Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Itinerari pensat per aquells que s’orienten cap a Història Antiga, Arqueologia, Antropologia, Paleografia, Diplomàtica i Història Medieval. El seu disseny combina l’apropament a les restes materials i l’ús de les fonts històriques escrites i de les fonts etnogràfiques a més de proporcionar el coneixement de les diferents metodologies de les disciplines esmentades. L’assignatura està estructurada en tres grans blocs. El primer està format pels tres primers temes del programa i es dedica a l’Arqueologia i a la Prehistòria, curant d’apropar i fer conèixer les bases metodològiques d’ambdues ciències d’estudi del passat humà. El segon bloc, format també per tres temes, es dedica a l’Etnografia com a disciplina per conèixer la diversitat i les semblances de les societats humanes tant des del punt de vista social com cultural. El tercer bloc, constituït pels darrers quatre temes, pretén proporcionar els coneixements per l’estudi de les fonts escrites i els mètodes d’anàlisi de les mateixes que permeten un coneixement científic del passat medieval.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA GIRONELLA DELGA  / JOSEP MARIA NOLLA BRUFAU  / SAIDA PALOU RUBIO  / JOAQUIM SOLER SUBILS
Idioma de les classes:
Català (84%), Castellà (6%), Anglès (4%), Francès (2%), Italià (4%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CED15. Conèixer i usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques).
 • CED16. Conèixer i usar les disciplines específiques d'estudi, tractament i interpretació de les fonts pròpies de la disciplina.
 • CEP28. Domini del disseny, desenvolupament i avaluació de projectes amb continguts històrics i relatius al patrimoni cultural material i immaterial.

Continguts

1. Datació del passat

2. Disciplines arqueològiques

3. Prospecció arqueològica i excavació estratigràfica. Arqueologia subaquàtica.

4. Conservació del patrimoni arqueològic.

5. Antropologia social i cultural: principals corrents i conceptes teòrics

6. Principals àmbits d'estudi de l'Antropologia

7. Antropologia del parentiu

8. Antropologia econòmica

9. Antropologia política

10. Antropologia de la religió

11. L'etnografia i l'etnologia

12. Textos etnogràfics

13. La Paleografia i la història de l'escriptura: dos conceptes per una disciplina

14. La Paleografia llatina: tipologies de l'escriptura llatina a l'occident europeu

15. La Diplomàtica i la cronología. Què estudia la Diplomàtica? Els sistemes de datació més freqüents als regnes de la Península Ibèrica.

16. Tema 11 La Diplomàtica i la cronología. Què estudia la Diplomàtica? Els sistemes de datació més freqüents als regnes de la Península Ibèrica

17. Tema 12 Diplomàtica. Categories diplomàtiques: Tipologies documentals més frequents: testaments, inventaris, compra-vendes, capítols matrimonials, etc.. Centres d'expedició documental: escrivanies i cancelleries.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 0 1,5
Classes expositives 127,5 244 371,5
Classes pràctiques 2 20 22
Lectura / comentari de textos 2 12 14
Prova d'avaluació 7 28 35
Seminaris 6 0 6
Total 146 304 450

