al final de cada semestre i d'un treball monogràfic de cadascuna de les parts (I i II). Els dos examens computaran un 60% de la nota global i els dos treballs un 40%

Observacions

Per a cada bloc, cada professora donarà bibliografia secundària específica i recomanarà les lectures a fer.