Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El treball final de grau es contempla com una monografia d'especialitzacó en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis de Llengua i literatura espanyola, sota la supervisió d'un professor-tutor, que es redactarà per escrit i serà defensat públicament devant d'un tribunal.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LLUIS COSTA FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE61- Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles
 • CE63- Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsiques per descriure amb precisió la llengua espanyola
 • CE65- Aplicar els mètodes d'anàlisi i crítica literària prèviament exposats de forma teòrica a diferents textos concrets de la literatura espanyola

Continguts

1. El treball de fi de grau és un exercici d'especialització en alguna de les matèries contingudes en el pla d'estudis de Llengua i literatura espanyola que ha de potenciar la capacitat de planificar i dur a la pràctica projectes investigadors dins el camp filològic.

2. El treball final de grau pot presentar diferents modalitats. De forma general, es recomana la realització d'un treball de revisió i síntesi sobre un tema determinat (el que es podria anomenar un estat de la qüestió). De totes maneres, també es podrà admetre la realització d'un petit treball de recerca.

3. L'oferta de places i d'àmbits temàtics pel treball final de grau serà limitada i supervisada per l'estudi. Els alumnes hauran de sol·licitar formalment les àrees de coneixement i els àmbits temàtics dins els quals voldrien realitzar el treball. Així mateix, hauran de sol·licitar el professor-tutor que els dirigirà. L'assignació definitiva tindrà en compte la nota d'expedient de cada alumne.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,5 207,5 210
Elaboració de treballs 0 90 90
Total 2,5 297,5 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del treball Vegeu l'apartat Criteris de qualificació 80
  Exposició de l'estudiant És imprescindible l'autorització del tutor per peresentar i defensar el treball. Sobre els criteris d'avaluació, vegeu l'apartat Criteris de qualificació. 20

  Qualificació

  Presentació clara i ordenada del text.
  Correcció i claredat tant en la comunicació oral com en la escrita.
  Domini dels recursos en la exposició escrita.
  Domini dels recursos en l'exposició oral.
  Capacitat d'argumentació i justificació de les opinions.
  Utilització adequada del lèxic específic.
  Comprensió dels conceptes bàsics adquirits a través de fonts documentals diverses.
  Creativitat i iniciativa pròpia en les produccions intel·lectuals.
  Iniciació a la recerca.
  Aplicació dels conceptes adquirits.

  IMPORTANT: La còpia o el plagi, per petits que siguin, comporten la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un treball presentat fora de termini o que el professor-tutor no consideri finalitzat, tindrà la qualificació de No presentat.

  Observacions

  Quant a la bibliografia i a les pautes d'elaboració del Treball Final de Grau, el tutor us en donarà les directrius.