Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En aquesta assignatura es presentaran els fenòmens gramaticals que tenen com a àmbit la paraula: accent, estructura sil•làbica, morfologia flexiva i derivativa, i la composició. En esta asignatura se presentarán los fenómenos gramaticales que tienen como ámbito la palabra: acento, estructura silábica, morfología flexiva y derivativa, y la composición.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BEATRIZ BLECUA FALGUERAS  / FRANCESC ROCA URGELL
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CE59- Desenvolupar un ús oral i escrit correcte de la llengua espanyola, que serà utilitzada a classe, en exposicions orals i en diferents treballs i exercicis
 • CE60- Dominar els coneixements de la gramàtica i la literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol àmbit professional
 • CE61- Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles
 • CE63- Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsiques per descriure amb precisió la llengua espanyola

Continguts

1. La sílaba

2. El acento

3. Componentes y estructura morfológica de la palabra

4. Morfología flexiva

5. Morfología derivativa

6. La composición

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 0 15
Cerca d'informació 0 22 22
Classes participatives 30 0 30
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 4 24 28
Resolució d'exercicis 2 32 34
Tutories 1 0 1
Total 52 98 150

Bibliografia

 • Alvar Ezquerra, Manuel (1995 ). La Formación de palabras en español (2ª ed.). Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Aronoff, Mark (2005). What is morphology?. Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Bajo Pérez, Elena (cop. 1997 ). La derivación nominal en español . Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Bosque, Ignacio, 1951- (cop. 1999 ). Gramática descriptiva de la lengua española . Madrid: Espasa. Catàleg
 • Di Tullio, Ángela (2010 ). Manual de gramática del español (Nueva edición). Buenos Aires: Waldhuter. Catàleg
 • Escandell Vidal, M. Victòria Marrero Aguiar, Victoria (DL 2009 ). El Lenguaje humano . Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Fábregas, Antonio (2013). La morfología. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Gil Fernández, Juana (cop. 2000 ). Panorama de la fonología española actual . Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Hualde, José Ignacio (2005 ). The Sounds of spanish . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Lieber, Rochelle (2010). Introducing morphology. Cambridge (UK): Cambridge University Press. Catàleg
 • Nueva gramática de la lengua española : manual (cop. 2010 ). Madrid: Espasa Libros. Catàleg
 • Núñez Cedeño, Rafael A (cop. 1999 ). Fonología generativa contemporánea de la lengua española . Washington DC: Georgetown University Press. Catàleg
 • O'Grady, William D. (William Delaney), 1952- Aronoff, Mark Archibald, John Rees-Miller, Janie (cop. 2001 ). Contemporary linguistics : an introduction (4a ed.). Boston [etc.]: Bedford / St. Martin's. Catàleg
 • Quilis, Antonio (2000 ). Principios de fonología y fonética españolas (3a ed.). Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Real Academia Española (2013). Nueva gramática de la lengua española. Fonética y Fonología. Madrid: Espasa .
 • Varela Ortega, Soledad (cop. 2005 ). Morfología léxica : la formación de las palabras . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Varela Ortega, Soledad (1990 ). Fundamentos de morfología . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1: síl·laba i accent Es valorarà la capacitat de relacionar els continguts teòrics amb els pràctics pel que fa a la resolució de problemes. 20
Exercici 2: morfologia Coneixements teòrics i pràctics de morfologia. Domini de la normativa de l'espanyol 20
Examen Coneixements teòrics i pràctics de morfologia en l'àmbit de la paraula. Domini de la normativa de l'espanyol 60

Qualificació

Se realizarán tres actividades de evaluación: dos ejercicios y un examen final. La no presentación de una práctica de evaluación cuenta, a efectos de calcular la nota media, como 0.

En la calificación de las pruebas escritas se tendrán en cuenta la corrección ortográfica y la coherencia en la expresión. Ello significa que se puede suspender un trabajo o un ejercicio aunque los contenidos sean adecuados. El procedimiento de valoración y puntuación de cada actividad de evaluación quedará recogido de manera explícita en el redactado de la prueba.

Además de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso, en la calificación final se tendrá en cuenta, para cada caso concreto, la valoración del profesor sobre el progreso, la aptitud y la actitud del estudiante.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Se calificará como No Presentado al estudiante que no realice el examen.