Bibliografia

 • Arnall i Juan, María Josepa (1993 ). L'Escriptura a les terres gironines : segles IX-XVIII . Girona: Diputació de Girona. Catàleg
 • Arnall i Juan, María Josepa (2002 ). El Llibre manuscrit . Barcelona: Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona :Edicions Universitat de Barcelona :Eumo. Catàleg
 • Bonte, Pierre (cop. 1996 ). Diccionario de etnología y antropología . Madrid: Akal. Catàleg
 • Carandini, Andrea (cop. 1997 ). Historias en la tierra : manual de excavación arqueológica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cota Zero 17, Restes lítiques en contextos arqueològics (2002). Vic: Eumo. Catàleg
 • Cota Zero, 11, Arqueozoologia. Economia i societat. (1995). Viv: Eumo. Catàleg
 • Cota Zero, 4, Mètodes científics aplicata a la reconstrucció paleoambiental... (1988). Vic: Eumo. Catàleg
 • Gimeno Blay, Francisco M (cop. 2005 ). Admiradas mayúsculas : la recuperación de los modelos gráficos romanos . [Salamanca]: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura. Catàleg
 • Gimeno Blay, Francisco M (2006 ). Escribir, reinar : la experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) . Madrid: Abada. Catàleg
 • Harris, Edward C (1991 ). Principios de estratigrafía arqueológica . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Kottak, Conrad Phillip (cop. 2007 ). Introducción a la antropología cultural : espejo para la humanidad (5a ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Laburthe-Tolra, Philippe (cop. 1998 ). Etnología y antropología . Madrid: Akal. Catàleg
 • Llobera, Josep R.|q(Josep Ramon) (2009 ). Antropologia social i cultural (4a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Moreno Feliú, Paz (2010 ). Encrucijadas antropológicas . Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces /. Catàleg
 • Petrucci, Armando (cop. 1992 ). Breve storia della scrittura latina (Nuova edizione riveduta e aggiornata). Roma: Bagatto Libri. Catàleg
 • Petrucci, Armando (1999 ). Alfabetismo, escritura, sociedad . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pujadas, Juan José (2010 ). Etnografía . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Renfrew, Colin (1993 ). Arqueología : teorías, métodos y práctica . Madrid: Akal. Catàleg
 • Petrucci, Armando (2011). Libros, escrituras y bibliotecas (2011). Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Petrucci, Armando (cop. 20022003 ). La Ciencia de la escritura : primera lección de paleografía . Buenos Aires, [etc.]: Fondo de Cultura Económica de Argentina. Catàleg
 • Petrucci, Armando (cop. 2008 ). Una Lliçó de paleografia . València: Universitat de València. Catàleg
 • Manguel, Alberto (DL 1998 ). Una Historia de la lectura . [Salamaca]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Catàleg
 • Cardona, Giorgio Raimondo (1994 ). Los Lenguajes del saber . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Scrittura e civiltà (1977-2001 ). Firenze: Leo. S. Olschki. Catàleg
 • Cultura escrita & sociedad (2005-2010 ). Gijón: Trea. Catàleg
 • Castillo Gómez, Antonio, (2006). Entre la pluma y la pared. Una historia social de la escritura en los siglos de . Toledo: Akal. Catàleg
 • Castillo Gómez, Antonio (2013). Leggere nella Spagna moderna. Erudizione, religiosità e svago. Bolonia: Pàtron editore.
 • Castillo Gómez, Antonio y Sierra Blas, Verónica (dirs.) (2014). Cartas- Lettres- Lettere. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares.
 • Kuper, Adam (2001). Fraternity and endogamy. The House of Rothschild. Social Anthropology, 9(3), 273-287 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita de la part teòrica, pràctica i de lectures dels temes 1,2. Demostrar un nivell suficient de l'adquisició de les competències associades. 17
Prova escrita de la part teòrica, pràctica i lectures dels temes 3,4 Demostrar un nivell suficient de l'adquisició de les competències associades. 33
Prova escrita sobre els temes 5,6,7. Demostrar un nivell suficient de l'adquisició de les competències associades. 16
Ressenyes de les lectures (tres articles o capítols de llibre) Demostrar un nivell suficient de l'adquisició de les competències associades. 12
Exercicis pràctics dels diferents tipus d'escriptura i la seva datació. Edició crítica d'un document i elaboració a partir d'un esquema-model d'un petit treball escrit: pre-article, utilitzant-lo com a font històrica Demostrar un nivell suficient de l'adquisició de les competències associades. 12
Prova escrita d'avaluació dels temes 8 a 12 Demostrar un nivell suficient de l'adquisició de les competències associades. 10

Qualificació

Per aprovar l'assignatura, cal presentar-se a totes les activitats d'avaluació.
Es tindrà en compte en la valoració final de l'assignatura l'assistència a les classes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És obligatori presentar tots els exercicis i activitats d'avaluació sol·licitats. Aquells exercicis que no es presentin equivaldran a un zero, que computarà en el càlcul de la nota final.

Observacions

L'assignatura s'imparteix en català, amb un percentatge significatiu de bibliografía en d'altres llengües: castellà, francés, italià i anglès.