Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'estudiant ha de realitzar un treball d'aplicació dels coneixements teòrics i metodològics estudiats al llarg del grau sobre un territori o una temàtica geogràfica. Ha de ser un treball individual, en el qual l’estudiant ha d'elaborar anàlisis, diagnosis i formular propostes. Cada estudiant comptarà amb un tutor del treball. El treball serà presentat i defensat públicament davant un tribunal escollit d’entre el professorat del Grau de Geografia, el qual l'avaluarà i qualificarà.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...).
 • 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret.
 • 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions.
 • 24 Realitzar anàlisis territorials a partir de la integració de diferents tecnologies de la informació geogràfica.
 • 33 Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials.
 • 36 Entendre i utilitzar llenguatges professionals de diferents disciplines.
 • 37 Treballar en equips multidisciplinaris per dissenyar projectes de desenvolupament territorial.
 • 38 Formular objectius i proposar accions en el marc d'un projecte.

Continguts

1. El treball final de grau (TFG) consisteix en aplicar els coneixements teòrics i metodològics estudiats al llarg del grau sobre un territori o una temàtica geogràfica. L'estudiant podrà elegir el tema d'estudi d'un llistat de propostes que es publicaran cada curs acadèmic o bé, prèvia aprovació des de la coordinació d'estudis del grau, podrà proposar un tema d'estudi del seu interès. El treball ha de ser individual i ha de contenir anàlisis, diagnosis i formular propostes. Cada estudiant comptarà amb un tutor o tutora. El treball serà presentat i defensat públicament davant un tribunal escollit d’entre el professorat del Grau de Geografia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 200 200
Classes participatives 2 20 22
Elaboració de treballs 1 62 63
Tutories 15 10 25
Total 18 292 310

Bibliografia

 • Day, Robert A (2008 ). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4ª ed. en español). Washington, D.C.: Organización Panamericana de la SaludOficina Sanitaria Panamericana Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Catàleg
 • Walker, Melissa (2000 ). Cómo escribir trabajos de investigación . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Serra, José|q(Serra Marín) (cop. 2006 ). Guía para elaborar documentos . [Barcelona]: Magna. Catàleg
 • González García, Juana María (DL 2014 ). Cómo escribir un trabajo de fin de grado : algunas experiencias y consejos prácticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Cómo escribir con claridad (2011 ). Luxembourg: Oficina de publicaciones de la Unión Europea. Catàleg
 • García Parejo, Isabel (2011 ). Escribir textos expositivos en el aula : fundamentación teórica y secuencias didácticas para diferentes niveles . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Dintel, Felipe (2005 ). Cómo escribir textos técnicos o profesionales : todas lasclaves para elaborar informes, cartas y documentos eficaces . Barcelona: Alba. Catàleg
 • Trigo Aranda, Vicente (cop. 2002 ). Escribir y presentar trabajos en clase . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tutories de seguiment i valoració dels avenços amb el tutor/a de projecte Grau de compliment del pla de treball fixat prèviament amb el tutor/a. 5
Presentació del treball al tutor/a Grau de compliment del pla de treball fixat prèviament amb el tutor/a.
Grau de desenvolupament dels coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el grau.
Grau de desenvolupament dels coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el grau.
30
Presentació escrita del treball als membres del tribunal Grau de desenvolupament dels coneixements, capacitats, competències i habilitats requerides en el grau. 40
Presentació oral i defensa pública del treball Capacitat de comunicar-se oralment i de defensa i argumentació. 25

Qualificació

La nota final s'obtindrà de la mitjana ponderada de les notes obtingudes en les diferents activitats d'avaluació. No es farà mitjana si hi ha alguna de les activitats avaluatòries suspesa (nota inferior a 5). La nota mínima per a fer mitjana és un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'entendrà com a "No presentat" la no realització o presentació de qualsevol de les activitats d'avaluació de l'assignatura.